Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладання орієнтовної програми дослідження та графіка виконання дипломних та магістерських робіт

Вибравши тему, слід уважно ознайомитися з рекомендованою науковим керівником літературою до неї, щоб зрозуміти її смисл і основний результат, а також чітко визначити межі дослідження. Для цього потрібно відповісти на два питання:

1) про що йтиметься мова в роботі (відповідь на це питання дасть уявлення про об'єкт та предмет дослідження);

2) що саме буде в ній стверджуватися (це питання дасть змогу з'ясувати мету або основний результат роботи).

Наприклад, магістерська робота „Правозастосувальні акти у механізмі здійснення функцій правоохоронними органами" має бути присвячена комплексному аналізу правозастосувальних актів правоохоронних органів в аспекті загальної теорії держави і права на основі узагальнення даних, які накопичені з цього питання юридичною наукою, включаючи різні її галузі, вивчення правозастосувальної практики цих органів та чинного законодавства. Таке обмеження предмета наукового пошуку обумовлено тим, що сьогодні ще в юридичній літературі, як у загальній теорії права, так і у спеціально-галузевих науках поки що не склалося єдиної думки щодо поняття акту застосування права взагалі та правозастосування акту-дії, що здійснюється співробітниками правоохоронних органів.

Відповідно до мети основними завданнями цього дослідження наступне:

1) як вихідний пункт дослідження - критичний аналіз сучасного стану розробки проблем правозастосувальних актів у теорії держави і права, зосердивши увагу на її невирішених та дискусійних питаннях, пошук відповіді на них;

2) дослідження юридичної природи, функцій правозастосувальних актів правоохоронних органів, розкриття їх характерних рис;

3) проведення класифікації правозастосувальних актів, що здійснюються співробітниками правоохоронних органів;

4)розгляд інтелектуально-вольових аспектів формування правозастосувального рішення;

5) системний аналіз вимог, які ставляться до правозастосувальних актів правоохоронних органів.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом наукового дослідження в цій роботі визначені: правозастосувальна діяльність та її результат - правозастосувальні акти, які виносяться державними органами та відповідними посадовими особами.Предмет дослідження, відповідно (як частина об'єкта), - правозастосувальні акти правоохоронних органів.

Наступний крок — обрання методики дослідження. Методологічною основою роботи будуть закони діалектики і логіки суспільного розвитку, орієнтація дослідження на загальнолюдські цінності, якими є ідеї гуманізму, соціальної справедливості, демократії, захисту честі та гідності особи, створення їй гідних людини умов існування та розвитку, тому що права і свободи людини являють собою найважливішу складову частину всієї правової системи будь-якого демократичного суспільства. Саме вони є визначальними орієнтирами як при правотворенні, так і при правореалізації, особливо при правозастосуванні.

У процесі розробки проблеми можуть використовуватись формально-логічний, системно-структурний, порівняльний, функціональний та інші методи пізнання, що застосовуються в юридичній науці. Науковий пошук повинен базуватися на принципах об'єктивності, плюралізму, конкретності та ін. Цілком можливо, що орієнтовна програма дослідження, складена студентом, буде далеко не такою вичерпною, як наведена нами. У студента можуть виникати труднощі з визначенням конкретних завдань дослідження, розробкою його методики. Цього не треба боятися, адже визначення предмета й мети, основні завдання і методи дослідження будуть уточнені в процесі вивчення літератури, присвяченої проблемі дослідження. На даному етапі досить накреслити основні орієнтири, які визначатимуть напрямок пошуку, дадуть змогу цілеспрямовано вивчати літературу, оскільки їх відсутність призведе до втрати мети, хаотичного нагромадження не пов'язаного між собою матеріалу.

Через надзвичайну важливість орієнтовної програми її слід обов'язково узгодити з науковим керівником. Під час консультації потрібно з'ясувати, коли має відбутися захист роботи і скласти орієнтовний графік її виконання, визначивши черговість, логічну послідовність та зміст етапів роботи, а також термін їх завершення. Планувати слід таким чином, щоб робота була повністю завершена й подана науковому керівникові не пізніше як за два-три тижні до захисту.
Date: 2015-05-22; view: 386; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию