Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Філософські проблеми історії та теорії філософії

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Філософський факультет

Кафедра філософії та соціології

ТЕМАТИКА

рефератів з філософії

для аспірантів та здобувачів

на 2014/2015 навчальний рік

І. Філософські проблеми гуманітарних наук

Філософські проблеми історії та теорії філософії

 

1.1.1. Проблематика історії філософії.

1. Історія філософії як проблемний діалог філософських напрямків і шкіл.

2. Предмет та об’єкт філософії як відображення фундаментальних питань відношення «людина – світ».

3. Пошук універсальних принципів пояснення форм буття як предмет філософії.

4. Основні концепції виникнення філософії та їх значення для розуміння суті людини.

5. Природа філософських проблем та їх зв'язок з фундаментальними питаннями людського буття.

6. Людиновимірна сутність філософії як методологічний принцип філософії.

7. Вплив античної філософії на розвиток західноєвропейської філософії.

8. Аксіоматичне та інтелектуальне тлумачення першопочатку у натурфілософських вченнях античності.

9. Вплив античної філософії на розвиток української філософської думки та культури.

10. Методологічні особливості елліністичного періоду античної філософії.

11. Методологічний вплив античної філософії на становлення Середньовічної філософії.

12. Сучасне значення провідних ідей християнської апологетики та патристики.

13. Методологічні особливості апологетики та патристики.

14. Методологія доведення існування Бога у вченнях Середньовічної філософії.

15. Антропоцентризм та гуманізм як методологічні основи філософського мислення епохи Відродження.

16. Методологічні підходи до проблеми людини у філософії Відродження.

17. Взаємозв’язок природознавчих відкриттів та філософії епохи Відродження.

18. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

19. Проблема методу пізнання у філософії Нового часу та її вплив на розвиток філософії та науки.

20. Методологічні особливості «коперніканського перевороту» І.Канта у теорії пізнання.

21. Основні методологічні особливості сучасної філософії.

22. Релігійна філософія та її методологічні принципи.

23. Феномен людини в християнському еволюціонізмі П. Тейяра де Шардена.

24. Проблеми гуманізму у філософії екзистенціалізму М. Ґайдеґґера і Ж- П. Сартра.

25. Методологічні принципи філософського постмодернізму.

26. Світова та українська філософія: світоглядні та методологічні аспекти взаємозв’язків.

27. Українська національна ментальність та її відображення у філософії.

28. Кордоцентризм як методологічний принцип української філософії ХVIII – ХІХ ст.

29. Філософські основи романтизму в творчості М. Шашкевича.

30. Методологічні принципи у творчості Г.Сковороди.

31. Екзегетика і символіка у філософії Г. Сковороди.

32. Гуманізм та антропоцентризм як методологічні особливості творчості Т.Шевченка.

33. Екзистенційні мотиви у світоглядній позиції В. Стефаника.

34. Антропоцентричний підхід до суспільних проблем у сучасній українській філософії.

35. Проблема людини в українській філософії: ретроспективний аналіз.

 

 

1.1.2. Онтологічні та гносеологічні проблеми філософії

1. Методологічні та концептуальні підходи до сутності світу та сутності людини.

2. Основні концептуальні підходи до розвитку буття.

3. Діяльність та екзистенціали людського буття

4. Життєвий світ людини як культура.

5. Концептуальні підходи до співвідношення людини і природи.

6. Методологічні підходи до проблема субстанції в сучасній науці і філософії.

7. Концепції елементарності в сучасній науці і філософії.

8. Концептуальні підходи до проблеми ідеального у філософії.

9. Проблема атрибутивності свідомості.

10. Основні концепції походження людської свідомості.

11. Структура свідомості та її функції.

12. Духовні виміри буття людини.

13. Духовність і проблеми духовного відродження України.

14. Синергетика як нове світобачення.

15. Феномен несвідомого, його природа і функції.

16. Методологічні підходи до тлумачення співвідношення розсудку і розуму.

17. Основні концептуальні підходи у теорії пізнання світу.

18. Пізнання як творчість.

19. Діалектика і сучасне наукове пізнання.

20. Раціональні і нераціональні форми пізнання.

21. Концептуальні підходи до розуміння істини.

22. Концептуальні підходи до критеріїв істини.

23. Істина в контексті соціальної реальності.

24. Методологічні підходи до взаємодії творчості та інтуїції.

 

 

1.1.3. Соціально-філософська проблематика

1. Філософія як відображення сутнісних ознак людини.

2. Сучасні концепції розвитку суспільства.

3. Основні концепції антропосоціогенезу та їх сутнісний зміст.

4. Антропокосмізм як методологічний принцип розуміння суспільних проблем у поглядах В.Вернадського.

5. Проблема людини в історії світової філософії.

6. Концепція «соціальної реальності» як єдності людини і суспільства.

7. Специфіка соціальної закономірності.8. Суспільство як система, що саморозвивається.

9. Сучасні проблеми розвитку українського суспільства.

10. Концепція громадянського суспільства: ідейні витоки і основні етапи формування.

11. Проблема сенсу життя в сучасній філософії.

12. Свобода і відповідальність особи як філософська проблема.

13. Філософсько-методологічні проблеми взаємодії суспільства і природи.

14. Методологічні підходи до суспільного прогресу та його критеріїв.

15. Суспільний ідеал як джерело суспільного прогресу.

16. Концепція еволюційного розвитку суспільства.

17. Філософські проблеми суспільної прогностики.

18. Методологічні підходи до проблема прогнозування майбутнього.

19. Глобальні проблеми та їх світоглядно-методологічне вирішення.

20. Співвідношення соціального простору і часу.

21. Філософські підходи до проблеми сучасної НТР.

22. Методологічні аспекти взаємозв’язку ідеології та науки.

23. Соціальні наслідки НТР.

24. Поняття цивілізації та цивілізаційного підходу до розвитку суспільства.

25. Аксіологічні аспекти взаємозв’язку загальнолюдського та національного та їх діалектика.

26. Філософські проблеми єдності і різноманітності культур.

27. Методологічні аспекти співвідношення культури та цивілізації.

28. Цінність буття і стратегія майбутнього.

29. Методологічні проблеми пояснення людини та суспільства у філософських поглядах мислителів Нового часу.

30. Соціально-філософські погляди О.Конта та Г.Спенсера.

31. Основні концептуальні та методологічні ідеї видатних теоретиків сучасної зарубіжної соціальної філософії.

32. Особливості методології соціально-філософської думки України XIX ст.

33. Особливості методології у розвиток соціальної філософії в Україні XX століття.

 

1.1.4. Філософія і методологія науки

1. Концептуальні підходи до проблеми виникнення та розвитку науки.

2. Наука як об’єкт філософського дослідження.

3. Філософія як метанаука та як методологія науки.

4. Методологічна функція філософії у розвитку інших наук.

5. Проблема точності філософських та наукових знань.

6. Значення категоріальності філософського знання та універсальності філософських категорій для розвитку науки.

7. Методологічні підходи до вирішення основного завдання науки.

8. Філософські засади науки.

9. Вплив філософських концепцій та теорій на розвиток науки.

10. Закономірності історичного розвитку науки.

11. Соціокультурні фактори розвитку науки.

12.Новації і традиції в розвитку науки.

13. Диференціація і інтеграція в науці.

14. Критерії науковості та критерії істини.

15. Методологічні підходи до проблеми класифікації науки.

16.Логіко-гносеологічні проблеми сучасної науки.

17. Різноманітність форм теоретичного знання і проблема теоретизації у сучасній науці.

18. Аксіологічні проблеми науки.

19. Сучасні концепції філософської методології науки.

20. Етика та праксеологія науки.

21. Методологічна єдність і різноманітність сучасної науки.

22. Анатомія науки.

23. Сучасна методологія пізнання.

24. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність науковця.

25. Наука як соціокультурний феномен.

26. Наукове знання як система, його особливості і структура.

27. Співвідношення науки і моралі.

28. Методологічні особливості некласичної та посткласичної наука.

29. Зародження і розвиток класичної науки.

30. Особливості динаміки наукового знання.

31. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання.

32. Структура і функції наукової теорії.

33. Функції філософії в науковому пізнані.

34. Єдність кількісних і якісних змін в розвитку науки.

35. Наукова картина світу та її методологічна еволюція.

36. Актуальні проблеми методології науки XXI століття.

37. Філософія як методологія науково-природного дослідження.

38. Філософія як методологія дослідження в галузі соціального знання.

39. Принцип історизму в природничо-науковому і соціальному пізнанні.

38. Проблеми знання, мови та розуміння в сучасній філософії неопозитивізму.

39. Методологічний вплив неопозитивізму та постпозитивізму на проблеми філософії науки.

40. Вплив постпозитивізму на розвиток сучасної науки.

41. Критичний раціоналізм К.Поппера та І. Локатоса.

42. Метод альтернатив К.Поппера як метод вирішення наукових проблем через співставлення і взаємної критики конкуруючих між собою теорій.

43. Евристичний потенціал науки та здатність дослідницької програми передбачати нові факти у поглядах І.Лакатоса.

44. Основні наукові відкриття та їх філософське підґрунтя.Date: 2015-05-19; view: 887; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.029 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию