Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення рефератів

Реферат – одна з основних форм індивідуальної роботи студентів. Мета реферату – закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості ціноутворення на підприємствах різних форм господарювання та на рівні держави; провести дослідження з питань цінової політики, вибору цінової стратегії та методів ціноутворення тощо.

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджуються. В цьому випадку слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їх точок зору та одночасно викладати власні погляди з даного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

Обсяг реферату має бути в межах 10 – 15 сторінок формату А-4, виконаних шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14пт, з міжрядковим інтервалом півтора, вирівнювання тексту по ширині сторінки, заголовки центруються.

Робота над рефератом включає такі етапи: вибір теми, підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем, доопрацювання доповіді основних положень реферату

Літературу з теми реферату студент обирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог (повинно бути опрацьовано не менше 5 літературних джерел). Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи працівників бібліотеки. Особливо слід звернути увагу на спеціальну літературу, що стосується теми, монографії, періодичні видання, наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Головної Державної податкової адміністрації тощо.

Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями.Опрацювавши підібрану літературу за визначеною темою, студенти складають план роботи і після цього переходять до практичної частини роботи.

Структурна побудова реферату включає наступні елементи:

- титульний аркуш;

- зміст роботи;

- вступ;

- основну частину ( не менше 3 питань);

- висновки;

- список використаних джерел

- додатки (при потребі).

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, формулюються мета роботи і завдання, які необхідно вирішити в ході роботи. Обсяг вступу не менше однієї-двох сторінок.

У основній частині послідовно розкривається зміст обраної теми, при цьому розкриваються основні поняття та категорії, приводяться схеми (за необхідності).

Висновки носять узагальнюючий характер, формулюються найбільш істотні та обґрунтовані висновки та акценти роботи. Обсяг висновку також не більше однієї-двох сторінок. Вступ і висновок розробляються після написання основної частини.

Відстань між окремими питаннями, заголовками та наступним текстом відокремлюється одним рядком. Закреслення, довільні скорочення (крім загальновживаних) у роботі не допускаються. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані (починаючи з третьої), титульна сторінка та зміст не нумеруються. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами зверху аркуша у правому верхньому куті.

Титульна сторінка оформлюється наступним чином:

- назва міністерства;

- вказується назва учбового закладу;

- назва циклової комісії, на яку подається робота;

- вид роботи та назва теми;

- вказується виконавець та керівник;

- місце і рік виконання.

Виконана належним чином робота оформлюється в окрему папку і подається керівнику на рецензію.

Після перевірки реферату викладачем студент отримує оцінку (“відмінно”, “добре”, “задовільно”).

Оцінку “відмінно” отримує студент, в якого акуратно і правильно оформлено реферат, який має цільову спрямованість, вміщує практичний результат і аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” отримує студент за роботу, у якій виконані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Ця робота повинна бути виконана правильно і акуратно.

Оцінку “задовільно”отримує студент, в якого робота вміщує мало елементів наукового дослідження, слабо проведений аналіз, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, реферат оформлений неакуратно.

Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються на доопрацювання.

 


<== предыдущая | следующая ==>
з історії фізичної культури | Філософські проблеми історії та теорії філософії

Date: 2015-05-19; view: 208; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию