:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Usienio teiss taikymo vartojimo sutartims ypatumai

1. iame ir kituose io kodekso straipsniuose minima vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dl preki ar paslaug sigijimo, kuri fizinis asmuo (vartotojas) su preki ar paslaug pardavju (tiekju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, eimos, nam kio poreikiams tenkinti.

2. io kodekso 1.37 straipsnio 1 dalyje numatyta sutarties ali teis pasirinkti sutartinei prievolei taikytin teis neatima ir neriboja vartotojo teiss ginti savo interesus priemonmis ir bdais, kuriuos nustato jo nuolatins gyvenamosios vietos valstybs teis, jeigu:

1) vartojimo sutartis buvo sudaryta jo nuolatins gyvenamosios vietos valstybje pagal speciali ofert ar reklam toje alyje;

2) vartotojas buvo kitos sutarties alies paskatintas vykti usienio valstyb sudaryti sutarties;

3) kita alis ar jos atstovas gavo usakym i vartotojo io nuolatins gyvenamosios vietos valstybje.

3. Jeigu vartojimo sutarties alys nepasirinko taikytinos teiss, taikoma valstybs, kurioje yra vartotojo nuolatin gyvenamoji vieta, teis.

4. io straipsnio nuostatos netaikomos veimo sutartims, taip pat paslaug sutartims, pagal kurias vartotojui paslaugos teikiamos tik kitoje valstybje, o ne Lietuvos Respublikoje.

 

 

1.40 straipsnis. galiojimo formai, galiojimo terminui ir turiniui taikytina teis

galiojimo formai taikoma valstybs, kurioje jis iduotas, teis. galiojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas galiojime, taip pat atstovo teiss ir pareigos, atstovo ir atstovaujamojo tarpusavio atsakomyb bei j atsakomyb tretiesiems asmenims yra nustatoma pagal valstybs, kurioje atstovas veikia, teis.

Date: 2015-05-05; view: 423; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -