:

, ? ? ? , 4. , ? ?

:


Straipsnis. Dl suklydimo sudaryto sandorio pripainimas negaliojaniu

1. I esms suklydus sudarytas sandoris gali bti teismo tvarka pripaintas negaliojaniu pagal klydusios alies iekin.

2. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu.

3. Jeigu i esms suklydus sudarytas sandoris pripastamas negaliojaniu, tai taikomos io kodekso 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos. Be to, alis, pagal kurios iekin sandoris pripaintas negaliojaniu, turi teis reikalauti i antrosios alies atlyginti turtas ilaidas, taip pat savo turto netekim ar sualojim, jeigu rodo, kad suklydo dl antrosios alies kalts. Jeigu tai nerodyta, alis, pagal kurios iekin sandoris pripaintas negaliojaniu, privalo atlyginti antrajai aliai turtas ilaidas, taip pat jos turto netekim ar sualojim.

4. Suklydimas turi esmins reikms, kai buvo suklysta dl paties sandorio esms, jo dalyko ar kit esmini slyg arba dl kitos sandorio alies civilinio teisinio statuso ar kitoki aplinkybi, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, inodamas tikrj reikal padt, panaioje situacijoje sandorio nebt sudars arba bt j sudars i esms kitokiomis slygomis. Suklydimas taip pat laikomas esminiu, jeigu klydo abi alys arba vien al suklaidino kita alis, neturdama tikslo apgauti, taip pat kai viena alis inojo ar turjo inoti, kad kita alis suklydo, o reikalavimas, kad suklydusi alis vykdyt sutart, prietaraut siningumo, teisingumo ar protingumo principams.

5. Suklydimas negali bti laikomas turiniu esmins reikms, jeigu alis suklydo dl savo didelio neatsargumo arba dl aplinkybi, dl kuri rizik buvo prisimusi ji pati, arba, atsivelgiant konkreias aplinkybes, btent jai tenka rizika suklysti.

6. Dl alies valios iraikos ar jos perdavimo vykusi klaida laikoma vali ireikusios alies suklydimu.

7. Suklydusi alis neturi teiss reikalauti pripainti sutart negaliojania, jeigu ji savo teises ir interesus adekvaiai gali apginti kitais gynimo bdais. 

1.91 straipsnis. Dl apgauls, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dl alies atstovo piktavaliko susitarimo su antrja alimi ar dl susidjusi sunki aplinkybi sudaryto sandorio pripainimas negaliojaniu

1. Dl apgauls, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dl vienos alies atstovo piktavaliko susitarimo su antrja alimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kur asmuo dl susidjusi aplinkybi buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis slygomis, gali bti teismo tvarka pripaintas negaliojaniu pagal nukentjusiojo iekin.

2. Jeigu sandoris pripaintas negaliojaniu dl vienos i io straipsnio 1 dalyje nurodyt prieasi, tai antroji alis privalo grinti nukentjusiajam visa, k ji yra gavusi pagal sandor, o kai to negalima grinti, atlyginti to vert pinigais. Be to, kaltoji alis turi atlyginti nukentjusiajam visas turtas ilaidas.

3. Jeigu sandoris pripaintas negaliojaniu dl apgauls, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo ar dl alies atstovo piktavaliko susitarimo su antrja alimi, tai nukentjusysis taip pat turi teis reikalauti atlyginti tokiais veiksmais jam padaryt neturtin al.

4. iame straipsnyje vartojama samprata realus grasinimas reikia kitos sandorio alies ar treiojo asmens nepateisinamus ir neteistus prie sandorio al, jos tvus, vaikus, sutuoktin, senelius, vaikaiius arba kitus artimuosius alies giminaiius, arba j turt ar reputacij nukreiptus veiksmus, kurie duoda pagrind manyti, kad gali bti padaryta alos iems asmenims, j turtui ar reputacijai, ir aliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkanios alternatyvos, kaip tik sudaryti sutart. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio alies ar treiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones ekonomikai silpnesn ar i esms ekonomikai priklausom sandorio al priversti, kad i sudaryt jai ypa ekonomikai nenauding sandor. Nustatydamas, buvo ar ne realaus grasinimo faktas, teismas turi atsivelgti alies, kuriai buvo grasinta, ami, finansin bei ekonomin bkl, lyt, veiksm pobd ir kitas turinias reikms bylai aplinkybes.

5. Apgaul taip pat gali bti sandorio alies tyljimas, t. y. aplinkybi, kurias inodama kita sandorio alis nebt sudariusi sandorio, nuslpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir siningumo principais, tos aplinkybs turjo bti atskleistos kitai aliai, arba aktyvs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kit sandorio al dl sandorio efekto, jo esmini slyg, sandor sudaranio asmens civilinio teisinio subjektikumo bei kit esmini aplinkybi.

6. Jeigu apgaul, smurt ar grasinimus panaudojo ne kita sandorio alis, o treiasis asmuo, sandoris gali bti pripaintas negaliojaniu tik tuo atveju, jei kita sandorio alis inojo arba turjo inoti iuos faktus.

7. Dl apgauls sudaryto sandorio pripainimo negaliojaniu faktas negali bti panaudotas prie siningus treiuosius asmenis, iskyrus io kodekso numatytas iimtis.

 


Date: 2015-05-05; view: 291;

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) -