Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління інноваційною діяльністю підприємства

Інноваційна стратегія підприємства є складовою частиною інноваційного менеджменту і стратегії підприємництва. Вона визначає товарно-ринкову комбінацію, на яку підприємству слід орієнтувати інноваційні дії, чи потрібно їх узагалі починати, у яких обсягах і формах. Інноваційна стратегія доповнює функціональні стратегії, особливо виробничу, кадрову і фінансову, а також стратегію збуту (маркетингу) [5, с. 33].

Головним завданням управління інноваціями як однієї з функціональних сфер менеджменту організації є забезпечення її ефективної діяльності та розвитку у тривалій перспективі завдяки обґрунтуванню і вибору перспективних напрямів діяльності, створенню чи залученню тих інновацій, які суттєво відрізнятимуть продукцію чи послуги організації від аналогічних продуктів конкурентів. Стратегічне управління інноваційним розвитком передбачає передусім визначення місця і ролі інновацій в реалізації загальної стратегії підприємства, яка розробляється для досягнення перспективних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення високих темпів економічного розвитку тощо) в умовах конкурентного середовища [7, с. 29].

В основі розробки інноваційної стратегії мають лежати такі стратегічні управлінські рішення, які :

· орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни середовища;

· пов'язані з залученням значних матеріальних ресурсів, широким використанням інтелектуального потенціалу;

· характеризуються гнучкістю, здатністю адаптуватися до змін ринкових умов;

· ураховують неконтрольовані організацією зовнішні чинники.

При побудові цільового господарського портфеля для приватного підприємства «Сантех-Інстал» розглянемо декілька можливих сценаріїв розвитку підприємства: на основі екстраполяції існуючих тенденцій, припущення про сприятливий розвиток подій (оптимістичний сценарій) та припущення про можливе скорочення діяльності підприємства (песимістичний сценарій).

Результати розрахунку основних параметрів матриці «зростання – частка ринку» на основі екстраполяції наведені у табл. 8.1Аналіз зовнішнього середовища представляє собою оцінку стану та перспектив розвитку найважливіших, з точки зору організації, суб'єктів та факторів навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників та сукупності глобальних факторів зовнішнього середовища, на які організація не може безпосередньо впливати. Аналіз факторів зовнішнього середовища ПП «Сантех-Інстал» проведено методом складання її профілю. (див. табл.8.1)

Таблиця 8.1

Аналіз зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища Стан(опис) фактора Тенденція розвитку Характер впливу на фірму(+,-)
Економічна криза Має глобальний характер   Товар необхідний завжди, його попит нееластичний, тому економічна криза не сильно позначиться -
Постачальники Заводи та приватні підприємства з якими підписані договори Постійні +  
Конкуренти Підприємства та магазини з розповсюдженням продукції даного типу Постійно з’являються нові -
  Клієнти   Підприємства та державні заклади, житлові будинки, санаторії, готелі, тощо   Збільшення клієнтів   +
Податкова інспекція Щомісячна виплата податків Податки зростають -
Ринок праці Кваліфіковані кадри Збільшуються +
Політична ситуація в країні Інфляційні очікування населення Збільшуються -
Кліматичний фактор Кліматична зона   Відіграє велику роль   -
Демографічна ситуація Кількість населення Зменшується -

 

Виходячи з результатів таблиці 8.1 можна зробити висновок, що негативних факторів зовнішнього середовища більше ніж позитивних. Це значно погіршує економічний стан підприємства, але зовнішнє середовище достатньо стабільне. Тому фірма має можливість розвиватися та виходити на нові рівні.

 

Таблиця 8.2 – Прогнозовані показники цільового господарського портфеля

СГЦ Обсяг продажу, тис. грн., в т. ч. Відносна частка ринку Темпи приросту обсягів реалізації,%
  пріоритетного конкурента
СГЦ1 316 769,6 192 404,2 1,60 42,23
СГЦ2 99 472,2 94 245,5 1,06 9,51
СГЦ3 17 508,2 -25,95
Разом: 434 740,3 28,62

 

Дані табл. 8.2 свідчать, що при умові збереження існуючих тенденцій розвитку обсяги продажу для приватного підприємства «Сантех-Інстал». можуть зрости на 28,62%. При цьому поставлена ціль не досягається. Відповідно до нових параметрів цільовий господарський портфель матиме вигляд (рис. 8.1).

Як видно з рис. 8.1, позиції СГЦ на полях матриці "зростання – частка ринку" незначно змінилися порівняно з поточним господарським портфелем підприємства.

Таким чином, з розглянутого набору стратегічних альтернатив слід вибрати ту, яка дозволяє досягти бажаної цілі – 45% приріст обсягів реалізації. Такою стратегією є стратегія зростання. При цьому передбачається розширення діяльності для приватного підприємства «Сантех-Інстал» різними шляхами: відносно базового ринку − інтенсивне зростання; відносно виробничого ланцюга − інтегроване зростання (продовження інтеграції із постачальниками); шляхом розширення традиційних видів діяльності − диверсифіковане зростання. 


 

 


Date: 2016-05-14; view: 216; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию