Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электростатика бөлімінен тест сұрақтары

1. q1=+12 нКл және q21= -4 нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің кернеулігін тап:

А) 1600В/м

В) 3600В/м

C) 2050В/м

D) 4200 В/м

E) 3150 В/м

2. өрнегі нені анықтайды?

A) Электр өрісінің энергиясын

B) Сфералық конденсатордың сыйымдылығын

C) Жазық конденсатордың сыйымдылығын

D) Электрлік ығысу векторын

E) Цилиндрлік конденсатордың сиымдылығын

3. Суретте көрсетілген конденсаторлар жиынтығының С сиымдылығын анықтаңыздар. Конденсаторлардың сыйымдылығы = 0,5 мкФ:

А) 0,75 нФ.

В) 0,33 нФ.

С) 0,57 мкФ.

D) 0,75 мкФ.

Е) 0,33 мкФ.

4. 2 нүктелі зарядтарды диэлектрик өтімділігі 3 тең болған майға салып ара қашықтығын 3 есе кемітсе олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) 9 есе өседі

В) 3 есе өседі

С) 3 есе кемиді

D) 9 есе кемиді

Е) өзгермейді

5. 3,6 ·10 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 18·10 Дж болғандағы нүкте өрісінің потенциалын анықта:

A) 500 B

B) 2000 B

C) 320 B

D) 0, 5 B

E) 200 B

6. Бейтарап су тамшысы екi бөлiкке бөлiнген. Бiрiншi тамшының заряды +q. Екiншi тамшының заряды қандай?

A) 0

B) +2q

C) +q

D) -q

E) -2q

7. Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

8. U кернеуіне дейін зарядталған сиымдылығы С конденсатор толық разрядталғанда қандай энергия бөлінеді

A) CU

B)

C)

D)

E) 2CU2

9. Бірінші конденсатордың сыйымдылығы 0,5 мкФ, ал екіншісінікі – 5 мкФ. Екеуі де бірдей 15 мкКл заряд жинау үшін, олардың пластиналарына қандай кернеу беру керек?

А) 0,03 және 0,3 В

В) 30 және 300 В

С) 3 және 30 В

D) 10 және 100 В

Е) 30 және 3 В

10. Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың электр өрісінің кернеулігі мына формуламен анықталады:

А)

В)

С)

D)

Е)

11. Біртекті диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін корсететін физикалық шама атауы:

А) Потенциал

В) Магниттік өтімділік

С) Диэлектрлік өтімділік

Д) Электр сыйымдылық

Е) Электрлік тұрақты

12. Біртекті диэлектрикте (ε=3) кернеулігі Е=600В/м электр өрісі жасаған. Электр өрісінін көлемдік тығыздығы неге тең?

А) 14,4мкДж/м³

В) 4,8мкДж/м³

С) 8,85мкДж/м³

Д) 53,1мкДж/ м³

Е) 9,6 мкДж/ м³

13. Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потенциалдарды φA және φB салыстырыңыз:

A) φA/ φB = 1/2.

B) φA/ φB = 1.

C) φA/ φB = 2.

D) φA/ φB = 4.

E) φA/ φB = 8.

14. Бөлшек біртекті электр өpiciндe массасы 2m, заряды -4е, үдеуімен қозғалады. Осы өpic кернеулігі неге тең:

A) -8mеа

B)

С)

D)

E)

15. Вакуумдегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы

А) Е =

В)

С)

D)

Е)

16. Вакуумда бір-бірінен 4м қашықтықта шамалары оң q1=10мкКл және q2=40мкКл-ға тең зарядтар орналасқан.Зарядтардың ара қашықтығын 2м-ге жақындатқан кезде қанша жұмыс атқарылады?

А)0,9 Дж

В)3,8 Дж

С)7,2Дж

Д)6,75 Дж

Е)1,8 Дж

17. Вакуумдағы екі электрлік зарядтардың әсерлесу күші былай анықталады:

А) Кулон заңымен F=

В) Ньютонның екінші заңымен F=ma

С) Кулон заңымен F=

Д) Кулон заңымен F=

Е) Бүкіләлемдік тартылыс заңымен F=G

18. Горизонталь орналасқан конденсатор пластиналары арасында заряды 9,8×10-18 Кл. бөлшек тепе-теңдікте тұр. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2×104В/м. Бөлшектің массасын табу керек.

А) 0,5 ×10-22 кг

В) 1,0 ×10-22 кг

C) 0,5 ×10-14 кг

D) 19,6×10-14кг

E) 2×10-14 кг

19. Диэлектриктегі электрстатикалык өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

20. Диэлектриктердiң полярлануы дегенiмiз не?

A) Диэлектриктi электр өрiсiне қойғанда оның зарядталуы

B) Молекулалық дипольдердiң сыртқы электр өрiсiне қарсы бағытта орын ауыстыруы

C) Молекулалық дипольдердiң сыртқы электр өрiсi әсерiнен өрiс бойынша бағыттала орналасуы

D) Электр өрiсiнде молекулалық дипольдердiң басым бағдарлана орнығуы

E) Дұрыс жауабы жоқ

21. Диэлектриктің (ε=3) полярзацияланғыштығы неге тең? Ондағы электр өрісінің кернеулігі Е=0,1кВ/м

А) 2,95·10-10 Кл/м²

В) 0,6·10-10 Кл/м²

С) 0,3·10-10 Кл/м²

D) 26,5·10-10 Кл/м²

E) 17,7·10-10 Кл/м²

22. Егер вакуумда электрстатикалық өрісті бір нүктелік q заряды тудырған болса, онда Остроградский – Гаусс теоремасы мына түрде болады:

А)

В)

С)

Д)

Е)

23. Егер ара қашықтықты 2 есе азайтса, нүктелік зарядтың өріс кернеулігі қалай өзгереді?

A) 4 есе азаяды

B) 2 есе азаяды

C) 2 есе артады

D) 4 есе артады

E) өзгермейді

24. Егер ара қашықтықты 2 есе азайтса, нүктелік зарядтың потенциалы қалай өзгереді?

A) 2 есе азаяды

B) 2 есе артады

C) 4 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді

25. Егер ара қашықтықты 2 есе азайтса, элементар дипольдің өріс кернеулігі қалай өзгереді?

A) 4 есе артады

B) 2 есе артады

C) 8 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді

26. Егер ара қашықтықты 2 есе көбейтсе, нүктелік зарядтың өріс кернеулігі қалай өзгереді?

A) 4 есе артады

B) 2 есе артады

C) 4 есе азаяды

D) 2 есе азаяды

E) өзгермейді

27. Егер ара қашықтықты 2 есе көбейтсе, нүктелік зарядтың потенциалы қалай өзгереді?

A) өзгермейді

B) 2 есе артады

C) 4 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) 2 есе азаяды

28. Егер ара қашықтықты 2 есе көбейтсе, элементар дипольдің өріс кернеулігі қалай өзгереді?

A) 2 есе артады

B) 8 есе азаяды

C) 4 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді

29. Егер ара қашықтықты 4 есе көбейтсе, зарядталған шексіз үлкен жазықтықтың өріс кернеулігі қалай өзгереді?

A)өзгермейді

B)2 есе артады

C)2 есе азаяды

D)4 есе артады

E)4 есе азаяды

30. Егер вакуумда электростатикалық өрісті бір нүктелік q заряды тудырған болса, онда Остроградский–Гаусс теоремасы мына түрде болады:

А)

В)

С)

Д)

Е)

31. Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) 9 есе кемиді

В) 81 есе артады

С) өзгермейді

D) 81 есе кемиді

Е) 9 есе артады

32. Егер зарядталған радиусы R шардың центрінен r қашықтықтағы нүктенің электр өрісінің кернеулігі Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттік тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

33. Егер конденсатор астарларының ара қашықтығын 2 есе азайтса, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 2 есе азаяды

B) 2 есе артады

C) 4 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді

34. Егер конденсатор астарларының ара қашықтығын 2 есе көбейтсе, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 4 есе артады

B) 2 есе артады

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді

35. Егер шардың радиусын 2 есе көбейтсе, шардың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 2 есе артады

B) 2 есе азаяды

C) 4 есе азаяды

D) өзгермейді

E) 4 есе артады

36. Егер шардың радиусын 2 есе азайтса, шардың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 2 есе артады

B) 4 есе азаяды

C) 2 есе азаяды

D) өзгермейді

E) 4 есе артады

37. Судың iшiнде батып тұрған, радиусы R=0,02 м. Металл сфералық шардың электр сыйымдылығын анықтау керек. e=81

А) 1,8 пф

В) 1800 пф

С) 18 пф

Д) 180 пф

Е) 0,18 пф

38. Екі бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтардың электр өрісінің кернеулігі мына формуламен анықталады:

А)

В)

С)

D)

Е)

39. Әр қайсысының сыйымдылығы 8 мкФ болған 2 конденсаторлар тізбектеліп жалғанған.Осындай батареяның сыйымдылығы неге тең болады?

A)4мкФ

B)8 мкФ

C)16кмФ

D)12мкФ

E)2мкФ

40. Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз.

А)

В)

С)

D)

Е)

41. Жазық конденсаторының пластинкалар арасындағы потенциалдар айырымы U=6кв. Әрбiр пластиканың заряды q=10 н Кл. Конденсатор өрiсiнiң энергиясын есептеу керек.

А) 0,03 мкДж.

В) 3 мкДж.

С) 0,3 мкДж.

Д) 30 мкДж.

Е) 300 мкДж.

42. Жазық конденсатордың сыйымдылығы мына формуламен анықталады:

А)

В)

С)

D)

Е)

43. Зарядтаған екі металл шариктің өзара әсерлесу күші 4×10-6 Н. Егер осы шариктердің біреуіне зарядталмаған бір шарикті тигізсе, онда шариктерге әсер ететін өзара әсерлесу күші неге тең:

А) 4·10-6 Н

В) 2·10-6 Н

С) Н

D) 0

Е) 3·10-6 Н

44. Зарядталған ауа конденсаторының астарлары F күшімен біріне-бірі тартылады. Егер астарлар арасын тұрақтысы болатын диэлектрикпен толтырса, олардың өзара тартылу күші неге тең болады?

А) 4F

B) F

C) 2F

D) F/2

E) F/4

45. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:

A)

B)

C)

D)

Е)

46. Зарядталған шексіз жазықтықтан 2м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда өрістің кернеулігі қандай болады?

A) 33,3В/м.

B) 20В/М.

C) 100В/м.

D) 50B/M.

E) 20В/М.

47. Зарядтардың бір-бірінен ара қашықтығын 5 есе өсіргенде, нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі қалай өзгереді?

А) 25 есе өседі

В) 25 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 5 есе өседі

Е) 5 есе кемиді

48. Заряды 5·10-10 Кл нүктелік зарядқа 3·10-7 Н күш әсер етеді. Өріс кернеулігін анықта:

А) 5 Н/Кл

В) 15·10-17 Н/Кл

С) 2,3·103 Н/Кл

D) 1 Н/Кл

Е) 0,6·103 Н/Кл

49. Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс.

A)

B)

C)

D)

E)

50. Зарядқа жасаған электростатикалық өрiс күштерiнiң жұмысы.

A)

B)

C)

D)

E)

51. Зарядтары q1=+5×10-9Кл, q2=-2×10-9Кл екі бірдей шарикті өзара жанастырып, содан кейін ажыратты. Сол кездегі шариктердің заряды:

A) q1=q2= –1,5×10-9Кл

B) q1=q2= –3,5×10-9Кл

C) q1=q2=10-9Кл

D) q1=–2×10-9Кл, q2= +5×10-9Кл

E) q1=q2= +1,5×10-9Кл

52. Қай шама электр өрісінің күштік сипаттамасы болады:

А) Е

В) Σq/

С) I

Д) qU

Е) φ

53. Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды:

A)

B)

C)

D)

E)

54. Келтірілген өрнектердің қайсысы нүктелік зарядтың электростатикалық өрісінің кернеулігін анықтайды?

A)

B)

C)

D)

E)

55. Келтірілген теңдіктердің қайсысы электростатикалық өрістің потенциалдық сипатын білдіреді?

А)

В)

С)

D)

Е)

56. Кернеулігі 3 кН/Кл өрісте шамасы 10нКл зарядқа әсер ететін күш қандай:

А) 3×10-5Н

Б) 10-5Н

С) 3×106Н

Д) 10-6Н

Е) 3×10-3 Н

57. Жазық конденсаторының пластикалар арасындағы потенциалдар айырымы U=6кв. Әрбiр пластиканың заңды q=10 н Кл. Конденсатор өрiсiнiң энергиясын есептеу керек.

А) 3 мкДж.

В) 30 мкДж.

С) 0,3 мкДж.

Д) 0,03 мкДж.

Е) 300 мкДж.

58. Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2В болады. Конденсатордың сиымдылығы қандай?

А) 2 мкФ

В) 5пФ

С)12 пФ

Д)24 пФ

E) 20 нФ

59. Конденсаторлар батареясын U=200 В кернеу көзіне жалғағанда жүйеге берілген заряд q=6×10-4 Кл болды. Конденсаторлар батареясының сыйымдылығы неге тең?

А) 24Ф

В) 180 пФ

С) 3 мкФ

D) 120 мФ

Е) 48 мкФ

60. Конденсатордың астарларының арасын диэлектриктік өткізгіштігі e диэлектрикпен толтырса оның сиымдылығы қалай өзгереді?

А) Өзгермейді

В) Конденсатор жазық болса e есе өседі

C) e есе өседі

D) Конденсатор жазық болса e есе кемиді

E) e есе кемиді

61. Кулон заңы:

А)

В)

С)

D)

Е)

62. Кулон заңынын формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

63. Күш сызықтары эквипотенциал беттерге қарағанда қалай бағытталады?

A)Олар өзара перпендикуляр

B)Олар бiр-бiрiмен байланыспаған

C)Күш сызықтары мен эквипотенциал беттер дегенiмiз бiр ұғым

D)Олар өзара параллель

E)Олардың арасындағы бұрыш 45о болады

64. Электр зарядының сақталу заңы:

A) Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы 1,6-10-19 Кл болады;

B) Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болады;

C)Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы 100 Кл болады;

D) Ашық жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болады.

E)Ашық жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты

65. Мына формуламен қай шама өрнектеледі (Е – ортаның диэлектрлікөтімділігі e нүктелік q зарядтың электр өрісінің кернеулігі k -Кулон заңындағы тұрақты):

A) Электрлік тұрақты.

B) Электр сыйымдылық.

C) Ара қашықтық.

D) Энергия.

E) Потенциал.

66. Мына q/(4pe0er2) (e0 - электрлік тұрақты, q - нүктелік заряд, r – ара қашықтық) өрнекпен қандай шама анықталады:

A) Потенциалдар айырымы.

B) Электр күштерінің жұмысы.

C) Электрлік ығысу.

D) Нүктелік зарядтың электрстатикалық өрісінің потециалы.

E) Нүктелік зарядтың электрстатикалық өрісінің кернеулігі.

67. Нелiктен электростатикалық өрiс потенциалды деп аталады?

A) Өрiстiң күш сызықтары тұйықталған

B) Электростатикалық өрiстiң Е кернеулiк векторының тұйық контур бойынша циркуляциясы нольге тең

C) Өрiстiң әр нүктесiнде потенциал берiлген

D) Өрiстiң күш сызықтары зарядтардан басталады

E) Олардың күш сызықтары тұйықталмаған

68. Нүктелiк заряд деген не?

A) Егер зарядталған дененiң өлшемiн басқа денелерге дейiнгi қашықтықпен салыстырғанда ескермеуге болатын болса

B) Егер зарядталған дененiң өлшемiн басқа денелерге дейiнгi қашықтықпен салыстырғанда ескеруге болатын болса

C) Егер зарядталған дененiң өлшемi басқа денелерге дейiнгi қашықтықпен бiрдей болса

D) Егер зарядталған дененiң өлшемi басқа денелерге дейiнгi қашықтықтан артық болса

E) Егер зарядталған дененiң өлшемi аз болса

69. Нүктелік q зарядтан r қашықтықта орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі:

А)

В)

С)

D)

E)

70. Нүктелік q зарядтың r қашықтықтағы электр өрісінің потенциалы қалай анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

71. Оқшауланған өткізгіштің сыйымдылығы кай формуламен анықталады:

A)

B)

C) C=qj

D)

E)

72. Өтімділігі диэлектрикпен толтырылған сфералық конденсатордың сиымдылығының өрнегін көрсетіңіз

A)

B)

C)

D)

E)

73. Пластикасының ауданы S=2∙10-2м2, ал олардың ара қашықтығы d=10-4 м. Жазық слюда конденсаторының электр сыйымдылығын анықтау керек. e=6

А) 10 нФ

В) 7 нФ

С) 8 нФ

D) 9 нФ

Е) 6нФ

74. Радиустары R және 2R зарядталған металл шарлардың зарядтарының беттік тығыздықтары бірдей . Кіші шардың потенциалының үлкен шар потенциалына қатынасы қандай?

А) 1

В) 4

С) 0,5

D) 2

Е) 0,25

75. Радиусы 1 см металл шарға q=6,3 мкКл заряд берілді. Шардағы зарядтың беттік тығыздығы неге тең?

A) 1,26 мКл/м2

B) 0,63 мКл/м2

C) 1 мКл/м2

D) 5 мКл/м2

E) 12,5 мКл/м2

76. Радиусы 10см металл шарға 12,56·10 Кл заряд берілді. Шардағы зарядтың беттік тығыздығы неге тең?

A) 0,2 мкКл/м

B) 0,5 мкКл/м

C) 10 мкКл/м

D) 2 мкКл/м

E) 1 мкКл/м

77. Сыйымдлығы С-ға тең шар тәріздес конденсатордың радиусы R:

А)

В)

С)

D)

Е)

78. Сыйымдылығы 0,02 мкФ тең жазық конденсаторды ток көзіне қосқан кезде 2 10-8 Кл заряд жинады. Конденсатор пластиналарының 5 мм болған кездегі өpic кернеулігінің мәнін тап:

А)200 В/м.

В)5 мВ/м.

С)5 кВ/м.

D)25 В/м.

E)100 В/м.

79. Сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы кандай?

А) 0,7Дж

В) 0,9 Дж

С) 0,6Дж

D) 0,8 Дж

E) 0,5 Дж

80. Біртекті диэлектрикте (ε=3) кернеулігі Е=600В/м электр өрісі жасаған. Электр өрісінін көлемдік тығыздығы неге тең?

А) 14,4мкДж/м³

В) 4,8мкДж/м³

С)8,85мкДж/м³

Д)53,1мкДж/ м³

Е)9,6 мкДж/ м³

81. Сыртқы электр өрісіндегі дипольдің энергиясы:

A)

B)

C)

D)

E)

82. Судың iшiнде батып тұрған, радиусы R=0,02 м. Металл сфералық шардың электр сыйымдылығын анықтау керек. e=81

А) 1,8 пф

В) 1800 пф

С) 18 пф

Д) 180 пф

Е) 0,18 пф

83. Tөмендегі аталған физикалық атаулардың қайсысы күштік мағыналы атауды білдіреді?

A) Энергия

B) Потенциал

C) Кернеулік

D) Кернеу

E) Бет арқылы ығысу ағыны

84. Үдетуші потенциалдар айырымы U электр өpiciндe ұшып өткен зарядталған бөлшек (заряды q, массасы m) қандай жылдамдык алады?

A)

В)qU/2

C)qU

D)qU/m

E)C2U2/2

85. Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл. Өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай:

A) 1Кл/м

B) 10 Кл/м

C) 10Кл/м

D) 10 Кл/м

E) 10 Кл/м

86. Цилиндрлік конденсатордың электр сыйымдылығы қандай формуламен анықталады?

А) С=4pe0eR

В)

С)

D)

E)

87. Шардың сыйымдылығы мына формуламен анықталады:

A)

B)

C)

D)

E)

88. Шардың радиусы 5 есе көбейтіп, өтімділігі e=2 тең болатын диэлектрикке орналастырса, металл шардың сыйымдылығы қалай өзгереді:

A) 10 есе өседі

B) 2,5 есе өседі

C) 2,5 есе кемиді

D) Өзгермейді

E) 10 есе кемиді

89. Электр өрiсi қандай векторлық шамамен сипатталады?

A) Потенциал

B) Кернеулiк векторы

C) Индукция векторы

D) Тығыздық

E) Сыйымдылық

90. Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады

A) 9 нКл

B) 1 нКл

C) - 9 нКл

D) 4 нКл

E) - 1 нКл

91. Электр зарядының сақталу заңы:

А) Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы 100 Кл болса;

В) Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болса;

С) Ашық жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болады;

D) Тұйықталған жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы 1,6×10-19 Кл болса;

Е) Ашық жүйенің электрлік зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты 1,6×10-19 Кл болады;

92. Электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өлшем бiрлiкпен өлшенедi?

A) В×м

B) В

C) Тл

D) В/м

E) Вт

93. Электр өріс энергиясының формуласы:

А)

В)

С)

Д)

Е)

94. Электр өрісінде зарядтарды тасымалдау жұмысының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

95. Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді:

А)

В)

С)

D)

Е)

96. Электр өрісінің кернеулігінің Е, тұйық контурмен алынған Е векторының циркуляциясының, σ зарядтың беттік тығыздығының, С электрсыйымдылықтың және ε0 электрлік тұрақтының ретімен сәйкес жазылған өлшем бірліктері:

А) Н/Кл; В; Кл/м2; Ф; Ф/м

В) Ф/м; А; В/м; Ф; Кл/м

С) Н; В; Кл; Кл/м2; Ф

D) В/м; Дж; Кл/м2; Ф; Ф/м

Е) Дж; Ф; Кл/м2; В; Ф/м

97. Электр өрістің бір нүктесінен екіншісіне бірлік зарядты орын ауыстырғанда Кулон күштерінің орындайтын жұмысы... деп аталады.

A) Потенциял

B) Электр қозғаушы күш

C) Электр сиымдылығы

D) Потенциалдар айырымы

E) Кернеулік

98. Электр өрiстерiнiң суперпозиция принципнiң көрсетiңiз

A)

B)

C)

D)

E)

99. Электрон дегенiмiз не?

A) Неон атомының ионы

B) Шамасы -1,6×10-19Кл оң зарядталған элементар бөлшек

C) Сутегi атомының ионы

D) Гелий атомының ионы

E) Шамасы -1,6×10-19Кл терiс зарядталған элементар бөлшек

100. Электронға u=3×107 м/с жылдамдық беру үшiн қандай үдетушi потенциалдар айырымы қажет?

А) 0,2559кВ

В) 0,02559 кВ

С) 2,559 кВ

Д) 25,59 кВ

Е) 2559 кВ

101. Электростатикалық өрiс кернеулiгiнiң циркуляциясы қай өрнекпен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E) Дұрыс жауабы жоқ.

102. Электростатикалық өрiстiң екi нүктесiнiң потенциалдар айырмасының сан мәнi қалай анықталады?

A)Өрiстiң берiлген нүктелерiндегi бiрлiк оң зарядтың потенциалдық энергиялардың айырмасымен

B)Өрiстiң берiлген нүктесiне қойылған бiрлiк оң зарядқа электр өрiсiнiң әсер ететiн орташа күшiмен

C)Өрiстiң берiлген нүктелерiндегi кез-келген зарядтың потенциалдық энергияларының айырмасымен

D)Кез-келген электр зарядын өрiстiң берiлген нүктелерiне орын ауыстырғанда iстелетiн жұмыспен

E)Дұрыс жауабы жоқ

103. Электростатикалық өрiсте өткiзгiш орналасқан. Өткiзгiш бетiндегi өрiс күштерiнiң сызығы қалай орналасқан?

A) Дұрыс жауабы жоқ

B) Өткiзгiш бетiне параллель

C) Кез-келген бұрышпен бағытталған

D) Өткiзгiш күш сызықтарына әсер етпейдi

E) Өткiзгiш бетiне перпендикуляр

104. Электростатикалық өрістің сызықтары эквитотенциал беттерге қалай бағытталады?

А) 600 бұрышпен;

В) 300 бұрышпен;

С) Әртүрлі бұрышпен;

Д) Перпендикуляр;

Е) Паралель

105. Электростатикалық энергия тығыздығы қате жазылған пунктi табыңыз

A)

B)

C)

D)

E)Жауаптардың барлығы дұрыс

106. Электростатикалық өрiс потенциалы.

A)

B)

C)

D)

E)

107. Электростатикалық өрiс потенциалы бiрлiгi.

A) Кл

B) В

C) Н

D) Ф

E) Вб

108. Электростатикалық өрiс кернеулiгiнiң потенциалға тәуелдiлiгi

A)

B)

C)

D)

E)

109. Электростатикалық өрiс потенциалдар айырымының кернеулiкке тәуелдiлiгi

A)

B)

C)

D)

E)

110. Эквипотенциал бет дегенiмiз не?

A) Барлық нүктелерiнде әртүрлi потенциал болатын беттер

B) Барлық нүктелерiнде потенциалдары нольге теңбеттер

C) Барлық нүктелерiнде потенциал таңбалары бiрдей болатын беттер

D) Барлық нүктелерiнде потенциалы бiрдей болатын беттер

E) Барлық нүктелерiнде потенциал таңбалары әртүрлi болатын беттер

111. Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

A) j=const.

B) ïEï=const.

C) .

D) .

E)

112. Электрлiк диполь деп

A) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары әртүрлi таңбалары бiрдей екi заряд жүйесiн айтады

B) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары және таңбалары бiрдей екi заряд жүйесiн айтады

C) Бiр-бiрiне жақын орналасқан шамалары бiрдей, таңбалары әртүрлi екi заряд жүйесiн айтады

D) Бiр-Бiрiне жақын орналасқан шамалары және таңбалары әртүрлi екi заряд жүйесiн айтады

E) Бiр-Бiрiне алыс орналасқан кезкелген екi заряд жүйесiн айтады

113. Электрлiк ығысу мен өрiс кернеулiгi арасындағы байланыс

A)

B)

C)

D)

Е)

114. q=1∙ 10-8 Кл нүктесiн зарядтан r=0,1 м қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгiн табу керек. e=2,2

А) 409 В/м

В) 0,409 В/м

С) 40,9 В/м

Д) 4,09 В/м

Е) 0,0409 В/м

115. Өрiстiң белгiлi бiр нүктесiнде тұрған q =1∙ 10-8 Кл зарядтың потенциалдық энергиясы Wn =1∙ 10-5 Дж. Өрiстiң осы нүктесiнiң потенциалын табу керек.

А) 2 кВ

В) 1кВ

С) 3 кВ

Д) 4 кВ

Е) 5 кВ

116. q1 =1∙ 10-6 Кл және q2 =1∙ 10-5 Кл екi нүктелiк зарядтар бiр-бiрiнен r=0,1 м қашықтықта тұр. Егер екiншi заряд бiрiншi зарядтан тебiлiп, онан r=10 м қашықтыққа алыстап кетсе, онда өрiс күштерi қандай жұмыс жасайды?

А) 8,91 мДж

В) 0,891 мДж

С) 89,1 мДж

Д) 891 мДж

Е) 0,0891 мДж

117. Электронға v =3∙ 107 м/с жылдамдық беру үшiн қандай үдетушi потенциалдар айырымы қажет?

А) 2,559 кВ

В) 0,02559 кВ

С) 0,2559кВ

Д) 25,59 кВ

Е) 2559 кВ

118. Суретте көрсетiлгендей жалғасқан конденсаторлар батареясының электр сыйымдылығын анықтаңыз. С1=0,2 мкф, С2=0,1мкф, С3=0,3 мкф, С4=0,4 мкф

А) 2,1 мкф

В) 0,21 мкф

С) 21 мкф

Д) 0,021 мкф

Е) 210 мкф

119. Суретте көрсетiлгендей жалғасқан конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықтаңыз. С1=10 нф, С2=10 нф, С3=10 нф, С4=10 нф

А) 10 нФ

В) 15 нФ

С) 20 нФ

Д) 30 нФ

Е) 40 нФ

120. Әрқайсысының сыйымдылығы 8мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батаряның сиымдылығы қанша мкФ тең болады?

А) 4 мкФ

В) 8 мкФ

С) 12 мкФ

Д) 16 мкФ

Е) 2 мкФ


Электростатика бөлімінен тест сұрақтарының

дұрыс жауаптары

  B   A   D   C   E   E   B   B
  C   C   E   B   D   E   D   B
  E   E   B   E   A   A   C   D
  B   D   C   D   B   B   D   B
  A   C   A   B   C   B   A   D
  D   E   C   E   E   C   A   A
  D   A   D   A   B   D   D   C
  C   D   E   C   A   C   B   E
  E   B   A   C   D   A   E   A
  A   C   B   D   C   D   C   B
  C   C   D   A   B   E   C   D
  B   E   E   B   D   C   A   A
  D   B   B   E   A   A   E   B
  E   A   D   C   C   B   D   A
  B   D   A   C   D   E   A   А

 


Date: 2015-10-19; view: 7078; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию