Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлава 18. Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення

 

1. Бюджетним правопорушенням визнається недотримання

учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими

нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду,

затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про

виконання бюджету.

 

Стаття 117. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань

 

1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство

України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві

фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного

значення, селищних та сільських рад, головні розпорядники

бюджетних коштів у межах своїх повноважень можуть призупиняти

бюджетні асигнування у разі:

1) несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання

бюджету;

2) невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання

звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними

коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

3) подання недостовірних звітів та інформації про виконання

бюджету;

4) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо

прийняття ними бюджетних зобов'язань;

5) нецільового використання бюджетних коштів.

 

Стаття 118. Заходи, що застосовуються до розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними

бюджетні правопорушення

 

1. У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерство

фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної

контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи,

голови виконавчих органів міських міст районного значення,

селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів

у межах своєї компетенції можуть вчиняти такі дії щодо тих

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели

відповідні бюджетні асигнування:

1) застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у

бюджетних правопорушеннях відповідно до закону;2) зупинення операцій з бюджетними коштами.

2. Накладення на особу заходу стягнення за бюджетне

правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким

правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому

законом.

 

Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів

 

1. Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання

їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням,

встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про

місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису,

має наслідком зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і

притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної,

адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку,

визначеному законами України.

2. У разі нецільового використання бюджетних коштів,

отриманих у вигляді субвенції, зазначені кошти підлягають

обов'язковому поверненню до відповідного бюджету у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідні посадові особи

притягаються до відповідальності згідно з законом.

 

Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами

 

1. Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у

зупиненні будь-яких операцій по здійсненню платежів з рахунку

порушника бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з

бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на термін

до тридцяти днів, якщо інше не передбачено законом.

 

Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення

 

1. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть

цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну

відповідальність згідно з законами України.

2. Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи

одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення

до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших

відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними

діянь.

3. Посадові особи органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а

також підприємств, установ та організацій, які вчинили бюджетне

правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову

відповідальність згідно з законом незалежно від накладення

передбачених цим Кодексом заходів стягнення на розпорядника чи

одержувача бюджетних коштів.

 

Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування

за порушення бюджетного планування

 

1. У разі порушення вимог цього Кодексу та закону про

Державний бюджет України щодо формування відповідного бюджету в

частині державних делегованих повноважень Кабінету Міністрів

України надається право протягом місяця з дня прийняття рішення

про обласний бюджет, бюджети міст Києва та Севастополя призупинятидію цього рішення з одночасним зверненням до суду. Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації наступного дня після підписання

Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної

ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін

надсилають його Міністерству фінансів України.

2. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з

цим Кодексом та законом про Державний бюджет України в частині

державних делегованих повноважень Голові Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій надається право протягом місяця з

дня прийняття рішення про районний, міський (міст

республіканського Автономної Республіки Крим чи міст обласного

значення), районний у містах Києві та Севастополі бюджети

призупинити дію рішення про відповідний бюджет з одночасним

зверненням до суду. Районні державні адміністрації, виконавчі

органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим

і міст обласного значення) та районних рад у містах наступного дня

після підписання керівником відповідної ради рішення про місцевий

бюджет або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим

органам міських рад.

3. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з

цим Кодексом, законом про Державний бюджет України чи рішенням

районної чи міської (міста республіканського Автономної Республіки

Крим та міст обласного значення) ради про бюджет в частині

державних делегованих повноважень голові районної державної

адміністрації, голові виконавчого органу міської (міста

республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного

значення) ради надається право протягом місяця з дня прийняття

рішення про міський (міст районного значення), сільський, селищний

та районний у місті бюджети призупиняти дію рішення про

відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду. Виконавчі

органи міських міст районного значення, сільської, селищної,

районної у місті рад наступного дня після підписання керівником

рішення про відповідний бюджет або внесення до нього змін надсилає

його районній державній адміністрації чи виконавчому органу

міської (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи

міста обласного значення) ради.

4. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з

нього здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 цього

Кодексу.

 

Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства

України

 

1. Органи Державного казначейства України відповідно до

закону несуть відповідальність за невиконання вимог щодо ведення

бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання

бюджетів.

2. Керівники органів Державного казначейства України несуть

персональну відповідальність у разі вчинення ними бюджетного

правопорушення та невиконання вимог щодо казначейського

обслуговування бюджетів, встановлених цим Кодексом.

 

Стаття 124. Порядок накладення стягнення за бюджетні

правопорушення

 

1. Передбачені цим Кодексом стягнення за бюджетні

правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України,

керівника органу Державного казначейства України, керівника органу

Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністра фінансів

Автономної Республіки Крим, керівника місцевого фінансового

органу, голови виконавчого органу міської міста районного

значення, селищної та сільської ради.

2. Рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення приймається особами, визначеними в частині першій

цієї статті, на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або

акта ревізії та доданих до нього документів.

3. Рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне

правопорушення набирає чинності з дня його підписання і підлягає

негайному виконанню.

4. Форма, порядок складання та передачі за належністю

протоколу про бюджетне правопорушення встановлюється Міністерством

фінансів України.

 

Стаття 125. Оскарження рішення про накладення стягнення за

бюджетне правопорушення

 

1. Рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення може бути оскаржене у порядку, встановленому

законом. Рішення може бути оскаржене в органі, що його виніс, або

в суді протягом 10 днів з дня його винесення, якщо інше не

передбачено законом.

2. Оскарження рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення не зупиняє виконання зазначеного рішення.

3. У разі визнання судом рішення про накладення заходу

стягнення за бюджетне правопорушення повністю чи в частині

незаконним особі, щодо якої воно було винесене, перераховуються

недоотримані бюджетні кошти та поновлюються інші обмежені таким

рішенням її права.

4. Рішення суду може бути оскаржене у порядку, встановленому

законом.
Date: 2015-05-05; view: 336; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию