Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


VT1 VT2

 

Рис.1

4 Основні теоретичні положення:

Мультивібратор - це релаксаційний генератор, побудований на основі двокаскадного аперіодичного підсилювача напруги, в якому вихід першого каскаду з'єднаний з входом другого каскаду, а вихід другого – з входом першого. Завдяки цьому здійснюється 100 % зворотний додатній зв'язок паралельний за напругою.

Виконуються мультивібратори на основі електронних приладів, що мають на вольтамперній характеристиці ділянку з негативним опором (тунельні діоди, тиристори), а також на підсилювачах постійного струму з додатніми зворотними зв'язками (на транзисторах, ОП, цифрових і спеціальних ІМС). Електронні прилади в них працюють у ключових режимах.

Мультивібратори можуть працювати у трьох режимах:

- автоколивальному - чекаючому мультивібратор має один сталий і один квазісталий стани рівноваги. Зазвичай він знаходиться у сталому стані і переходить до квазісталого під дією зовнішнього електричного сигналу. Час перебування у квазісталому стані визначається внутрішніми процесами в схемі мультивібратора (часом розряду конденсатора С1 від напруги, що дорівнює Ек до 0). Такі мультивібратори використовуються для формування імпульсів напруги необхідної тривалості, а також для затримки імпульсів на визначений час. Мультивібратор, що працює у такому режимі, називається одновібратором;

- режимі синхронізації – використовується мультивібратор, що працює в автоколивальному режимі, але його перехід із одного стану в інший забезпечується зовнішньою синхронізуючою напругою. Для його нормальної роботи в цьому режимі необхідно, щоб частота синхронізуючого сигналу перевищувала частоту власних коливань. Використовуються такі мультивібратори для створення генераторів стабільної частоти і при керуванні складними електронними пристроями, робота яких синхронізована якоюсь зовнішньою дією (синхронізація розгортки електронного осцилографа).

Принцип дії мультивібраторів - загалом, мультивібратори повинні забезпечувати стабільність частоти і довжини імпульсів, а також необхідну (зазвичай, мінімальну) тривалість їх фронтів.

 

5 Послідовність виконання роботи:

5.1 Вивчити принципову схему мультивібратора, яка зображена на мал.1.

5.2 Назвіть елементи, з яких складається схема мультивібратора. Поясніть їх призначення.

5.3 Поясніть у якому режимі працює цей мультивібратор. Скільки існує режимів роботи мультивібраторів?

5.4. Поясніть принцип дії мультивібратора в кожному з режимів.

5.5 Симетрична схема. С1 = С2 = С; RБ1= RБ2 = RБ.

5.5.1 Підключено С1 і С2, тобто перемикачі S1 i S2 вимкнені.

5.5.2 Замалюйте форму напруги симетричного мультивібратора при τ = τ1= τ2= С RБ.

5.5.3 Розрахуйте для симетричного мультивібратора величини періода надходження імпульсів Т, тривалoсті импульсів ti, постійної часу τ, коефіцієнта заповнення γ, скважності q і частоту генерируємих коливань f.

5.5.4 Заміряйте період коливань, обчисліть частоту коливань і порівняйте її з розрахунковою.

5.6 Симетрична схема.

5.6.1 Збільшите постійну часу τ', включивши перемикачі S1 i S2, тобто паралельно С1 і С2 підключивши відповідно С'1 і С'2.

5.6.1 Замалюйте форму напруги симетричного мультивібратора при τ' і розрахуйте τ'= τ'1= τ'2= Сзаг RБ. Сзаг = С + С'; С'= С'1= С'2.

5.6.2. Повторіть п.5.5.4.

5.7 Переробити схему на несиметричну, вимкнувши перемикач S2. Підключені конденсатори С1, С2 і С'1.

5.7.1 Замалюйте форму напруги несиметричного мультивібратора при τ''1 і τ''2 і розрахуйте τ''2= Сзаг RБ2; Сзаг = С1 + С'1; τ''1= С2 RБ1.

5.7.2 Повторіть п. 5.5.4.

 

6 Зміст звіту:

6.1 Найменування та мета роботи.

6.2 Схема мультивібратора.

6.3 Перелік приладів.

6.4 Порядок дій при дослідженні роботи мультивібратора в автоколивальному режимі.

6.5 Розрахунки і результати вимірювань (часові діаграми).

6.6 Висновки.

 

7 Контрольні питання:

7.1. До якого типу генераторів відноситься мультивібратор?

7.2 У яких режимах працює мультивібратор?

7.3 На основі яких електронних приладів виконуються мультивібратори?

7.4 Які стани рівноваги має одновібратор та мультивібратор в автоколивальному режимі?

7.5 Який мультивібратор називається симетричним і у чому полягає умова його симетрії?

7.6 Які особливості схем запуску одновібраторів?

 

8 Література:

 

8.1 Гуржій А.М., Самсонов В.В., Поворознюк Н.І. Імпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно- технічних навчальних закладів. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 424 с..

8.2 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. - 368 с.

8.3 Основи технічної електроніки: У 2 кн. Кн.. 2. Схемотехніка: О-75 Підручник/В.І. Бойко, А.М. Гурій, В.Я. Жуйкою та ін. – К.: Вища шк.., 2007. – 510 с.

 

Date: 2015-05-04; view: 517; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию