:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Taikytina Teis

1.19 straipsnis. Usienio juridini asmen ar kit organizacij civilinis teisnumas

1. Usienio juridini asmen ar kit organizacij civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybs, kurioje ie juridiniai asmenys ar organizacijos yra steigti, teis.

2. Jeigu juridinio asmens ar kitos organizacijos steigimo tvarka buvo paeista, jo civilinis teisnumas nustatomas pagal faktins jo veiklos vietos valstybs teis.

3. Nesvarbu, kurioje valstybje buvo steigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, jo padalini civilinis teisnumas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos teis, jeigu Lietuvos Respublikoje yra padalinio buvein, verslo arba kitos veiklos pagrindin vieta.

4. Juridini asmen ar kit organizacij, kuri viena yra Lietuvos Respublikoje, o kita usienio valstybje, susijungimas, prijungimas arba buveins perklimas turi takos j civiliniam teisnumui Lietuvos Respublikoje tik tuo atveju, jeigu ie veiksmai buvo atlikti pagal abiej valstybi teis.

Straipsnis. Klausimai, reglamentuojami pagal taikytin teis

1. Pagal io kodekso 1.19 straipsnyje numatyt taikytin teis reglamentuojama:

1) juridinio asmens ar kitos organizacijos teisin forma ir statusas;

2) juridinio asmens ar kitos organizacijos steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas;

3) juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimas;

4) juridinio asmens ar kitos organizacijos organ sistema ir j kompetencija;

5) juridinio asmens ar kitos organizacijos civilin atsakomyb;

6) juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovavimas;

7) statym ir steigimo dokument paeidimo teisins pasekms.

2. Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimas ginamas pagal Lietuvos Respublikos teis.

Date: 2015-05-05; view: 436; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -