:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Atstovai pagal statym

1. Jeigu pacientas nra sukaks eiolika met, sveikatos prieiros paslaug teikjo pareigos atsiranda nepilnameio tvams arba paciento globjui (rpintojui).

2. io straipsnio 1 dalyje nustatyta taisykl taip pat taikoma, kai nepilnametis, nors ir yra sukaks eiolika met, taiau negali bti laikomas sugebaniu protingai vertinti savo interesus, iskyrus atvejus, kai pacientas, dl kurio gebjimo protingai vertinti abejojama, yra pasieks pilnametyst ir jam yra nustatyta globa (rpyba) arba paskirtas globjas (rpintojas). Tokiu atveju pareigos yra vykdomos rpintojui ar globjui.

3. Jeigu pilnametis pacientas negali bti laikomas sugebaniu protingai vertinti savo interesus ir jeigu jam nenustatyta nei rpyba, nei globa, visos asmens prieiros paslaug teikjo pareigos pacientui vykdomos asmeniui, kur pacientas yra ratu galiojs veikti savo vardu. Jeigu tokio galioto asmens nra arba jeigu galiotas asmuo nesim btin veiksm, pareigos turi bti vykdomos paciento sutuoktiniui ar sugyventiniui (partneriui), iskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nra, pareigos vykdomos paciento tvui arba vaikui, iskyrus atvejus, kai ie atsisako.

4. Asmens sveikatos prieiros paslaug teikjas vykdo savo pareigas paciento atstovams pagal statym, kaip tai numatyta io straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat asmenims, numatytiems 3 dalyje, su slyga, kad toks pareig vykdymas atitikt atsargumo laipsn, kurio yra tikimasi i asmens sveikatos prieiros paslaug siningo teikjo.

5. Asmuo, kuriam pagal io straipsnio 2 ar 3 dal asmens sveikatos prieiros paslaug teikjas privalo vykdyti savo pareigas, nustatytas iame skirsnyje, turi veikti laikydamasis tokio atsargumo, kokio yra tikimasi i siningo atstovo. is asmuo, vykdydamas savo pareigas, privalo kiek manoma labiau traukti pacient.

6. Jeigu pacientas prietarauja, kad jam bt teikiamos sveikatos prieiros paslaugos, kurioms io straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys jau yra dav sutikim, ios paslaugos gali bti teikiamos tik jeigu tai yra aikiai btina norint ivengti rimtos alos pacientui.

 

Date: 2015-05-05; view: 411; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -