:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Saugotojui padaryt nuostoli atlyginimas

Davjas privalo atlyginti dl saugomo daikto savybi padarytus saugotojui nuostolius, jeigu saugotojas, priimdamas daikt saugoti, apie tas savybes neinojo ir negaljo inoti, o davjas apie jas inojo arba turjo inoti.

 

Straipsnis. Pasaugos sutarties pabaiga davjo reikalavimu

Davjas turi teis bet kuriuo metu pareikalauti grinti daikt, o saugotojas privalo j grinti, nors pasaugos sutarties terminas ir nebt pasibaigs.

 

Straipsnis. Btina pasauga

1. Btina pasauga atsiranda tais atvejais, kai dl nenumatyt ir neivengiam ekstremali aplinkybi (avarija, stichin nelaim ir kt.) asmuo yra priverstas patikti savo turt saugoti kitam asmeniui.

2. Btinos pasaugos atveju saugotojas gali atsisakyti priimti daikt saugoti tik esant svarbioms prieastims.

3. Btinos pasaugos atveju saugotojas atsako taip pat kaip ir saugotojas pagal neatlygintin pasaugos sutart.

4. Preziumuojama, kad ligonio daikt atidavimas sveikatos prieiros ar globos (rpybos) institucijai yra btina pasauga.

 

Straipsnis. Pasauga pagal statym

io skirsnio taisykls taip pat taikomos pasaugos prievolms, kurios atsiranda pagal statym, jeigu statymas nenustato ko kita.

Antrasis skirsnis

Sandliavimas

 

Straipsnis. Preki sandliavimo sutarties samprata

1. Pagal preki sandliavimo sutart preki sandlis (saugotojas) sipareigoja u atlyginim saugoti preki savininko (davjo) jam perduotas prekes ir isaugotas grinti nurodytam asmeniui.

2. iame skirsnyje preki sandliu laikomas juridinis asmuo (verslininkas), kurio pagrindin veiklos ris yra saugoti prekes ir teikti kitas su preki saugojimu susijusias paslaugas.

3. Preki sandliavimo sutartis forminama sandliavimo dokumentu.

 

Date: 2015-05-05; view: 438; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -