:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Sutuoktini teiss ir pareigos gyvenamj patalp, esani eimos turtu

1. Jeigu sutuoktiniai gyvena gyvenamojoje patalpoje pagal nuomos sutart, tai sutuoktinis, sudars nuomos sutart, be kito sutuoktinio raytinio sutikimo neturi teiss nutraukti nuomos sutarties prie termin, subnuomoti gyvenamosios patalpos arba perleisti teises pagal nuomos sutart. Sutuoktinis, nedavs sutikimo sudaryti tok sandor ar vliau jo nepatvirtins, turi teis reikalauti pripainti j negaliojaniu.

2. Sutuoktinis, kuriam eimos gyvenamoji patalpa nuosavybs teise priklauso jam vienam, neturi teiss be kito sutuoktinio raytinio sutikimo ios gyvenamosios patalpos perleisti, keisti ar inuomoti. Sutuoktinis, nedavs sutikimo sudaryti tok sandor ar vliau jo nepatvirtins, turi teis reikalauti pripainti sandor negaliojaniu, jeigu vieame registre ginijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip eimos turtas.

3. io straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos taisykls taikomos ir uzufrukto (t. y. teiss naudoti svetim daikt ir gauti i jo pajamas, produkcij ir vaisius) bei panaudos atvejais.

 

III skyrius

SANTUOKOS NEGALIOJIMAS

 

Straipsnis. Santuokos pripainimo negaliojania pagrindai ir tvarka

1. Santuoka gali bti pripainta negaliojania, jeigu buvo paeistos io kodekso 3.123.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo slygos, taip pat io kodekso 3.21 straipsnio 3 dalyje, 3.39 ir 3.40 straipsniuose numatytais pagrindais.

2. Santuok negaliojania pripasta tik teismas.

3. Santuoka negaliojania pripastama nuo jos sudarymo momento.

4. Teismas privalo per tris darbo dienas po teismo sprendimo, kuriuo santuoka pripainta negaliojania, siteisjimo isisti jo nuora santuok registravusiai civilins metrikacijos staigai.

 

Date: 2015-05-05; view: 381; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -