:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Rangovo atsakomyb u darb kokyb

1. Projektuotojas (tyrintojas) atsako u netinkam technini dokument parengim ar tyrinjimo darb atlikim, taip pat u statinio statybos darb perdirbim dl netinkamai atlikt projektavimo (tyrinjimo) darb arba netinkamai parengt technini dokument bei u darb (dokument) trkumus, kurie buvo nustatyti darb pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinjimo darb rezultat, ar naudojant i darb pagrindu sukurt objekt.

2. Jeigu nustatomi technini dokument ar tyrinjimo darb trkumai, rangovas privalo usakovo reikalavimu neatlygintinai itaisyti technini dokument trkumus ar i naujo atlikti tyrinjimo darbus bei atlyginti usakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita.

3. statymai gali nustatyti privalom projekt ekspertiz.

 

Straipsnis. Usakovo pareigos

Usakovas pagal projektavimo ir tyrinjimo darb rangos sutart privalo:

1) sumokti rangovui sutartyje nustatyt kain ubaigus visus darbus i karto arba dalimis u sutartyje numatytus ir atliktus darb etapus;

2) i rangovo gaut darb rezultat naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be rangovo sutikimo neskelbti darb rezultato duomen;

3) atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu;

4) atlyginti rangovui papildomas ilaidas, susijusias su uduoties ar pradini duomen pakeitimu, jeigu pakeitimai buvo padaryti dl nepriklausani nuo rangovo aplinkybi;

5) traukti byl treiuoju asmeniu rangov, jeigu usakovui tretieji asmenys pareikia iekin dl technini dokument ar projektavimo ir tyrinjimo darb trkum.

 

Penktasis skirsnis

Date: 2015-05-05; view: 392; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -