Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Роль синонімів в художніх творах

Значення синонімів у художній мові, та й не тільки в художніх, надзвичайно велике, їх стилістична роль у ній різноманітна. „Багатство синонімів - одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміле користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці - невід’ ємна прикмета хорошого стилю, доконечна риса справжнього майстра.

Наявність багатої й розмаїтої синоніміки в сучасній українській мові дає можливість кожному, хто нею користується, відшукати точне , доречне, образне слово для правильного, яскравого і виразного оформлення висловлюваної думки, для відтінення найтонших нюансів при характеристиці образів, предметів,явищ. Винятково важливе значення має синоніміка для надання вислову стилістичної досконалості. Майстри українського художнього слова завжди прагнули якнайточніше і найповніше передати виявлену ознаку, надати мовленню потрібного емоційного забарвлення, стилістичної виразності, прагнули знайти саме те слово, яке б відповідало мовній ситуації, типізувало б мову персонажа і т.д. Таку велику стилістичну роль у мові синонімам забезпечує те, що вони завжди чимось відрізняються між собою, мають додаткові значеннєві відтінки, різний змістовий обсяг, відрізняються мірою і якістю емоційного забарвлення, стилістичною приналежністю до певного жанру мови.

 

 

Розділ 2

Лексичні синоніми як засіб виразності в поезіях Л.Костенко

2.1. З історії питання лексичної синонімії

Однією з характерних ознак поезій Ліни Костенко є висока частотність уживання синонімічності слів. Синоніми як один з найважливіших лінгвостилістичних засобів розглядаються у лінгвостилістиці, у поетиці віддавна. Висвітлення уміння письменника добирати з словникового складу мови і вірно застосовувати в своїх творах лексичні синоніми, тобто слова, „ здатні в тому ж контексті або в контекстах, близьких за змістом, заміняти одне одного без відчуття помітної відмінності у змісті”, тісно переплітається із завданнями теоретичного обгрунтування проблеми синоніміки.Багатство і різнобічність словникового складу та експресивних відтінків української мови знаходять своє відображення в індивідуальній творчості письменниці, зокрема в широкому і багатогранному використанні Костенко лексико-синонімічних засобів.

У сучасній лінгвістичній літературі існує чимало визначень понять синоніма і синонімії. Щодо самого існування явища лексичної синонімії деякі дослідники висловлюють сумнів, вважаючи, що синонімія - це взагалі винайдене лінгвістами поняття: “Синонімії, як вона традиційно витлумачується, у мові взагалі немає. Це одна з фікцій, що рудиментарно існує в науці про мову”.

 

Одним із суттєвих питань цього розділу є класифікація синонімів. Існують різні спроби їх семантичної класифікації. Найбільш поширеним, якого дотримуємося і ми, є поділ синонімів на ідеографічні (логічні), емоційно-експресивні та стилістичні. Деякі дослідники поділяють синоніми на семантичні (ідеографічні, понятійні), семантико-стилістичні та стилістичні.

Проте ми зазначили тільки загальну класифікацію синонімів, у межах кожного з підрозділів якої може бути своя диференціація.

Ідеографічні синоніми виникають внаслідок фіксування в слові диференціальних ознак поняття. Вони відрізняються тим, що в синонімічному слові фіксується якась нова риса самого явища, риса, що в значення синонімічних слів, які існували до цього, не включалася. Основне призначення ідеографічних синонімів у мові - служити засобом точного вираження думки в кожному конкретному випадку мовного вживання.

Другу велику групу синонімів становлять понятійно-стилістичні. Ми зупиняємося саме на цьому терміні, хоч наукова література знає й інші - емоційно-експресивні та семантико-стилістичні.

У сучасній українській лінгвістичній літературі понятійно-стилістичні синоніми трактують як “такі, що розрізняються значеннєвими відтінками, семантичним обсягом, емоційно-експресивним забарвленням” .

Розташувавши понятійно-стилістичні синоніми в порядку градації, легко виявити, що кожне наступне слово не тільки виражає дещо більшу міру ознаки, інтенсивності дії тощо, а й має додаткове емоційне забарвлення.

Для стилістичних синонімів основним є протиставлення не за відмінностями в понятті, а за вживанням слова переважно в тому чи іншому функціональному стилі. Стилістичні синоніми - це тотожні за значенням слова, але різні за експресивно-емоційним забарвленням, сферою вживання, приналежністю до функціональних стилів мови.

 


Date: 2015-12-12; view: 612; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию