Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Түріндегі өрнек шексіз...деп аталады 4 page

$$

$

$ 1

$

$$$234. Сандық қатардың жалпы мүшесінің түрі :

$$

$

$

$

$$$235 .қатарының жалпы мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$236. Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

$$$237. теңдеуі .... дифференциалдық теңдеу болып табылады.

$$ толық дифференциалды

$ белгісіз функцияға қарағанда сызықты

$ айнымалылары ажыратылатын

$ Бернулли .

$$$238. Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

$$$239. дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі:

$$

$

$

$

$$$240. y´´-2y´+2y=0 дифференциалдық теңдеуінің шешімі:

$$

$

$

$

$$$241 функциясының (1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$4

$1

$-1

$ e

 

$$$242. функциясының (1;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз

$$ -1

$1

$ 0

$ 2

$$$243. функциясының (0;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$ 3

$-1

$ 2

$ 1

$$$244. функциясының (-1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз 0

$$ 0

$-1

$ 2

$ 1

 

$$$245. 1-ретті дифференциалдық теңдеу деп ....айтады.

$$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ бір өлшемді функцияны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$246 1-ретті біртекті дифференциалдық теңдеу деп ....айтады

$$ ноль өлшемді біртекті функцияларды байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$247 дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі

$$

$

$

$

$$$248. п-ші ретті дифференциалдық теңдеу деп ...айтады.

$$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және п-ші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ бір өлшемді функцияларды байланыстыратын теңдеуді

$$$249 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі бар болуы да жоқ болуы да мүмкін , егер

$$

$ ,

$

$

$$$250 дифференциалдық теңдеуі толық дифференциалды дифференциалдық теңдеу деп аталады , егер пен функциялары үзіліссіз 1-ші ретті туындылыры бар және келесі шарттарды қанағаттандыратын функциялар болса:

$$

$

$

$

$$$251 мен - дифференциалдық теңдеуінің екі шешімі болсын . Келесі жағдайлардың қайсысында олар сызықты тәуелсіз болады:

$$

$

$

$

$$$252 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның минимум нүктесі болады , егер

$$ ,

$ ,

$

$

$$$253 Біртекті емес сызықты дифференциалдық теңдеу деп... айтады.

$$ ізделінді функцияны, туындыны байланыстыратын және арнайы оң жағы берілген теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$254 функциясының функциясының: , ; , онда осы нүктеде оның максимум нүктесі болады , егер

$$ ,

$ ,

$

$

$$$255 Геометриялық ықтималдықтың формуласының түрі:

$$

$

$

$

$$$256 функциясының функциясының : , ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі болмайды , егер

$$

$

$

$

$$$257 Толық ықтималдық формуласын көрсетіңіз

$$

$

$

$

$$$258 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары

$$ математикалық үміт, дисперсия, орташа-квадраттық ауытқу

$ полигон мен гистограмма

$ алмастыру, орналастыру, теру

$ кездейсоқ шамалар

$$$259 А мен В оқиғалары үйлесімсіз болса , онда ...

$$$

$

$

$$$260 . Үйлесімсі екі оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы :

$$

$

$

$

$$$261.Егер А мен В оқиғалары тәуелсіз болса , онда олардың бір уақытта пайда болу ықтималдығы...тең.

$$ олардың ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$ қалған оқиғалардың көбейтіндісіне

$ шартты ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$ ықтималдықтарының қосындысына

$$$262 Берілген қатардың жинақтылығының қажетті шартын көрсетіңіз .

$$

$ ,

$ ,

$ ,

$$$263 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, егер ,

$$

$

$

$

$$$264 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, если ,

$$

$

$

$

 

$$$265 функциясының нүктесіндегі векторының бағыты бойынша туындысы қай формуламен табылады

$$

$

$

$

$$$266 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: и , онда осы нүктеде оның …нүктесі болады.

$$ максимум

$ минимум

$ экстремум

$ экстремумы жоқ

$$$267 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: и , онда осы нүктеде оның … нүктесі болмайды.

$$ экстремум

$ максимум

$ минимум

$ экстремум бар

$$$268 Келесі формулалардың қайсысы қандайда бір екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін анықтауы мүмкін:

$$

$2

$

$

$$$269 Цехта 7 ер, 3 әйел адам жұмыс істейді. Табельдік номерлері бойынша кездейсоқ 5 адам таңдалды. Осы адамдардың ішінде 3 әйел адам болу ықтималдығын табыңыз.

$$ 25/63

$ 2/3

$ 3/10

$ 5/13

$$$270 Әртүрлі n элементтен көлемі «m» орналастыру саны ... тең.

$$

$

$

$

$$$271 Келесі үлестірім функциясымен берілген Х кездейоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз

$$ 32/3

$ 1

$ 12/5

$ 0

$$$272 , қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

$$$273 Теңдеуді шешіңіз: y¢¢-6y¢+5у=0, егер y=y(x)

$$

$

$

$

$$$274 Табу керек zу¢ , егер z=

$$

$

$

$

$$$275 М(1;1) нүктесіндегі zу¢ табу керек ,егер z=sin

$$

$cos1

$sin2

$ -

$$$276 М(0;0;1) нүктесіндегі uх¢ табу керек ,егер u=

$$0

$

$

$3

$$$277 , және қисықтарымен шектелген ауданды табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

$$$278 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ 5/24

$ 1/8

$ 5/12

$ 3/5

$$$279 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ -1/12

$ -5/12

$ 7/3

$ 1/6

$$$280 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ 134/3

$ 56/7

$ 1/2

$ 17/24

$$$281 Екі мерген нысанаға бір реттен оқ атады. Бірінші мергеннің оқ тигізу ықтималдығы– 0,4, ал екіншінікі – 0,5. Х кездейсоқ шамасының түсу санының үлестірім заңын анықтаңыз.

$$

$

$

$

$$$282 n элементтердің алмастыру саны ...

$$

$

$

$

$$$283 Функцияның анықталу облысын табыңыз:

$$ радиусы 3 тең жарты сфера

$ радиусы 9 тең шеңбер

$ радиусы 3 тең жарты шеңбер

$ радиусы 9 тең сфера

$$$284 функциясының нүктесінен нүктесінің бағытындағы туындысын табыңыз

$$

$

$

$

$$$285 Функцияның анықталу облысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$286 функциясының нүктесіндегі өсу жылдамдығының ең үлкен мәнін табыңыз?

 

$$

$

$

$

$$$287 функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз

$$

$

$

$

$$$288 Табу керек : М(ХУ), егер М(Х)=9 и М(У)=6

$$ 54

$3

$25

$0

$$$289 «n» элементтен «m» теру саны …тең .


Date: 2016-07-25; view: 44; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.037 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию