:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Buvusi sutuoktini tarpusavio ilaikymas

1. Teismas, priimdamas sprendim dl santuokos nutraukimo, priteisia ilaikym to reikalingam buvusiam sutuoktiniui, jeigu ilaikymo klausimai nenustatyti sutuoktini sudarytoje sutartyje dl santuokos nutraukimo pasekmi. Sutuoktinis neturi teiss ilaikym, jeigu jo turimas turtas ar gaunamos pajamos yra pakankami visikai save ilaikyti.

2. Preziumuojama, kad sutuoktiniui reikalingas ilaikymas, jeigu jis augina bendr savo ir buvusio sutuoktinio nepilnamet vaik, yra nedarbingas dl savo amiaus ar sveikatos bkls.

3. Sutuoktinis, kuris dl santuokos sudarymo ir bendr eimos interes ar vaik prieiros negaljo gyti kvalifikacijos (baigti studij), turi teis reikalauti i buvusio sutuoktinio atlyginti mokymosi baigimo ar savo perkvalifikavimo ilaidas.

4. Sutuoktinis, dl kurio kalts nutraukta santuoka, neturi teiss ilaikym.

5. Teismas, sprsdamas ilaikymo priteisimo ir jo dydio klausimus, privalo atsivelgti santuokos trukm, ilaikymo reikalingum, abiej buvusi sutuoktini turtin padt, j sveikatos bkl, ami, taip pat j darbingum, nedirbanio sutuoktinio sidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes.

6. Ilaikymo dydis mainamas ar priteisiamas tik laikinas ilaikymas arba atsisakoma priteisti ilaikym, jeigu yra bent viena i i aplinkybi:

1) santuokos trukm buvo ne ilgesn kaip vieneri metai;

2) sutuoktinis, turintis teis gauti ilaikym, yra padars nusikaltim kitam sutuoktiniui ar jo artimiesiems giminaiiams;

3) sutuoktinis, turintis teis gauti ilaikym, savo sunki materialin padt sukr pats savo kaltais veiksmais;

4) ilaikymo reikalaujantis sutuoktinis santuokos metu neprisidjo prie bendro turto gausinimo ar tyia kenk kito sutuoktinio ar eimos interesams.

7. Teismas gali pareikalauti i buvusio sutuoktinio, privalanio teikti ilaikym kitam sutuoktiniui, pateikti adekvat ios prievols vykdymo utikrinim.

8. Ilaikymas priteisiamas nustatyto dydio vienkartine pinig suma arba periodinmis imokomis (renta), mokamomis kas mnes, arba priteisiamas tam tikras turtas.

9. Kai santuoka nutraukta pagal vieno sutuoktinio praym dl kito sutuoktinio neveiksnumo, sutuoktinis, kurio iniciatyva buvo nutraukta santuoka, privalo atlyginti neveiksnaus buvusio sutuoktinio gydymo ir prieiros ilaidas, jeigu jos nra padengiamos i valstybinio socialinio draudimo l.

10. Teismo sprendimas priteisti ilaikym yra pagrindas steigti atsakovo turtui priverstin keitim (hipotek). Jeigu buvs sutuoktinis nemoka priteisto ilaikymo, iiekoma i jo turto statym nustatyta tvarka.

11. Jeigu ilaikymas buvo priteistas periodinmis imokomis, tai, i esms pasikeitus io straipsnio 5 dalyje numatytoms aplinkybms, bet kuris i buvusi sutuoktini gali reikalauti padidinti ar sumainti ilaikymo dyd ar apskritai nutraukti ilaikymo mokjim. Periodins imokos mokamos iki kreditoriaus gyvos galvos ir kasmet indeksuojamos Vyriausybs nustatyta tvarka atsivelgiant infliacij.

12. Kai buvs sutuoktinis, i kurio priteistas ilaikymas, mirta, pareiga mokti ilaikym pereina jo pdiniams, kiek leidia paveldimas turtas, neatsivelgiant palikimo primimo bd.

13. Kai buvs sutuoktinis, kuriam priteistas ilaikymas, mirta arba sudaroma nauja santuoka, ilaikymo mokjimas nutraukiamas. Mirties atveju teis reikalauti siskolinimo ar dar nesumokto ilaikymo pereina mirusiojo pdiniams. Nutraukus nauj santuok, gyjama teis reikalauti atnaujinti ilaikymo mokjim, jeigu ilaikymo reikalingas sutuoktinis augina vaik i ankstesns santuokos arba priiri invalid vaik i ankstesns santuokos. Visais kitais atvejais sutuoktinio i vlesns santuokos pareiga ilaikyti kit sutuoktin atsiranda pirmiau nei tokia sutuoktinio i ankstesns santuokos pareiga.

 

Date: 2015-05-05; view: 545; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -