Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Түріндегі өрнек шексіз...деп аталады 4 page

$$

$

$ 1

$

$$$234. Сандық қатардың жалпы мүшесінің түрі :

$$

$

$

$

$$$235 .қатарының жалпы мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$236. Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

$$$237. теңдеуі .... дифференциалдық теңдеу болып табылады.

$$ толық дифференциалды

$ белгісіз функцияға қарағанда сызықты

$ айнымалылары ажыратылатын

$ Бернулли .

$$$238. Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

$$$239. дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі:

$$

$

$

$

$$$240. y´´-2y´+2y=0 дифференциалдық теңдеуінің шешімі:

$$

$

$

$

$$$241 функциясының (1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$4

$1

$-1

$ e

 

$$$242. функциясының (1;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз

$$ -1

$1

$ 0

$ 2

$$$243. функциясының (0;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$ 3

$-1

$ 2

$ 1

$$$244. функциясының (-1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз 0

$$ 0

$-1

$ 2

$ 1

 

$$$245. 1-ретті дифференциалдық теңдеу деп ....айтады.

$$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ бір өлшемді функцияны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$246 1-ретті біртекті дифференциалдық теңдеу деп ....айтады

$$ ноль өлшемді біртекті функцияларды байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$247 дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі

$$

$

$

$

$$$248. п-ші ретті дифференциалдық теңдеу деп ...айтады.

$$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және п-ші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ бір өлшемді функцияларды байланыстыратын теңдеуді

$$$249 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі бар болуы да жоқ болуы да мүмкін , егер

$$

$ ,

$

$

$$$250 дифференциалдық теңдеуі толық дифференциалды дифференциалдық теңдеу деп аталады , егер пен функциялары үзіліссіз 1-ші ретті туындылыры бар және келесі шарттарды қанағаттандыратын функциялар болса:

$$

$

$

$

$$$251 мен - дифференциалдық теңдеуінің екі шешімі болсын . Келесі жағдайлардың қайсысында олар сызықты тәуелсіз болады:

$$

$

$

$

$$$252 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның минимум нүктесі болады , егер

$$ ,

$ ,

$

$

$$$253 Біртекті емес сызықты дифференциалдық теңдеу деп... айтады.

$$ ізделінді функцияны, туындыны байланыстыратын және арнайы оң жағы берілген теңдеуді

$ ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$$$254 функциясының функциясының: , ; , онда осы нүктеде оның максимум нүктесі болады , егер

$$ ,

$ ,

$

$

$$$255 Геометриялық ықтималдықтың формуласының түрі:

$$

$

$

$

$$$256 функциясының функциясының : , ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі болмайды , егер

$$

$

$

$

$$$257 Толық ықтималдық формуласын көрсетіңіз

$$

$

$

$

$$$258 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары

$$ математикалық үміт, дисперсия, орташа-квадраттық ауытқу

$ полигон мен гистограмма

$ алмастыру, орналастыру, теру

$ кездейсоқ шамалар

$$$259 А мен В оқиғалары үйлесімсіз болса , онда ...

$$$

$

$

$$$260 . Үйлесімсі екі оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы :

$$

$

$

$

$$$261.Егер А мен В оқиғалары тәуелсіз болса , онда олардың бір уақытта пайда болу ықтималдығы...тең.

$$ олардың ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$ қалған оқиғалардың көбейтіндісіне

$ шартты ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$ ықтималдықтарының қосындысына

$$$262 Берілген қатардың жинақтылығының қажетті шартын көрсетіңіз .

$$

$ ,

$ ,

$ ,

$$$263 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, егер ,

$$

$

$

$

$$$264 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, если ,

$$

$

$

$

 

$$$265 функциясының нүктесіндегі векторының бағыты бойынша туындысы қай формуламен табылады

$$

$

$

$

$$$266 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: и , онда осы нүктеде оның …нүктесі болады.

$$ максимум

$ минимум

$ экстремум

$ экстремумы жоқ

$$$267 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: и , онда осы нүктеде оның … нүктесі болмайды.

$$ экстремум

$ максимум

$ минимум

$ экстремум бар

$$$268 Келесі формулалардың қайсысы қандайда бір екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін анықтауы мүмкін:

$$

$2

$

$

$$$269 Цехта 7 ер, 3 әйел адам жұмыс істейді. Табельдік номерлері бойынша кездейсоқ 5 адам таңдалды. Осы адамдардың ішінде 3 әйел адам болу ықтималдығын табыңыз.

$$ 25/63

$ 2/3

$ 3/10

$ 5/13

$$$270 Әртүрлі n элементтен көлемі «m» орналастыру саны ... тең.

$$

$

$

$

$$$271 Келесі үлестірім функциясымен берілген Х кездейоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз

$$ 32/3

$ 1

$ 12/5

$ 0

$$$272 , қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

$$$273 Теңдеуді шешіңіз: y¢¢-6y¢+5у=0, егер y=y(x)

$$

$

$

$

$$$274 Табу керек zу¢ , егер z=

$$

$

$

$

$$$275 М(1;1) нүктесіндегі zу¢ табу керек ,егер z=sin

$$

$cos1

$sin2

$ -

$$$276 М(0;0;1) нүктесіндегі uх¢ табу керек ,егер u=

$$0

$

$

$3

$$$277 , және қисықтарымен шектелген ауданды табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

$$$278 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ 5/24

$ 1/8

$ 5/12

$ 3/5

$$$279 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ -1/12

$ -5/12

$ 7/3

$ 1/6

$$$280 Екі еселі интегралды есептеңіз:

$$ 134/3

$ 56/7

$ 1/2

$ 17/24

$$$281 Екі мерген нысанаға бір реттен оқ атады. Бірінші мергеннің оқ тигізу ықтималдығы– 0,4, ал екіншінікі – 0,5. Х кездейсоқ шамасының түсу санының үлестірім заңын анықтаңыз.

$$

$

$

$

$$$282 n элементтердің алмастыру саны ...

$$

$

$

$

$$$283 Функцияның анықталу облысын табыңыз:

$$ радиусы 3 тең жарты сфера

$ радиусы 9 тең шеңбер

$ радиусы 3 тең жарты шеңбер

$ радиусы 9 тең сфера

$$$284 функциясының нүктесінен нүктесінің бағытындағы туындысын табыңыз

$$

$

$

$

$$$285 Функцияның анықталу облысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$286 функциясының нүктесіндегі өсу жылдамдығының ең үлкен мәнін табыңыз?

 

$$

$

$

$

$$$287 функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз

$$

$

$

$

$$$288 Табу керек : М(ХУ), егер М(Х)=9 и М(У)=6

$$ 54

$3

$25

$0

$$$289 «n» элементтен «m» теру саны …тең .


Date: 2016-07-25; view: 50; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.031 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию