Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

План

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

1.1 Сутність та структура ринку нерухомості

1.2 Характеристика ринку нерухомості

1.3. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

2.1 Аналіз розвитку земельного ринку України та ринку комерційної та промислової нерухомості

2.2. Аналіз ринку нерухомості України

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМу СТИМУЛЮВАННЯ вітчизняного ринку нерухомості В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Способи оптимізації державного регулювання ринку нерухомості україни

3.1 Визначення проблем та перспектив на ринку нерухомості

3.2 Шляхи покращення стану ринку нерухомості в Україні

3.3. Недоліки державного регулювання ринку нерухомості

3.4. Шляхи вдосконалення регулювання ринку нерухомості в Україні

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСАНИХ ДЖЕРЕЛ:

ДОДАТКИ

ВСТУП

 

Актуальність теми роботи полягає в тому, що в перехідний період в Україні відбувається активне формування ринку нерухомості, який відображає всі проблеми економіки та характеризується нерівномірним розвитком окремих її сегментів, незавершеною законодавчою базою й невисокою платоспроможністю громадян та низьким інвестиційним потенціалом юридичних осіб. Ці та ряд інших проблем спонукають до більш глибокого дослідження основ ринкової економіки, їх впливу на "наріжні камені" економічного розвитку – виробництво, розподіл і споживання. Особливої ваги набуває й встановлення механізмів стимулювання розвитку ринку нерухомості, котрий здатен справити вплив на майбутній розвиток чи занепад економіки. Формування і розвиток ринку нерухомості мають здійснюватися у відповідності із загальним прогресом економічної системи для забезпечення її ефективності, оскільки він концентрує в собі вагому частку національного багатства та забезпечує матеріальні підвалини для реалізації практично всіх видів діяльності. Процеси функціонування ринку нерухомості постійно перебувають у центрі уваги науковців. Але в більшості випадків вони досліджують лише окремі аспекти проблеми, пов’язані, в першу чергу, з управлінням комерційною нерухомістю, визначенням її вартості, аналізом інвестиційних особливостей окремих ринкових сегментів. Вивченням теоретичних засад формування ринку нерухомості й проблем його розвитку, механізмів його регулювання на різних етапах економічних перетворень займалися такі дослідники, як В. Мевіус, В. Зеленський, Н.Лебідь, В. Гайдук, О. Мухін, О. Гриценко, А. Моченков, М. Коваленко, Л.Радванська, І. Брижань, В. Чевганова; в Росії - А. Асаул, І. Балабанов, В.Горемикін, Н. Волоченков, В. Григор'єв, С. Коростельов, С Максимов, Л.Сівкова, І. Тарасович, А. Черняк. Вирішення питань обґрунтування механізмів стимулювання розвитку ринку нерухомості на сучасному етапі вимагає комплексного підходу, врахування розвитку як суб'єктів, так й об'єктів ринку, інфраструктури, впливу законодавчо-нормативної бази, податкових та інших механізмів на його формування. 

За роки незалежності з’явилися та здобули розвитку нові для українського суспільства сфери ринкових відносин, прикладом яких може служити ринок нерухомості як взаємозалежна система ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, експлуатацію та фінансування нерухомого майна: земельних ділянок, житлових і нежитлових будинків, споруд, єдиних майнових комплексів підприємств як об’єктів нерухомості. Зважаючи на велику значущість ринку нерухомого майна у функціонуванні ринкової економічної системи та стрімкі темпи формування, становлення та розвитку вітчизняного ринку нерухомості, можна твердити, що дослідження регулювання цього сегменту ринкових відносин з боку держави в Україні набуває значної актуальності.

Метою роботи є дослідження державного регулювання ринку нерухомості в Україні, визначення його недоліків та розробка шляхів вдосконалення.

Дану тематику досліджували такі вчені, як Кривов'язюк І.В., Смолярчук Н. Ю., Павлов В.І., Асаул А.М., Пилипенко І.І., Павліха Н.В., Фінагіна О. В., Денисенко Н. О. та Колесников К. В.

Об’єктом дослідження є процеси формування і функціонування ринку нерухомості та державного регулювання даного сектору економіки.

Предметом дослідження в межах обраного об’єкта виступають теоретико-методичні економічні аспекти розвитку ринку нерухомості та його державного регулювання. Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

- виявлення теоретичних засад функціонування та визначальних рис ринку нерухомості;

- встановлення структури та тенденцій розвитку ринку нерухомості України;

- обґрунтування проблем, перспектив та механізму стимулювання розвитку ринку нерухомості.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження було застосовано систему загально наукових методів – абстрактно-теоретичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу та синтезу для визначення та узагальнення теоретико-методичних засад функціонування ринку нерухомості у транзитивній економіці. Комплекс спеціальних методів, а саме: аналітичний і системний підходи, формалізації, порівняння, економічний і статистичний аналіз, економіко-математичного моделювання при дослідженні динаміки становлення і розвитку ринку нерухомості. 

 

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ


Date: 2016-05-23; view: 316; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию