Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. НАПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДИКТАНТУ.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:

а) питання для обговорення:

1. Поняття банківської системи.

2. Балансові та забалансові джерела формування ресурсів банку. Поняття ресурсного потенціалу банку.

3. Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функ­ції та значення.

4. Структура балансового та регулятивного капіталу бан­ку, його вплив на формування власного капіталу банку.

5. Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

6. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

7. Особливості депозитних рахунків до запитання, стро­кових та ощадних вкладів; їх переваги і недоліки.

8. Валютна позиція банку.

9. Система електронних платежів Національного банку України.

 

б) питання для самостійної роботи студентів:

1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції.

2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.

3. Економічна природа функціонування банківських систем. Трансформація банківських систем на різних етапах розвитку суспільства.

4. Взаємозв'язок банківської системи з іншими системами та ринками. Вплив банківських систем на темпи і пропорції економічного розвитку.

в) питання для взаємного опитування студентами один одного:

1. Назвіть історичні передумови розвитку банківських систем.

2. Де і коли виникли перші банки, перші центральні банки?

3. У якій країні і хто першим заснував банківське законодавство?

4. Коли виникли чекові розрахунки і з якою метою вони використовувалися?

5. Опишіть розвиток банківської системи при капіталізмі.

6. Намалюйте схему розвитку банківських систем при соціалізмі.

7. Які ви знаєте види банків? Схематично відобразіть класифікацію банків.

8. Поясніть вплив банківської системи на темпи і пропорції економічного розвитку.

9. Дайте визначення банківської системи та назвіть її складові елементи.

10. Які властивості банківської системи ви знаєте?

11. Назвіть і поясніть відмінності між централізованою і ринковою банківською системою.12. Охарактеризуйте особливості відкриття комерційних банків у різних країнах світу.

13. Опишіть дві моделі організаційної побудови банківських систем. Чим вони відрізняються?

14. Які є форми банківських об'єднань? Чим вони відрізняються.

15. Дайте визначення поняття "центральний банк" і згадайте, які функції він виконує.

16. Що таке комерційні банки і які функції вони виконують?

17. Назвіть організаційні банківські структури?

III. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

а) вирішення тестових завдань:

1. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банку і використовуються для виконання його основних функцій, – це:

1) банківські активи;

2) банківські пасиви;

3) банківські депозити;

4) міжбанківські кредити.

 

2. Діяльність з формування банківських ресурсів – це:

1) пасивні операції;

2) активні операції;

3) кредитні операції;

4) активно-пасивні операції.

 

3. Який елемент не відноситься до залучених ресурсів банку?

1) депозити підприємств і організацій;

2) ощадні вклади;

3) статутний фонд;

4) кошти на кореспондентських рахунках, міжбанківські кредити.

 

4. Основною складовою частиною власного капіталу є:

1) субординований борг;

2) статутний фонд;

3) міжбанківські кредити;

4) депозити.

 

5. За балансом на звітну дату загальний обсяг банківських ресурсів складає 244 млн.грн., статутний фонд - 30 млн.грн., емісійні різниці – 2 млн. грн., прибуток минулих років – 10 млн.грн. Яка частка власних ресурсів у загальному обсязі банківських ресурсів ?

1) 13,1%;

2) 39,4%;

3) 22,1% ;

4) 17, 2%.

 

6. Обсяг залучених коштів на 01.01 склав 90 млн. грн., на 1.04.- 100 млн.грн., на 01.07 – 120 млн. грн., на 1.10 -145 млн.грн., на 01.01 наступного року – 180 млн. грн. Розрахуйте середньорічний обсяг залучених ресурсів.

1) 125;

2) 127;

3) 135;

4) 113,8.

 

7. Визначите частку залучених коштів банку, якщо обсяг депозитів дорівнює 26 млн. грн., міжбанківських кредитів – 54 млн. грн., кошти на кореспондентських рахунках – 6 млн. грн., статутний фонд – 30 млн. грн., резервний фонд – 2,5 млн. грн. Банківські ресурси в цілому складають 244 млн. грн.:

1) 13,1%;

2) 36,3%;

3) 35,3% ;

4) 33,8%.

 

8. Який показник можна визначити за формулою:

1) загальну зміну обсягу процентних виплат;

2) зміну обсягу процентних виплат під впливом процентної ставки за позиковими ресурсами;

3) зміну обсягу процентних виплат під впливом зміни обсягу позикових ресурсів;

4) зміну облікової процентної ставки за позиковими ресурсами.

 

9. За якою формулою можна визначити зміну процентних виплат під впливом обсягу позикових ресурсів?

1) ; 3) ;

2) ; 4) .

 

10. За звітний період депозитна ставка за залучені кошти збільшилася на 5%, розмір залучених коштів збільшився на 6%. Як змінилася величина процентних виплат?

1) збільшилася на 11,3%;

2) знизилася на 0,9%;

3) збільшилася на 11%;4) збільшилася на 1%.

 

б) вирішення задач.

Задача 1. Маємо наступні дані про розподіл комерційних банків за вартістю банківського капіталу:

 

Групи банків за розміром капіталу, млн.грн. 7- 29-74 74-140 140-230 230-340 340-480 480-820 Разом
Кількість Банків, од.

Визначте: 1) розмір капіталу в середньому на один банк; 2) середній розмір капіталу у більшості банків, середній розмір капіталу у половини банків; 3) коефіцієнти квартильної і децильної диференціації банків за розміром капіталу; 4) коефіцієнт Джині; 5) побудуйте криву Лоренца для розподілу банків за розміром капіталу.

Зробіть висновки щодо концентрації і нерівномірності розподілу банків за розміром капіталу.

Задача 2.За наведеними даними оцініть рейтинг комерційних банків за сумою рангів, використовуючи показники надійності, ліквідності, рентабельності банків, акціонерного капіталу (ROE), активів банків (ROА):

млн. грн.

Показники Банки
Валові доходи 956,3 59,2 813,9 801,4
Валові витрати 720,6 31,8 606,0 655,7
Чистий прибуток 163,0 18,3 122,3 85,7
Активи банку 14668,0 11859,0 10602,7 7068,3
Зобов'язання банку 13204,0 10556,0 9435,7 6158,5
Статутний фонд 507,6 413,6 362,3 294,7

Задача 3.За наведеними даними оцініть рейтинг комерційних банків за сумою рангів. Для оцінки діяльності банків використовуйте показники рентабельності активів (ROА), рентабельності банківської діяльності, прибутковості активів, надійності банку, ліквідності і платоспроможності

млн. грн.

Банки Валовий прибуток Чистий прибуток Статутний фонд Активи банку Власний капітал Зобов'язання
16,2 10,40 190,0 450,0 300,0 405,4
21,6 16,51 120,0 370,0 200,0 327,7
15,2 9,40 80,0 260,0 150,0 197,2
30,0 21,60 150,0 187,5 200,0 151,4

Задача 4.Маємо дані звіту підприємства про фінансові результати (Ф. № 2) за період:

 

Показники млн. грн.
Доход (виторг) від реалізації (ВР)
ПДВ, акцизний збір, інші відрахування від доходу
Собівартість реалізованої продукції (В)
Адміністративні витрати (ВА) 3,5
Витрати на збут (ВЗ) 11,5
Інші операційні доходи (ДО) 1,4
Доход від участі в капіталі (ДК) 0,3
Інші фінансові доходи (ІД) 0,2
Фінансові витрати (ФВ) 10,0

Оцініть кредитоспроможність підприємства-позичальника, розрахувавши: 1) чистий доход (виторг) від реалізації продукції (ЧД); 2) валовий прибуток від реалізації ; 3) прибуток від операційної діяльності ; 4) прибуток від звичайної діяльності до оподатковування ; 5) чистий прибуток , якщо ставка податку на прибуток – 25%.

 

Задача 5.Заданими задачі 4. зробіть висновки про кредитоспроможність підприємства-позичальника, визначивши: 1) рентабельність капіталу і рентабельність власного капіталу; 2) валову, операційну і чисту рентабельність продажів (реалізованої продукції); 3) валову і чисту рентабельність виробництва.

Довідка. За даними балансів підприємства за звітний період середній розмір пасивів склав - 72 млн. грн., а розмір власного капіталу підприємства – 15 млн. грн.

в) скласти словник за темами понятійного апарату:

- активними

- банки

- банківська статистика

- валові витрати

- валові доходи банку

- валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції позичальника

- валовий прибуток банку

- валовий прибуток банку (операційний доход)

- валова рентабельність виробництва для підприємства позичальника

- валова рентабельність продажів для підприємства позичальника

- гарантійні операції

- доход від гарантійних операцій

- доход від емісійних операцій

- доход від інвестиційних операцій

- доход від кредитних операцій

- доход від лізингових операцій

- доход від міжбанківських операцій

- доход від посередницьких операцій

- доход від розрахунково-касових операцій

- доход від трастових (довірчих)

- доход від факторингових операцій

- ємність ринку

- емісійні операції

- ефективність банківської діяльності

- ефективність праці банківського персоналу

- інвестиційні операції

- коефіцієнт віддачі активів

- кон'юнктура ринку

- кредит

- кредитні операції

- кредитні вкладення

- кредитоспроможність клієнта

- лізингові операції

- ліквідність банку

- маркетингова діяльність

- міжбанківські операції

- непроцентні доходи

- непроцентні витрати

- нетто-ліквідна позиція

- операційна рентабельність продажів підприємства-позичальника

- пасивні операції

- платоспроможність

- показники ділової активності

- ліквідність

- показники рентабельності

- показники фінансової стабільності

- посередницькі операції

- прибуток банку від операцій

- прибуток (збиток) підприємства від операційної діяльності

- прибуток банку від звичайної діяльності до оподаткування

- прибуток (збиток) підприємства від звичайної діяльності до оподаткування

- пропозиція банківських послуг

- процентні доходи

- процентні виплати

- процентні витрати

- процентна маржа

- рентабельність активів

- рентабельність власного капіталу

- рентабельність капіталу підприємства-позичальника

- рівень витрат

- ринкова сегментація ресурси банку

- розрахунково-касові

- типологізація

- трастові операції

- факторингові операції

- чистий доход (виручка) від реалізації продукції підприємства-позичальника

- чиста рентабельність виробництва підприємства– позичальника

- чиста рентабельність продажів підприємства-позичальника

- чистий прибуток банку.

 

IV. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА РОЗГЛЯНУТИМИ ТЕМАМИ:

· Функції Національного банку

· Засоби та методи грошово-кредитної політики.

· Операції НБУ.

· Банківський нагляд.

· Закон України "Про Національний банк України", його
основні положення.

· Закон України "Про банки і банківську діяльність", його
основні положення.

· Права НБУ щодо встановлення економічних нормативів
діяльності банків і контролю за їх виконанням.

· Ресурси комерційних банків, їх склад та структура.

· Основний та додатковий капітал банку.

· Статутний капітал, його формування, акції та паї банку,
істотна участь.

· Резервний та інші фонди банку.

· Методи прогнозування банківських ресурсів.

· Банківська політика щодо формування і розміщення ресурсів.

· Управління ресурсами, методи управління.

 


Date: 2016-07-05; view: 158; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию