Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінар 3.Психологічна характеристика основних психічних процесів. Пам'ять. Увага

Тематика семінарських занять

Семінар 1. Психологія як наука

План

1.Предмет і завдання психології.

2.Формування психологічних знань (донауковий період розвитку, витоки психологічної науки).

3.Становлення психології як самостійної науки.

4.Основні психологічні парадигми XX-ХХІ ст. (напрями у психології).

5.Характеристика галузей науки психології.

6.Предмет і методи психологічного дослідження.

Терміни: структуралізм, функціоналізм, психоаналіз, теорія діяльності

Навчально-методичні матеріали

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2000.

2. Дубравська Д.М. Основи психології. - Львів, 2001. - С. 24-33.

3. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. - М., 2003. - С. 119-151, 286-350, 428-440.

4. Основи психології /За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К., 1997. - С. 111-130.

5. Психологія: підручник для студентів ВНЗ / За ред. Ю.Л.Трофімова. - К., 2001. – С. 64-78, 82-90, 93-97.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 59-136.

Семінар 2.Поняття про "прості" і "вищі" психічні процеси. Психологічна характеристика сприйняття і відчуття

План

1. Вищі психічні функції.

2. Відчуття - загальне розуміння і характеристика.

3. Сприйняття - загальне розуміння і характеристика.

4. Ілюзії сприйняття.

5. Сприйняття простору й руху.

Терміни: психічний процес, аналізатор, сенсорна депрівація, компенсація, адаптація, апперцепція, установка, вищі психічні функції, відчуття, сприйняття, кінестетичне чуття, поріг абсолютний та диференційний, індуцирований рух.

Навчально-методичні матеріали

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М., 1999. - С. 239-290.

2. Дубравська Д.М. Основи психології. - Львів, 2001. - С. 76-83, 92-103.

3. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К., 2000. - С. 244-257, 259-275.

4. Сабуров А.С. Психология: курс лекций. - К., 1996. - С. 69-91.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 136-157.Семінар 3.Психологічна характеристика основних психічних процесів. Пам'ять. Увага.

План

1. Пам’ять: загальне розуміння і характеристика.

2. Основні процеси пам’яті.

3. Методи тренування пам’яті.

4. Принципи ефективного запам’ятовування.

5. Увага: психологічна характеристика, види, властивості.

Терміни: конфабуляція, синестезія, память, ремінісценція, амнезія

Література

1. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей деятельности. - Ростов-на- Дону, 2002.

2. Дубравська Д.М. Основи психології. - Львів, 2001.

3. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К., 2000

4. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К., 1997.

3. Сабуров А.С. Психология: курс лекций. - К., 1996.

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону, 1999

Семінар 4.Психологічна характеристика основних психічних процесів. Мислення. Фантазія. Уява.

План

1. Мислення: загальне розуміння і характеристика.

2. Класифікація видів мислення.

3. Поняття проблеми і задачі. Вирішення проблеми як операція мислення.

4. Фантазія й уява: загальне розуміння і характеристика.

Терміни: мислення, задача, проблемна ситуація, інсайт, внутрішнє мовлення, егоцентричне мовлення, антиципація, ригідність, рефлексія.

Навчально-методичні матеріали

1. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей деятельности. Ростов-на-Дону, 2002, с. 185-206.

2. Дубравська Д.М. Основи психології. Львів, 2001, с. 105-122, 137-148, 152-166.

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К., 2000, с. 278-296, 299-317.

4. Основи психології // За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. К., 1997, с. 226-228, 231-234.

5. Сабуров А.С. Психология: курс лекций. К., 1996, с. 146-172.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1999, с. 164-211, 255-260, 342-354.

Семінар 5.Емоції і почуття у пізнавальній та практичній діяльності людини

План

1. Емоції та почуття. Їх види та форми.

2. Вищі почуття; моральні, інтелектуальні, естетичні, практичні.

3. Воля і вольові дії людини. Психологічна структура вольового акту.

4. Вольові якості людини та їх формування.

Література

1. Загальна психологія: Навч. пос. / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін.- К.:АПН, 2001. – 464 с.

2. Лук А.Н. Эмоции и личность. - М.: Знание, 1982.

3. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Гл. 4 //Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться и начать жить. – ООО «Титул», 1996.

4. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. - М.: Прогресс, 1990.

5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.: Академвидав, 2003. – 502 с.

7. Селиванов В.И. Избранные психологические произведения /воля, ее развитие и воспитанние/- Рязань, 1992.8. Якобсон В. Психология чувств.- М., 1981.

Семінар 6.Особистість

1. Основні теорії особистості.

2. Поняття "людина", "особистість","індивідуальність".

3. Структура та спрямованість особистості.

4. Роль діяльності та спілкування у формуванні особистості.

Література

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2003

2. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003

3. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический проект, 2004 г.

4. Фрейд З. Я и Оно. М.: Мерани, 1991.

5. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс. 1993.

Семінар 7.Темперамент i характер як психологічні особливості особистості

План

1. Поняття про темперамент і його типи. Психологічна характеристика типів темпераменту.

2. Індивідуальний стиль діяльності і типи темпераменту.

3. Загальні поняття про характер, його структуру.

4. Характер і темперамент. Акцентуації характеру.

Література

1. Гильбух Ю.З. Темперамент и способности. -К., 1993.

2. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. - М. : Прогресс, 1982.

3. Практикум по психодиагностике. – М., 1989.

4. Познай себя и других: сборник методик. -М. ,1992.

Семінар 8.Соціальна психологія.

1. Людина в суспільстві – групі. Загальна характеристика групи. Поведінка людини в групі.

2. Класифікація груп. Рівні розвитку груп.

3. Спілкування – основна характеристика. Принципи спілкування.

4. Види та засоби спілкування.

Навчально-методичні матеріали

1. Дубравська Д.М. Основи психології. Львів, 2001, 191-195.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К., 2000, с. 202-206, 210-220, 225-236.

3. Психологія: підручник для студентів ВНЗ // За ред. Ю.Л. Трофімова. К., 2001, с. 454-459, 463-486, 495-511.

4.Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1999, с. 412-496.

Семінар 9.Соціальна взаємодія. Конфлікт. Стилі управління.

1. Конфлікт з погляду психології. Загальна характеристика поведінки людини в умовах конфлікту.

2. Шляхи розв’язання конфлікту.

3. Поняття про управління.

4. Стилі управління.

5. Поняття взаємодії. Стилі взаємодії.

Терміни: соціалізація, ідентифікація, атракція, емпатія, інтеракція, каузальна атрибуція, кооперація, конкуренція, конформізм – нонконформізм.

Навчально-методичні матеріали

1. Дубравська Д.М. Основи психології. Львів, 2001, 191-195.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К., 2000, с. 202-206, 210-220, 225-236.

3. Психологія: підручник для студентів ВНЗ // За ред. Ю.Л. Трофімова. К., 2001, с. 454-459, 463-486, 495-511.

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1999, с. 412-496.


<== предыдущая | следующая ==>
Тематика семінарських занять з дисципліни | Витоки української культури: від палеоліту до ранньослов’янського періоду

Date: 2015-05-19; view: 444; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию