:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Vejo atsakomyb u krovinio ar bagao neisaugojim

1. Vejas atsako u krovinio ar bagao neisaugojim (praradim, trkum, sualojim) po krovinio ar bagao primimo iki j idavimo gavjui ar kitam galiotam asmeniui, jeigu nerodo, kad krovinys ar bagaas buvo visikai ar i dalies prarastas ar sualotas dl aplinkybi, kuri vejas negaljo ivengti ir kuri paalinimas nuo jo nepriklauso.

2. U al, padaryt dl krovinio ar bagao praradimo, trkumo ar sualojimo, vejo atsakomybs dyd nustato veimo sutartis ar statymas.

3. Vejas taip pat privalo grinti siuntjui (gavjui) krovinio, bagao veimo umokest, jeigu jis krovinio ar bagao neisaugojo ir jeigu veimo mokestis nra skaitomas krovinio ar bagao vert.

4. Vejo vienaalikai surayti dokumentai apie krovinio ar bagao neisaugojimo ar sualojimo prieastis gali bti ginijami teismo tvarka ir turi bti vertinami teismo kartu su kitais byloje esaniais rodymais, patvirtinaniais vejo atsakomybs pagrindus.

 

Straipsnis. Pretenzijos vejui

Atskir transporto ak kodeksai ar kiti statymai gali nustatyti privalom pretenzij vejui pareikim prie kreipiantis teism.

 

Straipsnis. Veim organizavimo sutartys

1. Jeigu kroviniai veami nuolat ir reikia nustatyti transporto priemoni ir krovini pateikimo terminus ir tvark, vejas ir krovini siuntjas sudaro ilgalaik veim organizavimo sutart.

2. Veim organizavimo sutartimi vejas sipareigoja sutartyje nustatytu laiku priimti, o siuntjas pateikti veti sutartyje nustatyto dydio krovin. Veim organizavimo sutartyje nustatoma transporto priemoni ir krovini mastas, terminai, atsiskaitym tvarka ir kitos slygos.

Date: 2015-05-05; view: 461; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) -