Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типтік бағдарлама бойынша қаралатын тақырыптар

1. Коллоидты химияға ғылым ретінде сипаттама. Коллоидты химияның негізгі бөлімдері мен әдістері. Коллоидты химияның негізгі даму кезеңдері. Химия мұғалімін дайындаудағы коллоидты химияның маңызы.

2. Дисперсті жүйелердің классификациясы және табиғаты, дисперсті жүйелерге жалпы сипаттама. Дисперсті жүйелерді классификациялау, дисперстік дәрижесі, фазалардың агрегаттық күйі.

3.Дисперсті фаза мен дисперсионды ортаның өзара әрекеттесу дәрижесі. Коллоидты-химияның процесстердің технологиядағы маңызы. Коллоидты ерітінділер – ультрамикрогетерогенді жүйелер.

4.Лиофобты және лиофильді (ЖМҚ) ерітінділер ұқсастығы және әртүрлілігі. Коллоидты ерітінділерге сипаттама. Коллоидты жүйелердің кинетикалық агрегаттық тұрақтылығы (Н.П.Песков), диализ.

5. Коллоидты жүйелердің молекулалы кинетикалық және релогиялық қасиеттері.Молекулалардың жылулық қозғалысы және браундық қозғалыстар. А.Эйнштейн және М.Смолуховский жұмыстары. Коллоидты ерітінділерге фауктуация.

6. Коллоидты ерітінділердегі осмостық қысымы. Дисперсті жүйелердегі седиментация. Седиментациялық анализ әдістері. Дисперсионды анализде ультрацентрифуганы қолдану. коллоидты ерітінділердегі диффузия және ығысу шамасы.

7. Мембраналық тепе-теңдік. Коллоидты жүйелердің реологиялық қасиеттері. Ньютон заңы. Пуазейль теңдеуі. Коллоидты ерітінділердің тұтқырлығы. Тұтқырлықтың ауытқулары. Бингам теңдеуі.

8. Коллоидты жүйелердің оптикалық қасиеттер,дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттерінің ерекшеліктері. Д.Релей теңдеуі. Жарықтың шашырауы және жұтылуы. Оптикалық анизотропия.

9. Коллоидты ерітінділердің боялуы. Коллоидты жүйелерді оптикалық әдістермен зерттеу. Дисперсті анализдің оптикалық әдістері.

10. Дисперсионды анализдегі микроскопиялық жарық әдістері. Ультрамикроскопиялық. Электронды микроскопия. Нефелометрия.

11. Беттік құбылыс, сұйықтардың беттік керілісі. Гибстің беттік энергиясы. Шишковский теңдеуі. Беттік активтілік. Траубе ережесі.

12. Беттік-активті заттар. Беттік қабық қасиеттері. Беттік фазалар арасында молекулалардың орналасуы.

13. Сулану: ағу, когезия, адгезия, флотация. П.А.Ребиндер жұмыстары. Дюкло-Траубе ережесі. Сорбция.

14. Адсорбция.Сорбция изотермасы.Адсорбциялық күштер табиғаты. Капиллярлық конденсация. Физикалық адсорбция

15. Хемосорбция.Адсорбциялық жылу. Эффект. Интегралды және дифференциалды адсорбция жылулары.

16. Адсорбенттер: активтелген көміртегі, гелдер, цеолиттер.

17. Газ – сұйық және сұйық шекарасындағы адсорбция. Гиббс адсорбциялық изотермия теңдеуі. Қатты адсорбенттегі адсорбция. Адсорбция. теориялары. Қатты адсорбенттер. Қатты адсорбенттерде ерітінділердің адсорбциялануын тәжірибелік тұрғыда зерттеу.

18.Ленгмюрдің мономолекулалы адсорбция теориясы. Полимолекулалы адсорбция. Поляни және БЭТ теориялары. Қоспалардың адсорбциялануы. Иондардың адсорбциялануы. Электролиттердің адсорбциялануы.

19. Қосэлектрлік қабаттың түзілуі. Ионның алмасуы. Катиониттер. Аниониттер. Иондарлың талғамды адсорбциялануы. Топырақта электролиттердің адсорбциялануы. Әртекті беттегі адсорбция.

20. Хромотография және осы әдістің мәні. Хромотографиялық анализ түрлері.

21. Коллоидты жүйелердің электрлік қасиеттері. Электрокинетикалық құбылыс

22. Лиофобты мольдің коллоидты бөлшектерінің құрылысы. Ф.Ф.Рейсс жұмыстары. Қос электрлік қабаттың құрылысы.

23. ЭҚҚ потенциалдары. Беттік немесе φ – потенциал ζ- (дзета) потенциал. Қос электрлік қабаттың құрылысына электролиттердің әсері.

24. Гельмгольц, Гуи-Чепмен, Штерн үлгілері. Электрокинетикалық құбылыс. Электрофорез және электроосмос.

25. Коллоидты ерітінділерді алу және тазалау әдістері

26. Коллоидты жүйелерді конденсациялық әдіспен алу: тотықсыздану реакциялары, тотығу процесстері, қосарлана алмасу реакциялары, гидролиз әдісі, ерітіндіні алмастыру, буды конденсациялау.

27. Коллоидты жүйелерді дисперсті әдіспен алу: механикалық дисперстеу, физико-химиялық дисперстеу немесе пептизация.

28. Коллоидты мицелланың құрылысы. Коллоидты ерітінділерді тазалау әдістері. Диализ, электрожиализ, компенцациялық диализ және вивидиализ, ультрафильтрлеу. Коллоидты ерітінділердің механизмі.

29. Коллоидты жүйелердің коагуляциясы және тұрақтылығы

30. Гидрофобты зольдердің тұрақты түрлері. Седиментациялық және агрегаттық тұрақтылық. Дисперсті жүйелердің тұрақтылық факторлары.

31. Коагуляция және тұрақтылық теориялары. Г.Фрейндлихтің коагуляциялық адсорбция теориясы. Г.Мюллердің электростатистикалық коагуляциялық теориясы.

32. Гидрофобты дисперстік жүйелердің тұрақтылық теориясы(ДЛФО). Тұрақтылықтын құрылым механикалық факторы және сольватация. Гидрофобты зольдер коагуляция. Коагуляция туғызатын факторлар.

33.Электролиттермен коагуляциялау. Шульце-Гарди ережесі.Коагуляция жылдамдығы.

34. Жылдам және баяу коагуляция. φ және ζ потенциалдарына электролиттердің әсері. Коагуляция механизмі.

35. Индифферентті электролитке коагулятор ионының әсері. Лиотробты қатарлар. Индифферентті электролитке коагуляция ионының зарядының әсері. Дұрыс емес қатарлар. Электролит қоспалармен зольдерді коагуляцлау.

36. Гетерокоагуляция өзара коагуляциялануы. Зольдердің бейімделу құбылысы. Коллоидтарды қорғау.

37. Коллоидты жүйелердің кейбір топтары. Беттік активті заттарға (БАЗ) жалпы сипаттама және классификация. Ионогенді БАЗ.

38. Аниондыактивті БАЗ.Катионды активті БАЗ. Амфотерлі БАЗ. Ионогенді емес БАЗ. БАЗ-дың мицеллалы ерітіңділері.

39. Мицелла түзетін критикалық концентрация. Солюбилизация. БАЗ-ды қолдану.

40. Микрогетерогенді жүйелер. Аэрозольдер. Жалпы сипаттама.Тұман. Шаң және тозаң (түтін). Аэрозолдерді алу әдістері. Аэрозолдердің практикалық маңызы. Атмосфераны аэрозольдердің ластануынан қорғау мәселелері.

41. Түйіршіктер. Жартылай коллоидтар. Сабын. Адсорбциялық бояғыштар. Қатты зольдер.Шыны, эмальдар, құймалар. Суспензия. Тұрақтылығы және тұрақтандыру. Эмульсия. Эмульсия классификациялау.

42. Концентрленген және сұйытылған эмпульсиялардың тұрақтылығы. Эмульгаторлар. Эмульгаторларды тұрақтандыру механизмі. Эмульсияларды алу және бұзылу әдістері. Эмульсия және эмульсияландырудың практикалық маңызы.

43. Көбіктер. Сұйық көбіктер. Көбіктің тұрақтылығы. Көбікті алу және бұзылу әдістері. Көбіктің практикалық маңызы. Көбікті флотация. Қатты көбіктер (пенобетон,пеношыны,пенопласт).

44. Жоғары молекулалы қосылыстар және олардың ерітінділері.

45. Жоғары молекулалы қосылыстардың (ЖМҚ) қассиеттері және алынуы. Классификациясы, құрылысы, түрі және микромолекулалы жұмсақтығы. ЖМҚ фазалық күйі. ЖМҚ ерітінділерінің қасиеттері. Рауль заңы және жуықталған молекулалық массасы.

46. Ісіну. Ісіну кинетикасы. ЖМҚ қорғағыш қасиеттері. Ісіну қысымы. Полимер ерітінділерінің тұрақтылық факторлары

47. Полиэлектролиттер. Полиэлектролит ерітінділерінің қасиеттері және олардың қолданылуы. Коацервация.ЖМҚ ерітінділерінің осмостық қысымы.

48. Донианның мембраналық тепе-теңдігі. Седиментация және диффузия.Оптикалық қасиеттер.Агрегатты тұрақтылығы.ЖМҚ ерітінділерінің тұрақтылығы.

49. Вискозиметрия әдісімен ЖМҚ-ның молекуласының массасын анықтау. Гельдер.

50. Семинар және лабораториялық сабақтар тақырптары

51. Адсорбция.Беттік энергияның есептеулері. Торзионды таразы көмегімен дисперсті жүйелердің седиментациясын зерттеу.

52. Мицелла құрылысын зерттеу.Ұю шегін есептеу. Зольдерді алу және олардың оптикалық қасиеттерін зерттеу.

53. Жоғары молекулалы қосылыстардың қасиеттері. Полимерлердің ісіну кинетикасы. Әртүрлі жоғары молекулалы қосылыстардың тұтқырлығын анықтау.

54. Беттік энергияны есептеу

55. Беттік активті заттарды бағалау әдістері.

56. Ұю процестерін есептеу

57. БАЗ эмульсия мен көбік ретінде қолдану

58. Жоғары молекулалы БАЗ және табиғи және синтетикалық дисперттік жүйелердің қорғаныш қабат ретінде пайдалану

59. Эмульсияны анализдеудің әдістері мен құралдары.

60. Мицеллярлық жүйелер

61. ЖМҚ – ның еріткіштермен әрекеттесуі

62. Бүгінгі таңдағы адсорбция теориясы

63. ЖМҚ – ның адсорбциясы

64. Бүгінгі таңдағы мицеллаларды қолданудың аспектілері

65. Мұнайды қолданудағы, өңдеудегі және тасымалдаудағы коллоидтық химия ролі

66. Коллоидтық химия мұнай өңдеуді жетілдірудегі ролі

67.Су – полидисперстік жүйе.

68.Коагулянттар – су тазартқыштар.

69.Иондық алмасу әдісімен суларды тазарту.

70.Дисперсттік жүйеде әрекеттесуші күштер.

71.Сулы ерітіндідегі БАЗ мицеллдері. Сусыз ортада мицеллалардың түзілуі.

72.ЖМҚ ерітінділерінің ерекшеліктері.

73.Жоғары молекулалы электролиттер (полиэлектролиттер).Жеңіл гельдер.(Студнии)

74.Мұнайды өндірудегі және мұнай өнімдерін өңдеудегі коллоидтық химияның ролі

75.Қоршаған ортаны қорғаудағы коллоидты химияның негізі.

 

Date: 2015-05-08; view: 2311; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию