Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест тапсырмалары

 

Вариант

 

1. Адсорбцияға кері процесс?

А) Сорбция B) Абсорбция C) Десорбция D) Коагуляция E) Дұрыс жауабы жоқ

2. Капилярлық конденсация дегеніміз не?

А). Бір заттың екінші бір затта еруі B). Қатты дене (сорбент) қуысында бу сияқты заттардың (сорбтив) конденсациялануы C). Сіңетін және сіңірілетін заттар арасындағы әрекеттесу D). Адсорбент бетінің 1 см2 зат сіңіруі

E) Дұрыс жауабы жоқ

3. Адсорбция (А) мен меншікті адсорбция (Г) арасындағы байланысты көрсетіңіз.

А). А=ГS B). А=Г/S C). А = Г/S0 D). А= Г·S0 E) Дұрыс жауабы жоқ

4. Бөлшектің орташа жылжуының Эйнштейн теңдеуімен өрнектелуі.

А). X= 2 D* t B). X= 2D· t C). X= 4 D·t D). X+ D·t E) Дұрыс жауабы жоқ

5. Fe (ОН)3 золін алғанда, оны тұнбаға түсірмеу үшін оған пептизатор ретінде нені қолдануға болады?

А). Fe (ОН)2 B). Fe Cl3 C). FeCl 2 D). Fe(ОН)3 E) Дұрыс жауабы жоқ

6.Суспензия дегеніміз не?

А). Дисп. фазасы газ, дисп. ортасы сұйық болатын жүйе

B) Қатты дисп. фазаның сұйық дисп. ортада таралған система

C) Бір біріне ерімейтін сұйықтардың ірі дисп. қоспалары

D) Жауабы жоқ E) Жауаптардың барлығы дұрыс

7.Қайсысы эмульсияға жатады?

А) спитр -су В) сүт - су С) бу-су D) бензол-су E) Жауаптардың барлығы дұрыс

8.Ұю процесі.

А) Седиментация B) Дисперсия C) Коагуляция D) Адсорбция

E) Жауаптардың барлығы дұрыс

9. Зольдерді тазалағандағы мембрананың селективтілігін қалай анықтаймыз?

А) R= C2 – C1 / C2 В) R= C2 – C1 C) R= C1 – C2 / C1 D) R= C1 / C2

E) Дұрыс жауабы жоқ

10. Ұйыған коллоидты ертіндінің қайтадан зольге айналуын қалай атайды?

А) Пептизация B) Коагуляция C) Адсорбция D) Хемосорбция E) Дұрыс жауабы жоқ

11. Коллоидты жүйені тазарту әдістері.

А) Фотометрия, диализ, рентген B) Диализ, электродиализ, ультрасүзу

C) Диализ, электронды микроскопия D) Спектроскопия, диализ E) Дұрыс жауабы жоқ

12. Коагуляцияның қабілеттілігінің зарядталған зольдерге әсері.

А) Cs+ > Pb+ > K+> Na+> Li+ , Cl- > Br-> NO3-> I- > CNS -

B) Cs+ < Pb+ < K+< Na+< Li+ , Cl- < Br-< NO3-< I- < CNS -

C) Cs+ > Pb+ > K+> Na+> Li+ , Cl- < Br-< NO3-<I- < CNS -

D) Cs+ = Pb+ = K+= Na+= Li+ , Cl- > Br-> NO3-> I- > CNS

E) Дұрыс жауабы жоқ

13. Мицелланың құрамын көрсетіңіз.

А) ядро, десорбциялы қабат B) Ядро, адсорбциялы қабат, диффузиялы қабат

C) ядро, гранула D) Ядро, иондық қабат, гранула E) Дұрыс жауабы жоқ

14. Зольдің гельге айналуына қандай процесс қатысады?

А) Синеризм B) Сенсибелизация C) Тиксотропия D) Адгезия E) Адсорбция

15.Төмендегі затттардың қайсысы жоғары молекулалық қосылыстарға жатпайды?

А) Крахмал В) Полиэтилен С) Стеарин D) Төрт хлор метан E) Ацетилен

16.К – бұл коллоидты бөлшектің түріне тәуелді болатын тұрақтылық. Егер коллоидты бөлшек шар тәрізді болса, К нешеге тең?

А) 5 B) 6 C) 4 D) 3 E) 7

17.Коллоид жүйенің осмостық қысымы кәдімсгі ерітіндіге қарағанда қандай?

А) Көп болады B) Тең болады C) Аз болады D) Жауабы жоқ E) Тең болмайды

18. Дисперсия дегеніміз...

А) Бөлшектің шөгуі В) Ұнтақталуы С) Ұюы D) Сіңірілуі E) Жауабы жоқ 19. 10-5 – 10-7 мкм болса, қандай болғаны?

А) Коллоидты B) Кіші дисперсті C) Молекулалық D) Ірі дисперсті E) Жауабы жоқ

20.Интермицелярлық сұйықтық.

А) Зольдің дисперсті ортасы B) Дисперсті фазасы C) Мицелланың грануласы D) Жауаптары дұрыс емес E) Жауабы жоқ

 

 

Вариант

 

1. Ф.Сельми қандай саланы зерттеді?

А) коллоидты химия B) мицелла C) фазалық тепе-теңдік D) коллоидты система E) Жауабы жоқ

2.Қандай әдіс арқылы кристаллоид және коллоидты бөліп аламыз?

А) золь B) коллоидты жүйе C) осмос қысымы D) диалез E) коагуляция

3. БАЗ-ң беттік керілуі қандай болуы керек?

А) еріткіштен аз B) ерітіндіден аз C) еріткіштен көп

D) B,C жауаптары дұрыс E) Жауабы жоқ

4. Беттік активсіз заттардың БАЗ-н айырмашылығы

А) беттік керілуі артық B) жақсы ериді C) беттік керілуі кем

D) бәрі дұрыс E) ерімейді

5. Эмульгатор классификациясы

А) коллоидты,молкулалы,ірі B) ионды,молкулалы,коллоидты

C) катионды,анионды,молекулалы D) молекулалы, ионды,катионды

E) молекулалы, ионды

6.Мицелла ядросының айналасындағы ионды сфера неше қабаттан тұрады?

А) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

7. Коллоидты бөлшектердің зарядын қандай әдіспен анықтаймыз?

А) термиялық анализ B) электролиз C) капилярлық анализ

D) дисперсті анализ E) электрофорез

8. Броундық қозғалысты Р.Броун қай жылы байқады?

А) 1827ж. B) 1826ж. C) 1866ж. D) 1877ж. E) 1861ж.

9. Броундық қозғалыс қандай құбылысқа негізделген?

А) золь бөлшектерінің ретсіз қозғалыста болуы В) золь бөлшектерінің молекулалық кинетикалық теорияға бағынуы C) ультрамикроскопия әдісі

D) коллоидты система E) Дұрыс жауап жоқ

10. Сахароза ерітіндісінің осмостық қысымы

А) 2570 Па B) 7500 Па C) 7250 Па D) дұрыс жауабы жоқ E) 5250 Па

11. Жарықтың шашырауын жүйелі түрде зерттеу қай ғасырдан басталды?

А) XVIII B) XIX C) XX D) XVII E) XVI

12. Коллоидты дәрежеде ұнтақталған бөлшектер қандай құралмен көрінеді?

А) микроскоп B) макромикроскоп C) ультрамикроскоп

D) минимикроскоп E) В, С

13. Мышьяк гидролизінің ұюын зерттеген кімдер?

А) Гульц Гарди В) Сельми Грэм С) Дырягин Блэк D) B, C жауаптары дұрыс

E) A, B

14. Фотхимиялық процестер нешеге бөлінеді?

А) 2 B) 3 C) бөлінбейді D) 4 E) 5

15. Дисперсті фазаның түрі бірдей куб тәрізді болғандағы меншікті беті

А) Sm= Sб ∕Vб = 6a2∕a3= 6a-1 B) Sm=Sб ∕ Vб= 6d-1 C) Sm= Sб+Vб

D)Sm= Ra-1=D E) Дұрыс жауап жоқ

16. Кезөкелген бөлшектің энергия қорының шамасы неге тең?

А) Es= *S В) Em= km=kv С) E=Em+Eb D) E=Em+ES E) Дұрыс жауап жоқ

17.Дж. Гиббс теңдеуі

A) = Bln(AC+1), B) Г =(-C/RT), C) Г = RT, D) Г = Bln(AC+1)

E) Дұрыс жауап жоқ

18. Д. Релле заңдылық теңдеуі

А) I= I0KnV2/ 4 B) I= I0MnV2/S C) I= I0EmMV2

D) I= M+V E) Дұрыс жауап жоқ

19.Тұтқырлық қандай әдіспен анықталады?

А) синеризм B) сенсибилизация C) тиксатропия

D) флотация E) Дұрыс жауап жоқ

20. Коллоидты химия дегеніміз не?

А) гидрозолдар B) алкозолдар C) сулы зольдер D)Сұйық зольдер

E) Дұрыс жауап жоқ

 

 

Вариант

 

1.Фиктің бірінші заңын өрнектеңіз.

А)dC\dt=Dd2C\dx2; В) dm\dt=-DSdc\dx; С)ПV=nRT; D)ПV=(γ\NA)RT;

Е) B=6πήr

2. Кальций карбонатының судағы золіне стабилизатор ретінде нені қолдануға болады?

А) Ca(OH)2 В) CаСl2 С) CaO D) CaCO3 Е) КСl

3.Жарықтың таралу теориясын ашқан (1871-1899).

A) Ф.Сельми В) Томас Грэм С) Больцман D) Релей. Е). Д.И. Менделеев

4. Коллоидты бөлшектердің ауырлық күшінің әсерінен болатын процесс.

A). Седиментация; В). Коагуляция; С). Сенцибилизация; D). Адгезия. Е).пептизация

5. Коагуляция табалдырығын қай теңдеу бойынша есептейміз?

A) r=√UK В) Cтаб=100·C·V С)S=S\V D)h= RTlnC1\C2\M·q

Е) S=S\V· 1000

6. Шар тәрізді бөлшектер үшін Стокс формуласы:

A) В= 2πήr В) B=8 πήr С) B=6πήr D) B=4 πήr; Е) B=7 πήr

7. Ерітіндінің лайлығын төмендегі қай формулымен анықтауға болады?

A) M=n\nэ В) M= Мэ*n*nэ\1000 С) M= Мэ*n*nэ D) M=B\B0*1\S

Е) M=n\nэ4 πήr

8.Дисперстеуәдісі:

А).лектрлік,конденсация,молекулалық; В) механикалық,электрлік, ультрадыбыс,пептизация; С) диализ, ультрасүзу, фотометрия, механикалық

D) пептизация, коагуляция, хемосорбция

Е) диализ, ультрасүзу, электрлік, конденсация

9. Коллоидты системаларда дисперсті фаза бөлшектерінің мөлшерін көрсетіңіз.

A) 10-7-10-5 м В) 10-10м С) 10-5- 10-2м D) 10-9-10-7м; Е) 10-10м - 10-2м

10. Кремний қышқылының гелі қалай түзіледі?

A) коагуляция → сусыздандыру → синерезис В) синерезис → сусыздандыру → коагуляция; С) сусыздандыру → коагуляция → синерезис; D) коагуляция → синерезис → сусыздандыру; Е) коагуляция → синерезис → коагуляция

11.Теріс зарядталған темір гидрооксиді золін алуда төмендегі реакциялардың қайсысы тиімді?

А) FeCl3 +3H2O→ Fe(OH)3+3HCl; В) FeCl3артық мөлшерде+3NaOH→ Fe(OH)3+3NaCl; С) FeCl3+3NaOH артық мөлшерде → Fe(OH)3+ 3NaCl

D) FeCl3 +3NaOH→ Fe(OH)3+3NaCl; Е). FeCl3 +3H2O→ Fe(OH)3+ 3NaCl

12. Беттік-активті заттардың адсорбциясы қай теңдеуге бағынады?

А) Г=a2\RT*dV\da2; В)Г=c\RT*dV\da2; С)Г=βc2;

D)Г=Гbc\1+bc; E). Г=KC*Idx

13. Ламберт және Беер заңын дифференциалды тұрғыдан біріктіріп қалай өрнектеуге болады?

A) RN1=N1R1 B)d=KC*Idx; C)dI=KC*dx; D) dR=24π3\x4; E).dI= βc2;

14.Ұйыту активтілігінің өсуін көрсетіңіз

А) Cs+>Pb+>K+>Na+>Li+ В) Cl->Br->NO3->I->CNS- С) Li+<Na+<R+<Pb+;

D) Li+> Na+ > R+ > Pb+ E) dI= βc2

15. Адсорбция дегеніміз не?

А) дененің барлық көлемінде жүреді; В) химиялық реакциялардың жылдамдығы; С) сіңіру дененің тек беткі қабатында іске асады;

D) сұйықтардың табиғаты мен температурасы; Е) химиялық потенциал.

16. Ұйыған коллоидты ерітіндінің қайтадан зольге айналуын не деп айтады?

А) Пептизация; В) Спектр; С) Сениментация; D) Пептизация;

Е) Дистилляция.

17. Құрамындағы бөлшектердің көлемі 10-3-10-4 см болатын жүйені қандай жүйе дейді?

А) ірі дисперсті В) микродисретрсті С) гетерогенді; D). гомогенді;

Е).макродисперсті

18. Хаген –Пуазелла теңдеуі:

А)E= В)Vi= С) D); dI=KC*dx; Е). dR=24π3\x4

19. {m[AgI]nAg+(n-x)NO3-}+ xNO3- мицелла ядросын көрсетіңіз:

А) [AgI] В) m[AgI]nAg+ С) xNO3- D). nAg+; Е).(n-x)NO3-}+

20. Дисперсті фазасы – газ, ал дисперсті ортасы – сұйық немесе қатты болып келетін жүйе қалай аталады?

А)көбіктер В)зольдер С)гельдер; D).Аэрозоль; Е).гидрозоль

 

 

Вариант

1. Күміс хлориді золін алу үшін 15 мл. 0,025н. калий хлоридін 85 мл. 0,05 н. күміс нитратымен араластырамыз.

A) 0,375 мг экв KCl B) 0.300 мг экв KCl C) 06285 мг экв KCl

D) 0,200 мг экв KCl. 0,425 мг экв AgNO3 0,400 мг экв AgNO3

E) 0,325 мг экв AgNO3 0,400 мг экв AgNO3

2. Песков-Фаянс ережесі бойынша - күміс бромиді золін ерітіндіден алғанда, адсорбцияланған Br -, теріс зарядталады.

A) KBr ерітінді мөлшері көп болса B) KBr ерітінді мөлшері аз болса

C) KBr ерітінді ерітіндісі болмаса D) AgNO3 ерітінді мөлшері көп болса E) Дұрыс жауап жоқ

3.Золь бөлшегінің беріктілігіанықталады:

A) электрокинетикалық потенциал B) коагуляция табалдырығы

C) беттік керіліс D) термодинамикалық параметр E) Дұрыс жауап жоқ

4.Электрофорез - электрокинетикалық потенциал:

A) ζ= 4πηu / εH B) ζ= 3πη / εu C) ζ= 4πηu / εH

D) ζ= 4πu / εH E) Дұрыс жауап жоқ

5. Потенциал градиенті:

A) H= E/ l B) H = E/ η C) H = U/ε D) H = 4π/ ε E) Дұрыс жауап жоқ

6. Коагуляция:

A) P=1/C B) P=1/U C) P=1/E D) P=C/V E) Дұрыс жауап жоқ

7. Коагуляция қабілеттілігінің зарядталған зольдерге әсері (Шульц-Гарди):

A) Cs + › Pb + › K + › Na + › Li +

Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+

Cl - › Br - ›NO3- › I- › CNS-

B) Cs +< Pb + <K + <Na + < Li + C) Cs + › Pb + › K + › Na + › Li +

D) Cs + =Pb + = K + = Na + = Li +

Ba 2+ < Si 2+< Ca 2+ < Mg 2+ Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+ Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+

E) Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS- Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS- Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS-

8. Ісіну қысымы.

A) Р = Р0СК B) Р = СRT C) Р = n/ М RT D) Р = СRT/N0 E) Дұрыс жауап жоқ

9. Бөлшектің седиментация жылдамдығы

а)U = 218r2(d1 – d2) / η б) U = 218Д2(d1 – d2) / N0 в)U = 218М2(d1 – d2)/Н2 г)U = 0,5r2 µ·επζ

10.Адсорбция жылуы:

A) q=Q/m B) q=m1-m2/q C) q=C/RT, D) q=m/Q E) Дұрыс жауап жоқ

11. Лиофобты коллоидты жүйені қорғайтын заттар:

A) альбумин, казеин B) сірке қышқылы C) бейорганикалық заттар

D) тұман, бұлт E) органикалық заттар

12. Д.Релле заңдылық теңдеуі:

А) I=I0 K nV24 В) I=I0M nV2/S В) I=I0 C mMV2/η D) I=I0 λ 4 KV2/Y E) Дұрыс жауап жоқ

13. Дзета потенциал нөлгетең болады:

A) гранула зарядқа ие болмайды B) гранула оң зарядты

C) гранула зарядқа ие болады D) гранула теріс зарядты E) Дұрыс жауап жоқ

14. Эмульгатор классификациясы

A) коллоидты, молекулалы, ірі B) катионды, анионды, молекулалы

C) ионды, молекулалы, коллоидты D) молекулалы, ионды, катионды

E) Дұрыс жауап жоқ

15.Эмульсия:

A) жақсы араласпайтын ірі дисперсті жүйе B) жақсы араласатын ірі дисперсті жүйе, C) нашар араласатын шын ерітінділер D) тіптен араласпайтын ірі дисперсті жүйелер E) Дұрыс жауап жоқ

16. Б.Д. Дерягина және Л.Д. Ландау – коагуляция теориясы бойынша, браун қозғалысында коллоидты бөлшектер 10-5см, қашықтыққа дейін бір-біріне жақындайды, ары қарай жақындауына әсер ететін фактор.

A) қысым B) температура C) концентрация D) бөлшектің мөлшері

E) Дұрыс жауап жоқ

17. Микрогетерогенді дисперсті жүйедегі коллоидты ерітінділердің мөлшері:

A) 1 – 100ммк B) 1 – 50ммк C) 10 – 20ммк D) 100 – 200ммк

E) Дұрыс жауап жоқ

18. Газ қоспасы хроматография әдісімен бөлінеді:

A) липид, амин қышқылы, көмірсутек, эфир майы, атмосфералық газы

B) комплексті бейорганикалық заттар C) липид, қышқыл, комплексті органикалық заттар D) көмірсутектер, күкірті бейорганикалық заттар, тұздар, оксиқышқылдар E) Дұрыс жауап жоқ

19.Суспензия:

A) май – су, бензол – су B) спирт – су, май – су, бензол – су C) май – су,

D) май – сүт, спирт – су E) Дұрыс жауап жоқ

20. Ионды дисперсті жүйе.

A) 10-10 B) 10-8 C) 10-5 – 10-7 D) 10-2 – 10-4 E) Дұрыс жауап жоқ

Вариант

1.Үшөлшемді идеал газдың Менделеев-Клайперон теңдеуі:

A) πS=RT B) πP=RT C) πS=nRT D) πd=nRT E) Дұрыс жауап жоқ

2. Дебай параметрі:

A) x=√2nz2e2/εε0RT B) x=2nz2 e2/εε0RT C) x=√2nz20RT

D) x=√8nz/εε0 E) Дұрыс жауап жоқ

3. Күшті электролиттердің Хюккель теориясы:

A) U=2 ζ εε0E/3η B) U= ζ εE/4η C) U=εE/3η D) U=2 ζ εε0/2η

E) Дұрыс жауап жоқ

4. Смохуловский теңдеуі.

A) ζ=ηU/Eεε0 B) ζ=U/Eε C) ζ=η/εε0 D) ζ=ηU/E E) Дұрыс жауап жоқ

5.Электрофоретикалық қозғалғыштық:

A) Uэф=2 εε0 ζ /3 η f(xa) B) Uэф=εε0 ζ /2η f C) Uэф= εε0 /3 η 0f

D) Uэф=2 εε0 / ζ E) Дұрыс жауап жоқ

6. Мицелла – қос электрлі қабаттағы кристалдар – құрылысы. Егер де темір хлориді (III) ионы артық мөлшерде алынса:

A) { nFe 4 [Fe(CN)6]3 mFe 3+ 3(m-x)Cl - } 3+→3xCl - B) { nFe 4 [Fe(CN)6]3 mFe 2+ 3(m-x)Cl - } 1+→3xCl - C) { nFe 4 [Fe(CN)6]3 mFe 3+ 3(m-x)Cl - } 4+→3xCl -

D) { nFe 4 [Fe(CN)6]3 mFe 5+ 3(m-x)Cl - } 1+→3xCl - E) Дұрыс жауап жоқ

7. Меншікті адсорбция::

A) Гi =Nsi / S B) Гi = N/S C) Гi = Nsi / S0 D) Гi = Ssi /S E) Дұрыс жауап жоқ

8. Сұйылтылған ерітінділерде активтілік коэффициенті 1-ге жуық, онда адсорбция коффициенті:

A) Г = Ν¡s / S B) Г= Ν¡s / εE C) Г= S· R¡s / S0 D) Г = U· R¡s / S0

E) Дұрыс жауап жоқ

9. Газ қоспасы хроматография әдісімен бөлінеді:

A) липид, амин қышқылы, көмірсутек, эфир майы, атмосфералық газы

B) комплексті бейорганикалық заттар C) липид, қышқыл, комплексті органикалық заттар D) көмірсутектер, күкірті бейорганикалық заттар, тұздар, оксиқышқылдар E) Дұрыс жауап жоқ

10. Молекулалы дисперсті жүйе.

а) 10-10 б) 10-8 в) 10-5 – 10-7 г) 10-2 – 10-4

11. Күміс хлориді золін алу үшін 15 мл. 0,025н. калий хлоридін 85 мл. 0,05 н. күміс нитратымен араластырамыз.

A) 0,375 мг экв KCl B) 0.300 мг экв KCl C) 06285 мг экв KCl D) 0,200 мг экв KCl 0,425 мг экв AgNO3 0,400 мг экв AgNO3 0,325 мг экв AgNO3 0,400 мг экв AgNO3

12. Песков-Фаянс ережесі бойынша - күміс бромиді золін ерітіндіден алғанда, адсорбцияланған Br -, теріс зарядталады.

A) KBr ерітінді мөлшері көп болса B) KBr ерітінді мөлшері аз болса

C) KBr ерітінді ерітіндісі болмаса D) AgNO3 ерітінді мөлшері көп болса E) Дұрыс жауап жоқ

13.Золь бөлшегінің беріктілігі анықталады:

A) электрокинетикалық потенциал B) коагуляция табалдырығы

C) беттік керіліс D) термодинамикалық параметр E) Дұрыс жауап жоқ

14.Электрофорез - электрокинетикалық потенциал:

A) ζ= 4πηu / εH B) ζ= 3πη / εu C) ζ= 4πηu / εH D) ζ= 4πu / εH

E) Дұрыс жауап жоқ

15. Потенциал градиенті:

A) H= E/ l B) H = E/ η C) H = U/ε D) H = 4π/ ε

E) Дұрыс жауап жоқ

16. Коагуляция қысымы:

A) P=1/C B) P=1/U C) P=1/E D) P=C/V E) Дұрыс жауап жоқ

17. Коагуляция қабілеттілігінің зарядталған зольдерге әсері (Шульц-Гарди):

A) Cs + › Pb + › K + › Na + › Li + Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+ Cl - › Br - ›NO3- › I- › CNS-

B) Cs +< Pb + <K + <Na + < Li + C) Cs + › Pb + › K + › Na + › Li + D) Cs + =Pb + = K + = Na + = Li +

Ba 2+ < Si 2+< Ca 2+ < Mg 2+ Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+ Ba 2+ › Si 2+› Ca 2+ › Mg 2+

E) Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS- Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS- Cl - < Br - <NO3- < I- < CNS-

18. Ісіну қысымы.

A) Р = Р0СК B) Р = СRT C) Р = n/ М RT, D) Р = СRT/N0

E) Дұрыс жауап жоқ

19. Бөлшектің седиментация жылдамдығы

A) U = 218r2(d1 – d2) / η B) U = 218Д2(d1 – d2) / N0 C) U = 218М2(d1 – d2)/Н2 D) U = 0,5r2 µ·επζ E) Дұрыс жауап жоқ

20.Адсорбция жылуы:

A) q=Q/m B) q=m1-m2/q C) q=C/RT D) q=m/Q E) Дұрыс жауап жоқ

Вариант

1. Коллоидты химия дегеніміз не?

А) гидрозолдар; В) алкозолдар; С) сулы золдар; D) электрозолдар;

Е) сұйық золдар

2. Коллоидты - дисперстік жүйе қандай әдіспен алынады?

А) дисперсті және конденсациялы, В) дисперсті конденсация;

С) конденсациялы дисперсия; D) конденсациялы және коагуляциялы;

Е) дисперсті сұйықты буландыру жолымен

3. Мына заттардың қайсысы жоғары молекулалы қосылыстарға жатады?

А) желатин, крахмал, гемоглабин; В) крахмал, хлорбензол; С) гемоглабин, бромбензол, төрт хлорлы көміртегі; D) бромбензол, желатин, стеаринді қышқыл; Е) май, карбон қышқылы

4. Коллоидты ерітіндіге қандай эффект жатады?

А) Фарадей эффекті; В) Тиндалия эффекті; С) Гиббс - Гесс эффекті;

D) Фарадей - Тиндалия эффекті; Е) Гельм гольц эффекті

5. Қандай бөлшектер Гидрофоб - коллоидты жүйені құрайды?

А) ұсақ бөлшектер және коллоидты ерітінді; В) коллоидты жүйе және гидрофильді бөлшек; С) мицелла және интермицелярлы сұйықтар;

D) интермицелярлы сұйықтар және ұсақ бөлшектер; Е) ірі бөлшектер және мицеллярлы сұйықтар

6. Тұрақтылық неге негізделген?

А) компонент бөлшектері мен дисперсті фаза арасындағы жанасуы

В) компонент бөлшектері мен дисперсті орта арасындағы жанасуы

С) бірдей жылдамдықта қозғалатын компонент бөлшектерінің жанасуы

D) әр түрлі жылдамдықта қозғалатын компонент бөлшектерінің жанасуы

Е) молекула мен атомдар арасындағы жанасуы

7. Ісіну дегеніміз не?

А) ерткіштегі полимердің еруі; В) молекула мен жоғары молекулалардың арасындағы ерткіш молекуласының орналасуы; С) ерткіш молекуласы жоғары молекуланың қосылысындағы молекула ассоциациясы; D) ерткіш молекуласының ассоциациясы; Е) ЖМҚ молекуласының ерткіш молекуласымен химиялық байланысы

8. Коагуляция дегеніміз не?

А) ерткіш бөлшектерінің жақындасу уақытындағы іріленуі; В) коллоидты ерітінділерінің жақындасу уақытындағы іріленуі; С) коллоидты бөлшектер өлшемінің азаюы D) коллоидты бөлшектердің ерігіштігі E) Дұрыс жауап жоқ

9. Пептизация не үшін қолданылады?

А) тұздардың алынуы; В) эмульсияның алынуы; С) суспензияның алынуы D) сұйық суспензияның алынуы; Е) золь және эмульсияның алынуы

10. Коллоидты жүйені қандай әдіспен тазартады?

А) экстрация; В) вакууммен айдау; С) мембрана арқылы фильтрлеу

D) электролиз; Е) диализ, электро және ультрадиализ

11. Коллоидты жүйені анықтауда седиментациялық әдіс негізіне не кіреді?

А) жарықтың шашырауыҒ В) түсінің өзгеруі; С) бөлшектің өлшемі

D) бөлшектің заряды; Е) ерітінді рН-ы

12. Диализ не үшін қолданылады?

А) аэрозольдар алу үшін; В) гельдер алу үшін; С) эмульсия алу үшін

D) суспензияны тазарту үшін; Е) көпіршік алу үшін

13. Полимер ерітінділер мен коллоидты ерітінділердің қайсысы тұрақтырақ?

А) екеуі де тұрақты; В) коллоидты ерітінді; С) тұрақтылығы бірдей

D) берілген жағдайда екеуі де тұрақты; Е) полимер ерітінділер

14. Төменгі температураға бағытталғандағы аэрозоль бөлшегінің қозғалысы

не деп аталады?

А) термофорез; В) фотофорез; С) электрофорез;

D) термопреципитация Е) преципитация

15. Коллоидты ерітіндінің флотациясы:

А) тепе-теңдіктің бұзылуы; В) тепе-теңдік мәнімен салыстырғанда микро көлем жүйесіндегі тығыздықтың жоғарылауы; С) тепе-теңдік параметр ортасынан микро көлем жүйесінің концентрациясы мен тығыздығының ауытқуы; D) жүйедегі парциальды қысымның өзгеруі; Е) концентрацияның жоғарылауымен ерітінді тығыздығының жоғарылауы

16. Седиментациялық анализ қандай жүйе үшін қолданылады?

А) кинетикалық тұрақты; В) дисперсті системада кинетикалық тұрақсыз; С) монодисперсті, кинетикалық тұрақты; D) телефазалық жүйеде

17. Коллоидты жүйені анықтау үшін қандай оптикалық әдістер қолданылады?

А) потенциометрия, фотометрия, спетроскопия; В) электронды микроскопия, ультрамикроскопия, нефелометрия; С) ЯМР, рентген әдісі, ИК спектроскопия D) фотометрия, спетроскопия E) ЯМР, рентген, нефелометрия

18. Электрофорез дегеніміз не?

А) бөлшек қозғалысының катодта оң, анодта теріс болуы; В) бөлшектердің катодқа қозғалуы

С) бөлшектердің анодқа қозғалуы; D) катиондардың алмасуы;

Е) аниондардың алмасуы

19. Электро осмос негізіне не жатады?

А) сұйықтың мембрана арқылы өтуі; В) аралас сұйық пен газ тәрізді заттардың мембрана арқылы өтуі; С) капиллярлы, поралы диафрагма арқылы электрлік токта сұйықтың өтуі; D) сұйық қоспасы мен суспензияның диафрагма арқылы өтуі; Е) коллоидты ерітінді мен сұйық эмульсияның мембрана арқылы өтуі

20. Күрделі қоспа анализі үшін қандай әдіс қолданылады?

А) вискозиметрия; В) хемосорбция;С) физико-химиялық анализ;

D) хроматографиялық анализ; Е) химиялық анализ

 

Вариант

 

1. Коллоидты ерітіндіні қандай әдіспен алуға болады?

А) ірі бөлшектерді ұсақтау, атом агрегациясы; В) ұсақ бөлшектерді ұсақтау; С) молекула агрегациясы; D) ерітіндіні буландыру; Е) лай ерітіндіден ірі бөлшектер алу

2. Зольдің гельге айналуына қандай процесс қатысады?

А) синеризм; В) сенсибилизация; С) тиксотропия; D) адгезия; Е) флотация

3. Тұтқырлық қандай әдіспен анықталады?

А) калориметрия; В) криоскопия; С) вискозиметрия;

D) эбулиоскопия; Е) кондуктометрия

4. Табиғи жоғары молекулалы қосылыстарға қандай заттар қатысады?

А) майлар, углеводтар; В)белоктар, полиэтилен; С).холестерин, стеаринді қышқыл; D).гемоглабин, нитрилді каучуктар; Е)белоктар, полисахаридтер, латекс

5. Эмульсия тамшысы бір-біріне не деп аталады?

А) коалесценция; В) пептизация; С) эмульгация; D) коагуляция; Е) флокуляция

7. Жоғары молекулалы қосылысты қандай жолмен алуға болады?

А) каталиткалық полимеризация; В) полимеризация, поликонденсация; С) төменгі молекулалық қосылыстың қыздырылуы; D) гидролиз;

Е) мұнай өнім фракциясының жекеленіп бөлінуі

8. Реллея теңдеуінің қайсысы дисперсті фаза концентрациясы C=ν∙υ∙d болған жағдайда дұрыс?

А) I = C ∙ υ / λ2 ∙ d; B) I = C ∙ υ / λ3 ∙ d; C) I = C ∙ υ / λ4 ∙ d;

D) I = λ2 ∙ d / C ∙ υ, E) I = λ ∙ d / C ∙ υ2

9. Қайсы формула коагуляцияның бастамасын анықтайды?

A) γ = V3 / C ∙ 1000; B) γ = C∙ V / V3 ∙ 1000; C) γ = d ∙ V3/ Vэ ∙ 1000;

D) γ = d ∙ V3/ V3 ∙ 1000; E) γ = d ∙ V3/ Vэ ∙ 1000

10. Стосс формуласының қайсысы сұйықтың салыстырмалы тұтқырлығын анықтағанда дұрыс болып табылады?

А) n2 = (d-d1) t1 / n (d1-d2) t2; B) n1 = n2 (d-d1) / (d-d2) t1; C) n2 = n2 (d-d2) t2 / (d-d) t1, D) n2 = (d-d1) t1 / n1 (d-d2) t2; E) n = d1 ∙ t1 / d2 ∙ t2 / n2

11. Бастапқы зат концентрациясының қандай қатынасында мицелла былай өрнектеледі:

{ mAgJ, nAg+, (n-x) NO3- }х+ x NO3 -

A) CAg < CKJ; В) = CKJ; С). > CKJ D) ≤ CKJ E) << CKJ

12. Бастапқы зат концентрациясының қандай қатынасында мицелла былай

өрнектеледі:

{ mAg, nJ-, (n-x) K+ } + x K

A) > ; В). = ; С): << Д).) < Е).

E) >>

13. Бастапқы зат концентрациясының қандай қатынасында мицелла былай

өрнектеледі:

{ mFe4[Fe(CN)6]3, nFe3+, 3 (n-x) Cl- }3 + 3x Fe(CN)6

A) CFeCl3 < CK4[Fe(CN)6]; В).CFeCl3 > CK4[Fe(CN)6] С); CFeCl3 ≤ CK4[Fe(CN)6], D) CFeCl3 = CK4[Fe(CN)6]; E) CFeCl3 >> CK4[Fe(CN)6]

14. Газ тәрізді және қатты фазалардан тұратын жүйе қалай аталады?

А) қатты көбік; В) қатты эмульсия; С) қатты суспензия

D) қатты зольдар; Е) қатты стабилизаторлар

15. Мицелла неден тұрады?

А) ядро, гранула; В) ядро, адсорбциялы қабат, диффузиялы қабат,

С) иондар, гранула, адсорбциялы қабат; D) ядро, диффузиялы қабат, десорбциялы қабат; Е) адсорбциялы және диффузиялы қабат

16. Борундық қозғалыста тұнбасыз мицелламен араласқанда, жүйенің тұрақтылығы:

А) агрегативті; В) кинетикалық; С) диффузиялық; D) адсорбциялық Е) коллоидтық

17. Электрокинетикалық потенциал көлеміне қандай фактор әсер етеді?

А) ертінді табиғаты, температура; В) концентрация, температура

С) температура; D) электролит табиғаты, рН ортасы, концентрация, температура; Е) концентрация

18. Ионның коагуляциялық қабілетіне валенттілік қалай әсер етеді?

А) валенттілік неғұрлым жоғары болса, ионның коагуляциялық қабілеті

соғұрлым төмен болады; В) валенттілік неғұрлым үлкен болса, ионның коагуляциялық қабілеті; соғұрлым үлкен болады; С) валенттілік аз болса, ионның коагуляциялық қабілеті соғұрлым үлкен болады; D) әсер етпейді Е) алдымен үлкейеді, сосын азаяды

19. Ісіну дегеніміз не?

А) ерткіштегі полимердің еруі; В) молекула мен жоғары молекулалардың арасындағы ерткіш молекуласының орналасуы; С) ерткіш молекуласы жоғары молекуланың қосылысындағы молекула ассоциациясы; D) ерткіш молекуласының ассоциациясы; Е) ЖМҚ молекуласының ерткіш молекуласымен химиялық байланысы

20. Коагуляция дегеніміз не?

А) ерiткіш бөлшектерінің жақындасу уақытындағы іріленуі; В) коллоидты ерітінділерінің жақындасу уақытындағы іріленуі; С) коллоидты бөлшектер өлшемінің азаюы; D) коллоидты бөлшектердің ерігіштігі E) Дұрыс жауап жоқ

 

 

Вариант

 

1. Тiк орналасақан iшкi диаметрi d=3∙102 мкм болатын тамыр – капилляр түтiкшенiң бiр ұшы сұйыққа 3 см тереңдiкке енгiзiлiп, екiншiсi артық қысымдағы ыдыспен жалғасқан. Сұйыққа енгiзiлген түтiкшенiң төменгi ұшындағы тамшы-көпiршегi үзiлетiн қысымды анықта. Сұйықтың беттiк керiлуi σ=72,10-3 н/м, тығыздығы ρ=1∙103кг/м3, түтiкше радиусы r тең.

A) Р = 1000 н/м3; B) Р = 1254 н/м3 C) Р = 1200 н/м3 D) Р = 1260 н/м3

E) Дұрыс жауап жоқ

2. Коллоидты ерiтiндiлер қабiлеттi:

А) Жарықты дарытуға. В) Жарықты өткiзуге. С) Жарықты шашыратуға.

D) Жарықты шағылыстыруға. E) Дұрыс жауап жоқ

3. Берiлген деректердi пайдаланып, 283К ерiтiндi – ауа жанасу шегiндегi май қышқылының беттiк белсендiлiгiн-активтiгiн анықта:

 

С, кмоль/м 0,00 0,02 0,05 0,10 0,25 0,5
σ∙103, дж/м3            

 

4. Ұю – коагуляция деген не?

A) Коллоид жүйелерiнiң сыртқы әсерге тұрақтылығы; B) Коллоид жүйенiң сыртқы әсер ықпалына тұрақсыздығы. C) Коллоид жүйенiң сыртқы әсерден сольваттануы. D) Коолоид жүйедегi бөлшектiң сыртқы әсерден кiшiрею.

5. Синерезис деген не?

A) Гель өлшемiнiң артуы.; B) Гелдiң ыдырап, золь түзiлуi.;

C) Гель өлшемi кiшiрейiп, одан дисперсиялық ортаның бөлiнуi.;

D) Жүйеде тұрақты тепе-теңдiктiң орнауы. E) Дұрыс жауап жоқ

6. Хлороформ ерiтiндiсiндегi сипаттамалық тұтқырлығы [η]=0,0215, тұрақтылары К=1,85∙10-5, α = 0,56 болатын синтетикалық каучуктың молекулалық массасын тап.

A) М = 300 000; B) М = 200 000; C) М = 250 000; D) М = 350 000

E) Дұрыс жауап жоқ

7.Диализ –сүзу-тазарту деген не?

A) Жрғақ көмегiмен коллоидты бөлшектi ерiген зат молекуласынан бөлу;

B) Ерiген зат молекуласынан коллоидты бөлшектi сұзiп, ажырату;

C) Коллоидты бөлшекке дейiн ұнтақту; D) Молекуланы коллоидты бөлшекке дейiн iрiлету; E) Дұрыс жауап жоқ

8. Хлороформ ерiтiндiсiндегi сипаттамалық тұтқырлығы [η]=0,0215, тұрақтылары К=1,85∙10-5, α = 0,56 болатын синтетикалық каучуктың молекулалық массасын тап.

A) М = 300 000; B) М = 200 000; C) М = 250 000; D) М = 350 000

E) Дұрыс жауап жоқ

9. Электрофорез деген не?

A) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң тиiстi электродқа тасымалдануы; B) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң екi электродқа бiрдей тасымалдануы; C) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң өзара әрекеттесуi;

D) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң ыдырауы; E) Дұрыс жауап жоқ

10. Ұю – коагуляция ненiң әсерiнен тезiрек жүредi?

A) Салқындатқанда; B) Қыздарғанда; C) Араластырғанда; D) Электролит қосқанда; E) Дұрыс жауап жоқ

11.Берiлген электролит арасындағы ионның қайсысындағы ұйыиушы күшi артық: LiCl, LiNO3, KCl, NaCl.

A) LiCl; B) LiNO3; C) NaCl; D) KCl E) CaCl2

12.Золдiң ұюын қандай себептер тудыруы мүмкiн?

A) Тек қыздарғанда; B) Тек салқындатқанда; C) Тек электролит қосқанда; D) Қыздырып, араластырып электролит пен қоспаны қосқанда; E) Дұрыс жауап жоқ

13. Фрейндлих теңдеуі:

А) ═ КР В) С)

D) ═ РК; Е).Vi= ;

14. Дисперсті фазаның электр өрісінде өзіне кері зарядталған электродқа қарай жылжу процесін не деп аталады?

А) Электроосмос В) Электрофорез С) Седиментация

D)Диализ Е). Дистиляция

15. Дисперсті фаза мен дисперсті орта өзара берік байланысқан системаларды не деп атайды?

А) Жүзгіндер В) Еркін дисперсті система С) Суспензия

D) Біріккен (байланысқан) система Е) Көбіктер

16. Бөлшектің орташа жылжуының Эйнштейн теңдеуімен өрнектелуі.

А) Х═2D·t; В) Х═2D·S; С) Х═4D·t; D) Х═D·t; Е). Х═4D·S;

17.Еркін дисперсті жүйелердің тұтқырлығын анықтау үшін Эйнштейн формуласын қолданамыз:

А) В С) D)

18. Бір заттың бөлшектерінен құралған жүйенің басқа бір ортада біркелкі таралуын не деп атайды?

А) Коллоидты жүйе В) Дисперсті жүйе С) Гетерогенді жүйе

D)Гомогенді жүйе Е) Меншікті

19.Адгезиялық құбылыстың әсерінен сұйықтың молекулааралық байланысының үзілуі нәтижесінде қандай құбылыс жүзеге асады?

А)Аққыштық В) Мономолекулярлы С) Коггезия

D) Аттракциялық Е) Хемосорбция

20. Екі бірдей заттардың жоғарғы қабатына байланысты механикалық беріктіктің пайда болу құбылысы не деп аталады?

А) Коггезия В) Адгеззия С) Аттракциялық D) Хемосорбция Е)Аққыштық

 

9- вариант

1. Золдiң ұюын қандай себептер тудыруы мүмкiн?

А) Тек қыздарғанда; B) Тек салқындатқанда; C) Тек электролит қосқанда;

D) Қыздырып, араластырып электролит пен қоспаны қосқанда;

E) Дұрыс жауап жоқ

2.Смолуховский ұсынған ұюдың жарты уақытын өрнектейтiн теңдеудi нұсқа:

А) B)

 

C) D)

3. Майшыт-эмульсия болатын жүйенi анықта:

А) Түтiн; B) Тұман; C) Маргарин; D) Шырын; E) Дұрыс жауап жоқ

4. Ұю табалдырыға деген не?

А) Коллоидты ерiтiндiнiң молекулалық ауысуы; B)..Молекулалық ерiтiндiнiң коллоид жүйеге ауысуы; C).Коллоидты жүйенiң ток өткiзуi; D)..Коллоидты жүйенiң мицеллаға аусуы; E) Дұрыс жауап жоқ

5. Коллоидты химия – ол ненiң қасиетi туралы ғылым?

А) Электронның; B) Ионның; C) Молекуланың; D) Жоғары дисперстi әртектi жүйенiң; E) Дұрыс жауап жоқ

6. Хлороформ ерiтiндiсiндегi сипаттамалық тұтқырлығы [η]=0,0215, тұрақтылары К=1,85∙10-5, α = 0,56 болатын синтетикалық каучуктың молекулалық массасын тап.

А).М = 300 000; B) М = 200 000; C) М = 250 000; D) М = 350 000 E) Дұрыс жауап жоқ

7.Егерде теміргидроксидінің (11) золін, тұрақтылығын гидрооксид натриимен ұюын азайту үшін (стабилизатор ретінде) келтірілген электролиттердің қайсысын құямыз,

А) КNO3; * б) AlCl3; B) NaS2O3; C) MqSO4; D) NaNO3; E) Дұрыс жауап жоқ

8.Күміс бромидінің гидрозолі, сұйытылған күміс нитратының ерітіндісімен артық мөлшерде калий бромидінің араласуымен алынған. Золь ұю үшін қай электролитті көптеу құю керек?

A) NH4CI; B) K2SO4; C) LiВr*; D) NaNO3; E) NН4NO3

9.Изоэлектрлік нүктесін альбуминнің рН-ын 4,98 ге тең болғанда табуға болады. Белок буферлі ерітіндідеге салынған оның концентрациясы аон-=3*10-8кг-ион/м3. Электрофорездегі бөлшектердің қозғалу бағытын анықта?

А) катодқа; B) анодқа; C) катодқа және анодқа да қарай; D) изоэлектрлік күйде болады; E) Дұрыс жауап жоқ

10.Бірнеше ерітінді бар (қышқыл). Әрқайсысына белок глобулин құйылған, рН=4,5 болған кезде изоэлектрлік нүктесі бар. Қай ерітіндіде глобулин оң заорядталған?

А) 1-інші ерітінді рН=4,8; B) 2-аОН-=10-9,8кг-ион/м3; C) 3-----аН+=5,6·10-78кг-ион/м3; D) 4---- аОН-=3·10-9кг-ион/м3; E)5---- аН+=7,4· 10-14кг-ион/м3

11.6,10-3 м3 темір гидрооксиді золіне 6*10-6м 3 0,001н Na3PO4 фосфор қышқылы натрий тұзының ерітіндісін құйғанда коагуляция жүрді Коагуляция табалдырығының шамасын анықта

A) 1·10-3 кг-экв/м3; B) 5·10-3 кг-экв/м3; C) 8·10-1 кг-экв/м3

D) 1·10-6 кг-экв/м3; E) Дұрыс жауап жоқ

12. Коагуляция жүру үшін 5*10-3м3 мышьяк сульфидіне 2,5*103 м3 0,01н натрий хлориді ерітіндісі қажет. Осы кездегі коагуляция табалдырығын табыңыз.

А) 1,00·10 -5 кг-экв/м3; B) 3,30·10-2 кг-экв/м3; C) 0,33·10-2 кг-экв/м3;

D) 5,28·10-3 кг-экв/м3 E) Дұрыс жауап жоқ

13.Коагуляция жүру үшін 3·10-3м3 алюминий гидрооксиді золіне 6·10-4 м3 0,01н натрий сульфаты ерітіндісін құйдық. Каогуляция табалдырығын табу керек. А) 1,60·10-2 кг-экв/м3; B) 0,16·10-2 кг-экв/м3; C) 5,62·10 –3 кг-экв/м3,

D) 3,92·10-5 кг-экв/м3; E) Дұрыс жауап жоқ

14.Келтірілген мицелла құрылысының дұрыс жазылғанын көрсет

А). {m[BaSo 4]·nBa++ (n-X)·Cl-1}X'Сl+; B) {m[BaSo 4]·nBa++ (n-X)·Cl-1}X'Сl-; C) {m[BaSo 4]·nСl- (n-X)·Ва++}X'Ва++;

D) {m[BaSo 4]·nСl- (n-X)·Ва++}X'Сl-; E) Дұрыс жауап жоқ

15.Теріс зарядталған теміргидрооксиді золін алуда төмендегі реакциалардың қайсысы тиімді

А). FeCl3+3H2O→Fe(OH)3+3HCl; B) FeCl3артық мөлшерде+3 NaOH→ Fe(OH)3+3 NaCl; C) FeCl3+ 3 NaOHартық мөлшерде→ Fe(OH)3+3 NaCl, D) FeCl3+3 NaOH→ Fe(OH)3+3 NaCl; E) Дұрыс жауап жоқ

16.Төмендегі қандай формула бойынша электрокинетикалық потенциалды анықтаймыз

А) ξ= ε0 ·ε ·Н/η·n; B) ξ= ε0 ·ε ·/η·n Н; C) ξ= ε0 ·Н/η·n·ε;

D) ξ= η ·Н/η·n ε0 ·ε E) Дұрыс жауап жоқ

17. Беттік керілу күші сұйық бетіне әрқашан қалай бағытталған?

А)Тура В) Көлденең С) Перпендикуляр D) Жанама Е)Бағытталмаған

18. Адсорбцияның қысымға тәуелділігін өрнектейтін қисықты не деп атайды?

А). Беттік керілу В). Адсорбция изотермалары С). Кинетикалық потенциал D). Моноқабаттар Е) Ұйыту қабілеті

19. Коллоидты жүйені қандай әдіспен тазартады?

А) экстрация; В) вакууммен айдау; С) мембрана арқылы фильтрлеу

D) электролиз; Е) диализ, электро және ультрадиализ

20. Коллоидты жүйені анықтауда седиментациялық әдіс негізіне не кіреді?

А) жарықтың шашырауыҒ В) түсінің өзгеруі; С) бөлшектің өлшемі

D) бөлшектің заряды; Е) ерітінді рН-ы

 

Вариант

1. Смолуховский ұсынған ұюдың жарты уақытын өрнектейтiн теңдеудi нұсқа:

A) B)

 

C) D)

2. Коллоидты ерiтiндiлер қабiлеттi:

A) Жарықты дарытуға. B) Жарықты өткiзуге. C) Жарықты шашыратуға. D) Жарықты шағылыстыруға. E) Дұрыс жауап жоқ

3. Берiлген деректердi пайдаланып, 283К ерiтiндi – ауа жанасу шегiндегi май қышқылының беттiк белсендiлiгiн-активтiгiн анықта:

 

С, кмоль/м 0,00 0,02 0,05 0,10 0,25 0,5
σ∙103, дж/м3            

 

4. Электрофорез деген не?

A) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң тиiстi электродқа тасымалдануы.

B) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң екi электродқа бiрдей тасымалдануы. C) Электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң өзара әрекеттесуi.

D) электр өрiсiндегi коллоид бөлшектiң ыдырауы. E) Дұрыс жауап жоқ

5. Синерезис деген не?

A) Гель өлшемiнiң артуы. B) Гелдiң ыдырап, золь түзiлуi. C) Гель өлшемi кiшiрейiп, одан дисперсиялық ортаның бөлiнуi. D) Жүйеде тұрақты тепе-теңдiктiң орнауы. E) Дұрыс жауап жоқ

6. Хлороформ ерiтiндiсiндегi сипаттамалық тұтқырлығы [η]=0,0215, тұрақтылары К=1,85∙10-5, α = 0,56 болатын синтетикалық каучуктың молекулалық массасын тап.

A) М = 300 000; B) М = 200 000; C) М = 250 000. D) М = 350 000

E) Дұрыс жауап жоқ

7. Золдiң ұюын қандай себептер тудыруы мүмкiн?

A) Тек қыздарғанда; B) Тек салқындатқанда. C) Тек электролит қосқанда. D) Қыздырып, араластырып электролит пен қоспаны қосқанда. E) Дұрыс жауап жоқ

8. Ұю – коагуляция деген не?

A) Коллоид жүйелерiнiң сыртқы әсерге тұрақтылығы.

B) Коллоид жүйенiң сыртқы әсер ықпалына тұрақсыздығы.

C) Коллоид жүйенiң сыртқы әсерден сольваттануы.

D) Коолоид жүйедегi бөлшектiң сыртқы әсерден кiшiрею.

E) Дұрыс жауап жоқ

9. Ұю – коагуляция ненiң әсерiнен тезiрек жүредi?

A) Салқындатқанда; B) Қыздарғанда; C) Араластырғанда;

D) Электролит қосқанда; E) Дұрыс жауап жоқ

10. Берiлген электролит арасындағы ионның қайсысындағы ұйыиушы күшi артық: LiCl, LiNO3, KCl, NaCl.

A) LiCl; B) LiNO3; C) NaCl; D) KCl E) E) Дұрыс жауап жоқ

11. Диализ –сүзу-тазарту деген не?

A) Жрғақ көмегiмен коллоидты бөлшектi ерiген зат молекуласынан бөлу.

B) Ерiген зат молекуласынан коллоидты бөлшектi сұзiп, ажырату.

C) Коллоидты бөлшекке дейiн ұнтақту.

D) Молекуланы коллоидты бөлшекке дейiн iрiлету.

12. Тiк орналасақан iшкi диаметрi d=3∙102 мкм болатын тамыр – капилляр түтiкшенiң бiр ұшы сұйыққа 3 см тереңдiкке енгiзiлiп, екiншiсi артық қысымдағы ыдыспен жалғасқан. Сұйыққа енгiзiлген түтiкшенiң төменгi ұшындағы тамшы-көпiршегi үзiлетiн қысымды анықта. Сұйықтың беттiк керiлуi σ=72,10-3 н/м, тығыздығы ρ=1∙103кг/м3, түтiкше радиусы r тең.

A) Р = 1000 н/м3 B) Р = 1254 н/м3 C) Р = 1200 н/м3

D) Р = 1260 н/м3 E) Дұрыс жауап жоқ

13. Майшыт-эмульсия болатын жүйенi анықта:

A) Түтiн; B) Тұман; C) Маргарин; D) Шырын.

E) Дұрыс жауап жоқ

14. Ұю табалдырыға деген не?

A) Коллоидты ерiтiндiнiң молекулалық ауысуы.

B) Молекулалық ерiтiндiнiң коллоид жүйеге ауысуы.

C) Коллоидты жүйенiң ток өткiзуi.

D) Коллоидты жүйенiң мицеллаға ауысуы.

E) Дұрыс жауап жоқ

15. Коллоидты химия – ол ненiң қасиетi туралы ғылым?

A) Электронның; B) Ионның; C) Молекуланың; D) Жоғары дисперстi әртектi жүйенiң; E) Дұрыс жауап жоқ

16. Диализ не үшін қолданылады?

А) аэрозольдар алу үшін; В) гельдер алу үшін; С) эмульсия алу үшін

D) суспензияны тазарту үшін; Е) көпіршік алу үшін

17. Полимер ерітінділер мен коллоидты ерітінділердің қайсысы тұрақтырақ?

А) екеуі де тұрақты; В) коллоидты ерітінді; С) тұрақтылығы бірдей

D) берілген жағдайда екеуі де тұрақты; Е) полимер ерітінділер

18. Төменгі температураға бағытталғандағы аэрозоль бөлшегінің қозғалысы не деп аталады?

А) термофорез; В) фотофорез; С) электрофорез;

D) термопреципитация, Е) преципитация

19. Коллоидты химия дегеніміз не?

А) гидрозолдар; В) алкозолдар; С) сулы золдар; D) электрозолдар;

Е) сұйық золдар

20. Коллоидты - дисперстік жүйе қандай әдіспен алынады?

А) дисперсті және конденсациялы, В) дисперсті конденсация;

С) конденсациялы дисперсия; D) конденсациялы және коагуляциялы;

Е) дисперсті сұйықты буландыру жолымен

Вариант

1. Өзара коагуляция дегеніміз не?

А. Бұл - өзара пептизация. В. Бұл - коллоидтардың өзара қайта зарядталуы. С. Бұл - тұнба түзілуімен зарядтардың өзара бейтараптануы Д. Бұл- шынайы ерітінді түзілуімен екі золдің еруі. Е. Бұл - коллоидтардың бір- біріне өзара диспергирленуі.

2.Күміс нитраты ерітіндісімен калий бромидінің артық мөлшері өзара әрекеттескенде золь алынған. Берілген зольдің коагуляциясы үшін қай электролитті аз қосу керек?

А. FeCI3. В. K2SO4. С. NaNO3. Д. MgSO4 Е MgCI2

3. Күміс бромиді гидрозолі сұйылтылған күміс нитраты ерітіндісін калий бромидінің артық мөлшерімен араластыру арқылы алынған. Берілген зольдің коагуляциясы жүруі үшін қай электролитті көп қосу қажет?

А. NH4CI. В.K2 ((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228269']=__lxGc__['s']['_228269']||{'b':{}})['b']['_698163']={'i':__lxGc__.b++};

Date: 2015-05-08; view: 3744; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию