Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ISBN 966-538-174-1 99 page

ãî¿ ê³ìíàòè, â³ä÷èíÿº øàôó ³ âèéìຠç ãîð³øíüî¿ ïîëèö³ ïðå÷óäî-

âèé, ÿê áëàêèòü, ñèí³é, ðó÷íî¿ ðîáîòè ñâåòåð, òàêó ñàìó øàïî÷êó, øàëèê… íàâ³òü òàê³ ñàì³ ñèí³ ðóêàâèö³.

Öüîãî âæå çàáàãàòî. Äàðêà, çàì³ñòü ïîäÿêè, ïàäàº, õëèïàþ÷è, ìàì³ íà ãðóäè:

– ß íå âàðòà, ìàìö³êó, â³ðòå ìåí³… ß íå âàðòà âàøîãî äîáðî-

ãî ñåðöÿ… íå ã³äíà òîãî, ùîá âè ìåíå òàê ëþáèëè!Ðèäàííÿ âèõîïëþºòüñÿ ç ãðóäåé òàêèì ñòîãîíîì, ùî ç êóõí³

ïðèá³ãຠç íîæåì â³ä öèáóë³ áàáöÿ: ùî ñòàëîñÿ?

Íàäá³ãຠçâ³äêèñü Ãàô³ÿ: à ãåé, ùî ñòàëîñÿ?

Ìàì³ òðåìòÿòü ðóêè. Âîíà íà ìèãè ïîêàçóº, ùîá ìîâ÷àëè. Ñà-

ìà áåðå Äàðêó ïîï³ä ïàõè ³ âåäå äî ë³æêà. Òóò çíîâó ñõîïëþº Äàð-

êó êîð÷ ñïàçìàòè÷íîãî ïëà÷ó. Òàòî áåðåòüñÿ çà ãîëîâó ³, çàì³ñòü ùîñü ïîðàäèòè, á³ãຠâ³ä ñò³íè äî ñò³íè. Áàáóíÿ íàìî÷óº ðóøíèê â îöò³, ³ ìàìà äîáðå ñòèðຠíèì Äàð÷èí³ ñêðîí³. Çà ÿêèéñü ÷àñ Äàðêà çâîäèòü íà ìàìó ñâî¿ „ìèøà÷³“, çàïóõë³ â³ä ïëà÷ó î÷³:– Ìàìö³êó, ïðîøó çàáðàòè ëàìïó, áî ÿ õî÷ó âæå ñïàòè…

Ìàìà âèêîíóº ñëóõíÿíî Äàð÷èíå áàæàííÿ. Äâåðåé, ìàáóòü, ç óâàãè íà Äàð÷èí³ íåðâè, íå çà÷èíÿþòü. Ç ê³ìíàòè, äå ãîâîðÿòü ï³âøåïîòîì, ïàäå äî Äàð÷èíî¿ ê³ìíàòè âóçåíüêà ñìóãà ñâ³òëà ³ ãî-

ëîñ òàòà (ÿêèé æå â³í ñòóðáîâàíèé!):

– Çàíàäòî ïåðåìó÷åíà äèòèíà!

Áàáóíÿ íå â쳺 øåïòàòè ³ ãîâîðèòü çîâñ³ì ãîëîñíî:

– Òè, Êëèìöþ, ñàìà âèííà öüîìó! Ñêàæó òîá³ ùèðî, íå õîò³ëà ÿ äî öüîãî âòðó÷àòèñü, áî íå ìîÿ öå ñïðàâà, àëå òåïåð ñêàæó òîá³, ùî äî äèòèíè í³õòî íå ïèøå òàêèõ ñåíòèìåíòàëüíèõ ëèñò³â. Äèòè-

íà ³ áåç òîãî âðàçëèâà, à òè ùå ¿¿ ðîç÷óëþºø. ×è ïèñàëà ÿ ùîñü òàêå äî òåáå ÷è äî õëîïö³â, ÿê âè áóëè ó ì³ñò³? Íàïèñàëà: ïîñèëàþ ñò³ëüêè ³ ñò³ëüêè íà ñòàíö³þ, ðåøòó íà ï³äìåòêè äî ÷åðåâèê³â, â÷è-

ñÿ, áî ÿê áóäå çëå, òî òàòî ïðè¿äå íà òâîþ ãîëîâó ³ ê³íåöü. ² ìóñè-

òå ïðèçíàòè, ùî âè ìàëè çäîðîâ³ø³ íåðâè â³ä Äàðö³. À ÷åé æå í³õòî 266

íå ìîæå ñêàçàòè, ùî, ìîæå, ÿ íå ëþáèëà ñâî¿õ ä³òåé. Àëå ìîÿ ëþ-

áîâ, íå ãí³âàéñÿ Êëèìöþ, áóëà òàêè ðîçóìí³øà.

Ãîëîñ ìàìè îáóðþºòüñÿ:

– Ñàìå òîìó, ùî Äàðöÿ âðàçëèâà äèòèíà, ÿ ïîâèííà áóòè äëÿ

íå¿ í³æíà, áî âñÿêà øîðñòêà ïîâåä³íêà ìîæå äîâåñòè äî êàòà-

ñòðîôè.

„Äî ÿêî¿ êàòàñòðîôè? Ùî çíà÷èòü „êàòàñòðîôà“? ² Äàðêà áà-

÷èòü äâà ïî¿çäè, ÿê çóäàðÿþòüñÿ, ¿¿ äóìêè ïëóòàþòüñÿ.

Ç êóòê³â ï³äõîäèòü íàâøïèíüêàõ ëóêàâèé ñîí ³ îáåðåæíî êëàäå

Äàðêó â äóæå òåïëåíüêó ³ äóæå äð³ìëèâó êîëèñî÷êó.

*

Õî÷ Äàðêà ä³ñòàëà ï³ä ÿëèíêó ñâîþ ìð³þ – ïðåãàðíèé „øòàì-

áóõ“ ç ðîçóìíîþ ãîëîâîþ á³ëîãî êîíèêà, õî÷ ³ êîëÿäíèêè êîæíó êîëÿäêó çàê³í÷óâàëè „´ðå÷íàÿ ïàííà íà ìíº Äàðêà“ – ³ Äàðêà âëàñíîðó÷íî âèíîñèëà ¿ì ïîêîëÿäíå, òî âñå æ öåé Ñâÿòâå÷³ð íå ìàâ òî¿ ñâÿòêîâî¿ ïîâîëîêè, ùî ïîïåðåäí³. Ñëàâö³ çàìàíóëîñÿ çàðàç çà áîðùåì ïëàêàòè, à ïîò³ì ñïàòè, ³ âñå ï³øëî ñòð³ìãîëîâ. Äàðêà ï³øëà ñïàòè ³ç ñâî¿ì íîâåíüêèì ïàì’ÿòíèêîì ³ ãëóõèì æàëåì äî ñâ ñåñòðè÷êè çà òå, ùî ç³ïñóâàëà âå÷³ð, íà ÿêèé òðåáà áóëî

÷åêàòè ï³â ðîêó.

Íà гçäâî Äàíêî äèðè´óâàâ õîðîì ó öåðêâ³. Äàðêà ñòîÿëà ñîá³

ç áàáóíåþ ³ òàòêîì (ìàìà çíîâó ÷åðåç Ñëàâî÷êó çàëèøèëàñÿ äîìà) ë³âîðó÷ â³ä â³âòàðÿ, „ì³æ ïàíàìè“. Ìîãëà òàê äèâèòèñü íà Äàíêà áåç îáðàçè äëÿ ñòàðåíüêèõ ñâÿòèõ. Îðèñüêà îá³éøëà Ñîô³éêó ³ ñòà-

íóëà ñîá³ êîëî Äàðêè.

– Êîëè âèõîäèòèìåø ç öåðêâè, òî çà÷åêàé. Ñòåôêî õî÷å ç òî-

áîþ ïðî ùîñü ãîâîðèòè.

– dz ìíîþ? – çäèâóâàëàñÿ Äàðêà.

– Òàê! – òàê ãîëîñíî âèêðèêíóëà Îðèñüêà, ùî àæ î. ϳäã³ð-

ñüêèé, Îðèñèí òàòî, â³äâåðíóâ ãîëîâó â³ä ªâàíãå볿 ³ ïîãëÿäîì, ïîâíèì äîãàíè, ãëÿíóâ íà Îðèñüêó. Âîíà çàï³çíî ñõîâàëàñÿ çà Äàð-

÷èí³ ïëå÷³, àëå ùå øåïíóëà Äàðö³ íà âóõî:

– ß âæå äîáðå áóäó ìàòèñÿ âäîìà â³ä òàòêà!

ϳñëÿ â³äïðàâè Ñòåôêî ñàì â³äøóêàâ Äàðêó. Òàê âîíî ³ ñë³ä: íå âîíà äî íüîãî, àëå â³í äî íå¿ ìຠñïðàâó.

– Òè áóäåø áà÷èòèñÿ ç Äàíêîì, Äàðêî? Òà ùî ÿ òàêå äóðíå

ïèòàþ! Ïåâíî, ùî áóäåø! ß ìàþ äî òåáå îäíó ïðîñüáó… ìåí³

íåçðó÷íî ç öèì çâåðòàòèñÿ äî Äàíèëþêà… Ñâî¿ì ñåñòðàì òàêîæ íå ìîæó ñêàçàòè öüîãî. Áà÷èø, ÿ õîò³â áè ïîáàæàòè Ëÿë³ ó ³äí³

âåñåëèõ ñâÿò. Ñïèòàé Äàíêà ïðî ¿¿ àäðåñó… í³áè òè ñàìà õî÷åø äî íå¿ íàïèñàòè… Ò³ëüêè, ïðîøó òåáå, Äàðêî, íå êàæè, ùî öå äëÿ

ìåíå! Äîáðå, Äàðêî? Êîëè ìàþ ïðèéòè äî âàñ ïî àäðåñó? ß õîò³â áè, ìîæå, ùå ñüîãîäí³. Ïîêè ëèñò³âêà ä³éäå äî ³äíÿ, òî âæå é ïî гçäâ³ áóäå.

Äàðêà çíèçóº ïëå÷èìà:

– Õ³áà ÿ çíàþ, ÷è ÿ çóñòð³íó äåñü Äàíêà… Ñüîãîäí³ ìàº

ïðè¿õàòè äî íàñ òåòà… í³, ñüîãîäí³ íåìîæëèâî… Çíàºø ùî? Ñêà-

æè éîìó, ùî ÿ çàâòðà î äåñÿò³é áóäó íà ëüîäó. Òè çíàºø, ìåí³ òàò-

êî êóïèâ íîâ³ ñîâãàíè!

Ñòåôêî íå çâåðòຠóâàãè íà öþ íîâèíó, ³ öå îáðàæຠÄàðêó:

÷è â³í ñîá³ äóìàº, ùî ò³ëüêè êîëî íüîãî ìຠâåñü ñâ³ò âåðò³òèñÿ?

– Äàðêî, à ìîæå á, òè òàêè ñüîãîäí³ çóñòð³ëàñÿ ç Äàíêîì?

– ͳ. ß âæå ñêàçàëà, ùî ñüîãîäí³ íåìîæëèâî, – êàæå íà çë³ñòü Ñòåôêîâ³, ÿêèé çíຠò³ëüêè ñåáå ³ ñâîþ Ëÿëþ (Åõ, äóðíèé õëîï÷èùå! Âîíà òàì, ó ³äí³, ÿêðàç ïàì’ÿòຠçà íüîãî!).

XVI

Âðàíö³ Äàðêà ïðîêèíóëàñÿ ç ÷èìîñü òåðïêèì â óñòàõ. ϳçíî ïîçà ï³âí³÷ ðîç’¿õàëèñÿ ãîñò³, ³ ãîëîâà òåïåð òÿæ³ëà íà êàðêó, ìîâ äîðîáëåíà.

Íà ïîðó÷÷³ êð³ñëà, çàì³ñòü ìóíäèðêà, âèñèòü ïî-äîìàøíüîìó

„øëÿôðî÷îê“. Òàê, öå „äîìà“: ìîæíà âñòàâàòè î äåâ’ÿò³é, íàäÿãà-

òè íà í³÷íó ñîðî÷êó øëÿôðî÷îê ³ õîäèòè „ãîëëàíäñüêèìè“ íîãàìè ïî õàò³ ó âåëèêèõ ñòàðèõ êàïöÿõ. Ó ê³ìíàò³ íåìà í³êîãî. Òàòêî, çà-

ïåâíî, ñïèòü ùå, à „æ³íîöòâî“ – â êóõí³, ìàáóòü, Ñëàâî÷êó êóïàº, áî ÷óòè çâ³äòè ïëþñê³ò âîäè ³ ïðèãîâîðè: „À õòî òî áóäå ðîáèòè êóïö³-ê³ïö³? Îé, ìî¿ ãîñòîíüêè-ðîñòîíüêè… Îé òàê… òàê… äè-
Date: 2016-02-19; view: 79; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию