:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Kitokioms prievolms taikytina Teis

 

1.54 straipsnis. Dl turto nepagrsto gijimo ar sutaupymo atsirandanioms prievolms taikytina teis

1. I prievols, vykdytos be teisinio pagrindo, atsirandantiems reikalavimams taikoma valstybs, pagal kurios statymus nustatytinas prievols teisinis pagrindas, teis.

2. Dl turto nepagrsto gijimo neteistais veiksmais atsirandantiems reikalavimams taikoma valstybs, kur buvo atlikti neteisti veiksmai, teis.

3. Jeigu turtas buvo nepagrstai gytas ar sutaupytas egzistuojant ali teisiniam santykiui, taikoma t teisin santyk nustatanti teis.

 

Straipsnis. Vienaaliams sandoriams taikytina teis

Vienaaliams sandoriams taikoma valstybs, kurioje jie buvo sudaryti, teis.

 

Straipsnis. Vertybiniams popieriams taikytina teis

1. ekiams ir vekseliams taikomos 1931 m. kovo 19 d. enevos konvencija dl statym kolizij naudojant ekius sprendimo ir 1930 m. birelio 7 d. enevos konvencija dl statym kolizij naudojant sakomuosius ir paprastuosius vekselius sprendimo.

2. Kitiems vertybiniams popieriams taikoma j ileidimo (idavimo) vietos valstybs teis.

Straipsnis. Atsiskaitym valiutai taikytina teis

1. Atsiskaitym valiuta nustatoma pagal valstybs, kurioje turi bti atliktas mokjimas, teis, jeigu alys savo susitarimu nra pasirinkusios atsiskaitym valiutos.

2. Visais kitais atvejais valiutai taikoma valiutos valstybs teis.

 

Straipsnis. Kitais pagrindais atsirandanioms prievolms taikytina teis

Dl kito asmens reikal tvarkymo atsirandanioms prievolms ir kitais iame skyriuje nenumatytais pagrindais atsirandanioms prievolms taikoma valstybs, kurioje buvo prievoli atsiradimo pagrindas, teis.

Date: 2015-05-05; view: 444; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -