Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тербелістер мен толқындар бөлімінен тест сұрақтары

1. Толқындық сан ... тең шама

А) толқынның фазалық жылдамдығы мен циклдік жиілігінің көбейтіндісіне;

В) толқын периоды мен фазалық жылдамдығының көбейтіндісіне;

С) толқынның циклдік жиілігінің фазалық жылдамдығына қатынасына;

D) толқын периоды мен циклдік жиілігінің көбейтіндісіне;

Е) толқын периодының толқын жиілігіне қатынасына;

2. 1-серіппелі,

2-физикалық,

3-математикалық маятниктердің және

4-LC тербелмелі контурдың периодтары қалай анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

3. теңдеуі қума толқындарды өрнектей ме, әлде көлденең толқындарды өрнектей ме ?

А) Тек көлденең толқындарды

В) Беттік толқындарды

С) Тұрғын толқындарды

Д) Қума және көлденең толқындарды

Е) Тек қума толқындарды

4. тербеліс теңдеуіндегі косинустың , шамасы ... деп аталады.

А) циклдік жиілігі.

В) тербеліс фазасы.

С) тербеліс периоды.

D) тербеліс жиілігі.

Е) тербеліс амплитудасы.

5. «Толқын ұзындығы» түсінігіне қай тұжырым сәйкес келеді:

1 Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы;

2 Фазалар айырымы π болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы;

3 Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы;

4 Фазалар айырымы 2π болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы;

5 Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы

А) Тек 1.

В) 1,2,3.

С) Тек 3.

D) Тек 2.

Е) 3,4,5.

6. 2 пружиналық маятниктер (жүгі бар салмақсыз пружина) серпімділік коэффициенттері қатнасы k1/k2=a. Жүктер массаларының қатынасы m1/m2=b. Маятниктердің тербеліc периодтарының қатынасы Т12 қалай болады.А) (ab)2

В) (b/a)

С) (a/b)1/2

Д) (b/a)1/2

Е) (ab)1/2

7. 2p секунд ішінде тербеліс саны:

А) циклдік жиілігі.

В) тербеліс жиілігі.

С) тербеліс фазасы.

D) тербеліс амплитудасы.

Е) тербеліс периоды.

8. Амплитудалары мен жиіліктері бірдей, бастапқы фазалары және болатын бағыттас екі тербелістерді қосқанда қорытқы тербелістің бастапқы фазасы неге тең :

А) 2π

В) π/8

С) π/4

Д) π

Е) π/2

9. Ауырлық центрінен өтпейтін, ауырлық күшінің әсерінен еркін тербеле алатын қатты дене:

А) Обербек маятнигі

Б) Математикалық маятник

С) Физикалық маятник

Д) Маятник

Е) Серіппелі маятник

10. Бір жақ шетінен өткен горизонталь оське қатысты ұзындығы 50 см біртекті стерженнің тербеліс периоды:

А) 0,8 с

В) 2,15с

С) 1,15 с

Д) 2,50 с

Е) З,15с

11. Бірлік уақыт ішіндегі тербеліс санына тең шама:

А) Тербеліс амплитудасы.

В) Тербеліс жиілігі.

С) Тербеліс фазасы.

Д) Тербеліс периоды.

Е) Циклдік жиілігі..

12. Біртекті изотропты ортада (ε=2, μ=1) таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

А) 1,73·108 м/с.

В) 1,0·108 м/с.

С) 3·108 м/с.

D) 2,1·108 м/с.

Е) 3,46·108 м/с.

13. Вакуумдегі электромагниттік толқындар үшін Доплер құбылысы мына формуламен сипатталады:

А)

В)

С)

D)

Е)

14. Гармоникалық тербелмелі қозғалыс А sin( заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)

15. Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

16. Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?

А) 20 с

В) 10 с

С) 5 с

Д) 2 с

Е) 0,5 с

17. Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады?

А) 16 π -1

В) 8 π-1

С) 4 π с-1

D) π /2 с-1

E) π-1

18. Epiкciз элeктp тepбeлicтepінің дифференциалдық теңдеуі түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК нің циклдік жиілігі неге тең?

А) 2с-1

В)6 πс-1

C) 0,3 с-1

D) 2 πс-1

E) 4 π-2с-1

19. Жазық қума толқынның теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

20. Жиілігі v = 1Гц материалдык нүктенің тербеліс периодын табыңдар:А) 6,28 рад.

В) 1 с.

С) 2 м /с.

Д) 0.

Е) 10Гц.

21. Жүйенің меншікті жиілігі о және өшу коэффициенті болса резонанс жиілігі:

А) рез. =

В) рез. =

С) рез. =

Д) рез. =

Е) рез. =

22. Жүйенің меншікті жиілігі с-1және өшу коэффиценті болса, резонанс жиілігі

А) 4

В) 9

С) 2

Д) 3

Е) 1

23. Қатаңдығы 100 Н/м серіппеге ілінген 4 кг жүктің тербеліс периоды:

А) 6,28 с.

В) 1,256 с.

С) 3,14 с.

D) 12,56 с.

Е) 0,04 с.

24. Қатаңдығы k=2кН/м болған пружинаны 2см-ге созу үшін оған қандай күшпен әсер ету керек?

А) 40Н

В) 80Н

С) 0

D) 0,6Н

Е) 60Н

25. Қатты денелерді кандай толқындар таралады?

А) Тек көлденең толқындар.

В) Тек қума толқындар.

С) Көлденең де, қума толқындар.

Д) Тек акустикалық толқындар.

Е) Тек электромагниттік толқындар.

26. Квазисерпімді күштердің әсерінен қандай қозғалыс өтеді ?

А) Вертикаль жоғары бағытта қозғалыс

В) Сызықтық гармониялық осциллятордың тербелісі

С) Дене төмен еркін құлайды

Д) Математикалық маятниктің тербелісі

Е) Физикалық маятниктің тербелісі

27. Кез-келген бағытпен таралатын жазық толқын теңдеуін көрсетіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

28. Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

29. Қума толқындағы тербелістердің бағыты:

А) тек толқынның таралу бағытында

В) Жанама бағытында

С) Барлық бағытта

Д) Тек толқынның таралуына перпендикуляр

E) Толқынның таралуына бағыттас және бойымен

30. Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі:

А) Жиіліктері бірдей және амплитудалары әр түрлі өзара перпендикуляр тербелістерді қосудың

В) Жиіліктері бірдей және амплитудалары бірдей өзара перпендикуляр тербелістерді қосудың

С) Бірдей бағыттағы, жиіліктері бірдей және амплитудалары бірдей тербелістерді қосудың

Д) Жиіліктері әр түрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

E) Кез келген тербелістерді қосудың

31. Массасы m=0,1г материалдық нүктенің тербелісі х=Acosωt тендеуімен сипатталады, мұндағы А=5см, ω=20с-1. Kepi қайтарушы күштің максимал мәні:

А)2·10-3 Н

В)4·10-3 Н

С)2·10-2 Н

D)10-3 Н

E)1,5·10-3 Н

32. Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз? p2 = 9,86, g = 9,86 м/с2.

А) 2м

В) 2,2м

С) 1м

Д) 0,5м

E) 9,86 м

33. Математикалық маятниктің тербеліс периоды:

А)

В)

С)

D)

Е)

34. Математикалық маятниктің ұзындығы 4 есе артса, онда маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 2 есе кемиді.

В) 4 есе кемиді.

С) өзгермейді.

D) 4 есе артады.

Е) 2 есе артады.

35. Математикалық маятниктің ұзындығы 9,8 м. Осы маятниктің жиілігі неге тең:

А) 3,14 Гц.

В) 0,16 Гц.

С) 0,4 Гц.

D) 6,3 Гц.

Е) 0,32 Гц.

36. Математикалық маятниктің ұзындығын 4 есе азайтсақ, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді?

А) 2 есе кемиді

В) 8 есе кемиді

С) 4 есе артады

Д) 2 есе артады

Е) 4 есе кемиді

37. Матеметикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз:

А)

В)

С)

Д)

Е)

38. Материялық нүкте x=Acos(wt+j) теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін қандай өрнек анықтайды:

А) -Awcos(wt+j)

В) Аw2соsj

С) Аw2

Д) Aw2cos(wt+j)

Е) -Aw2cos(wt+j)

39. Маятниктің еркін тербелісінің дифференциалдық тендеуі:

А)

В)

С)

Д)

Е)

40. Маятниктің жібінің ұзындығы 4 есе арттырсақ, математикалық маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді:

А) 2 есе артады.

В) 2 есе кемиді.

С) 4 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

Е) 16 есе артады.

41. Мәжбүр гармониялық тербеліс теңдеуінде серпімділік күшін көрсетіңіз:

А) ma + ru + kx = Ғсырт

В) kx

С) бұл теңдеуде жоқ

Д) Ғсырт ru

E) ma

42. Нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Нүктенің максимал жылдамдығы 10 см/с, максимал үдеуі 40см/с2. Тербелістің айналу жиілігі неге тең ?

А) 2 рад/с

В) 2,5 рад/с

С) 0,25 рад/с

D) 4 рад/с

Е) 0,5 рад/с

43. Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Анықтаңыз: 1- тербелістер периодын Т; 2-максимал жылдамдықты.

А) 1.­Т=4c; 2.­umax=4,71м/с;

В) 1.­Т=3c; 2­.umax=6,62м/с;

С) 1.­Т=5c; 2­.umax=5,71м/с;

Д) 1.­Т=1c; 2.­umax=3,81м/с;

Е) 1.­Т=2c; 2­. umax=4,1м/с;

44. Нүктенің х ығысуы уақыт бойынша синус немесе косинус заңына сәйкес өзгеретін қарапайым периодтық тербелістер:

А) Периодты тербелістер

В) Еркін тербелістер

С) Еріксіз тербелістер

Д) Гармониялық тербелістер

Е) Өшетін тербелістер

45. Өшетін тербеліс теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

46. Өшетін тербелістің теңдеуінің түрі:

А)

В)

С)

D)

Е)

47. Период 1с-қа тең сызықтық гармоникалық осциллятордың жиілігін табыңыздар?

А) 1 с.

В) 3,14 с.

С) 6,28 с.

Д) 10 Гц

Е) 1 Гц.

48. Пружиналық маятникке (пружина салмақсыз және Гук заңына бағынады) ілінген жүктің тербеліс амплитудасын 2 есе көбейткенде оның толық механикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 4 есе өседі.

В) 2 есе кемиді.

С) 4 есе кемиді.

D) өзгермейді.

Е) 2 есе өседі.

49. Салмақсыз және созылмайтын жіптен және оған ілінген материалдық нүктеден тұратын идеал жүйені ... деп атайды.

А) Математикалық маятник.

В) Обербек маятнигі.

С) Маятник.

D) Физикалық маятник.

Е) Серіппелі маятник.

50. Серіппелі маятниктің периоды 4 есе артқан болса, оның қатаңдығы қалай өзгереді?

А) 2 есе артқан

В) 4 есе артқан

С) 16 есе кеміген

D) 4 есе кеміген

Е) 16 есе артқан

51. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды:

A)

B)

C)

D)

E)

52. Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы:

А) Когерентті толқындардың фазалар айырмасынан тәуелді.

В) Юнг модулі аз болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

С) Юнг модуліне байланысты емес.

Д) Дыбыс жылдамдығына тең.

E) Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

53. Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі?

A) Гравитациялық күш

B) Квазисерпімді күш

C) Ауырлық күші

D) Лоренц күші

E) Үйкеліс күші

54. Тербеліс периоды 10 нс болса, электромагниттік толқынның толқын ұзындығы қанша болады? 1 (нс =10-9с)

А) 2м

Б) 3м

С) 100м

D) 1м

Е) 10м

55. Тербеліс периоды мен жиілігі арасындағы байланыс қандай болады?

А)

В)

С)

Д)

Е)

56. Тербеліске қандай процесс жатпайды?

А) Сейсмикалық толқындардың таралуы.

В) Дыбыстың таралуы.

С) Радиотолқындық таралуы.

Д) Жарықтың таралуы.

Е) Газдағы молекулалық қозғалыс.

57. Тербелістердің дифференциалдық теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістердің периоды неге тең?

А) 4 с

Б) 0,5 с

С) с

Д) 2 с

Е) 2с

58. Тербелістің 1-амплитудасының, 2-периодының және 3-жиілігінің анықтамасын көрсетіңіз :

А) 1-уақыт бірлігіндегі тербелістер саны; 2-толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; 3- тепе-теңдіктен максимал ауытқу;

Б) 1- тербелетін шаманың кез-келген уақыт мезетіндегі мәні; 2-үш толық тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; 3-тербелістердің өшу уақыты;

С) 1-тербелетін шаманың максимал мәні; 2-толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; 3- уақыт бірлігіндегі тербелістер саны;

Д) 1- тербелетін t уақытындағы шамасы; 2-бір жарты тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; 3-толық өшуге дейінгі тербелістер саны;

Е) 1-бір тербеліс уақыты; 2- тепе-теңдіктен максимал ауытқу; 3-уақыт бірлігіндегі тербелістер саны;

59. Тербелістің бір тербеліс периоды ішінде таралатын ара қашықтығы ... деп аталады.

А) толқын жылдамдығы.

В) толқын ұзындығы.

С) толқын амплитудасы.

D) толқын фазасы.

Е) толқын периоды.

60. Тербелмелі контурдағы конденсаторға сыйымдылығы сондай тағы бір конденсаторды параллель жалғасақ, контурдағы тербеліс периоды қалай өзгереді:

А) 2 есе артады.

В) есе кемиді.

С) 4 есе артады.

Д) есе артады.

Е) 2 есе кемиді.

61. Тербелмелі жүйенің сапалылығы Q мен логарифмдік декрементінің арасында қандай байланыс бар:

А)

В)

С)

Д)

Е)

62. Толқын жылдамдығының формуласын көрсетіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

63. Толқын теңдеуі түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады?

А) 1с

В) 2πс

С) 0,1 с

D) 20πс

Е) 8с

64. Толқындық өріс, бұл:

А) Сұйыктар.

В) Қатты дене.

С) Электромагниттік өpic.

Д) Серпімді толқындар таралатын орта

E) Толқындар тарамайтын орта.

65. Толқындық сан ... тең шама

А) толқынның циклдік жиілігінің фазалық жылдамдығына қатынасына

В) толқын периоды мен фазалық жылдамдығының көбейтіндісіне

С) толқынның фазалық жылдамдығы мен циклдік жиілігінің көбейтіндісіне

D) толқын периоды мен циклдік жиілігінің көбейтіндісіне

Е) толқын периодының толқын жиілігіне қатынасына

66. Толқындық санның өрнегін көрсет ?

А)

B)

C)

D)

E)

67. Төмеңде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердін амплитудасын анықтайды:

А) А0 (-βt)

В) A0 еβt

С) А0 е-βt

D) А0(1-е-βt)

Е) А0/r

68. Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,9 м-ден 0,1 м дейін төмендеседе оның тербеліс периоды:

А) азаяды

В) өзгермейді

С) 3 есе артады

Д) 9 есе артады

Е) 9 есе кемиді

69. Фазалық жылдамдық дегеніміз:

А) Монохромат толқынның жылдамдығы.

В) u=c

С) Екінші ретті толқынның жылдамдығы.

Д) Толқын тобының жылдамдығы.

E) Толқын пакетінің жылдамдығы.

70. Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады:

А) M = Kx sina.

В) M = mg.

С) M = LJ.

D) M = -mgl sina.

E) M = F×r.

71. Физикалық маятниктің тербеліс периоды:

А)

В)

С)

D)

Е)

72. х=0,2соs(2πt+ ) тербеліс теңдеуіндегі косинустың (2πt+ ), шамасы деп аталады:

А) Тербеліс фазасы.

В) Тербеліс жиілігі.

С) Тербеліс периоды.

Д) Циклдік жиілігі.

Е) Тербеліс амплитудасы.

73. Шеңбер бойымен қозғалған дененің айналу жиілігі:

А) Соңғы секундтардағы айналымдар саны

В) дененің шеңбер бойымен бұрышқы бұрылуына кеткен уақыт.

С) Тоқтағанға дейінгі толық айналымдар саны

Д) Уақыт бірлігіндегі толық айналымдар саны

Е) дененің толық бір айналым жасауға жұмсаған уақыты

74. Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең :

A) 4p2c-1;

B) 0,3c-1;

C) 2p2c-1;

D) 2pc-1;

E) 0,15c-1;

75. Электромагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады:

A) және қарама - қарсы бағытталғын, және параллель.

B) және өзара перпендикуляр.

C) векторы векторына перпендикуляр және О векторына параллель.

D) және v қарама-қарсы бағытталған.

E) және параллель, оларға перпендикуляр бағытталған.

76. Тұрақты толқындардың шоғырларында амплитудасы тең болады:

А) Аmax=20.

В) Аmax=2а.

С) Аmax=4а.

Д) Аmax=2а, - қума толқынның апплитудасы

Е) Аmax=0.

77. Айнымалы ток желісінде тізбектей қосылған R, L, С тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер

1. L=С;

2. Ток жиілігі ;

3. ;

4. ;

5. :

А) 1,4.

В) 1,3.

С) 2,5.

Д) 2,4.

Е) 3,5.

78. Айнымалы ток тізбегінде сыйымдылық кедергісі қандай формуламен өрнектеледі?

A)

B)

C)

D)

E)

79. Айнымалы ток тізбегінде қуат коэффиценті ең үлкен болады, егер

1. Тізбекте тек индуктивтік кедергі.

2. Тізбекте тек сиымдылық кедергісі.

3. Сиымдылық және индуктивтік кедергілер тең.

4. Тізбекте тек актив кедергі

А) 3

В) 3,1

С) 4,3

Д) 4

Е) 1,2

80. Индуктивтілігі L катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұратын жүйені ... деп атайды.

А) соленоид.

В) тербелмелі контур.

С) электр тізбегі.

D) тороид.

Е) герц вибраторы.

81. Индуктивтілік кедергіні көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

82. Қабылдағыш тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 9 есе көбейтсе, қабылдайтын толқын ұзындығы қалай өзгереді?

А) 3 есе кемиді.

В) 9 есе кемиді.

С) 9 есе өседі.

D) 3 есе өседі.

Е) өзгермейді.

83. Идеал тербелмелі контурдың электрлік сыйымдылығын 4 есе арттырып, индуктивтігін 4 есе азайтса, тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 4 есе кемиді.

В) 2 есе артады.

С) өзгермейді.

D) 4 есе артады.

Е) 2 есе кемиді.

84. Контурдағы өшпейтін тербелістердің циклдік жиілігі қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

85. Контурдың катушкасының индуктивтілігін 2 есе кемітсе өшу коэффициенті:

А) 4 есе кемиді.

В) өзгермейді.

С) 2 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

Е) 2 есе артады.

86. Мына формулалар нені анықтайды:

А) ток пен кернеудің арасындағы фазалар ығысуын.

В) токтың әсерлік және кернеудің амплитудалық мәнін.

С) токтың және кернеудің әсерлік мәнін.

D) токтың амплитудалық және кернеудің әсерлік мәнін.

Е) токтың және кернеудің амплитудалық мәні.

87. Оциллографтың вертикаль және горизонталь пластиналарына U =Asin t және U =Acos t кернеулері берілген. Осциллограф экранындағы сәуле траекториясы қандай болады:

А) Эллипс

В) Шеңбер

С) Гипербола

Д) Лиссажу фигурасы.

Е) Түзу

88. Өшудің логарифмдік декременті:

А)

В) .

С) RL.

D)

Е)

89. Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10-3 Гн катушкада және электросыйымдылығы С=2·10-9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз.

А) λ=3,07·103 м.

В) λ=4,67·103 м.

С) λ=3,67·103 м.

D) λ=1,67·103 м.

Е) λ=2,67·103 м.

90. Тербелмелі контурда ток күшінің уақытқа тәуелділігі қандай формуламен өрнектеледі?

А) І = Іоsinwt

В) I=еv

С) I=q/t

Д)

Е) I=at2+b

91. Тербелмелі контурдағы еркін өшпейтін тербелістердің периоды қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

92. Тербелмелі контурдағы конденсаторға сыйымдылығы сондай тағы бір конденсаторды параллель жалғасақ, контурдағы тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 4 есе кемиді

В) есе артады

С) 4 есе артады

Д) есе кемиді

Е) өзгермейді

93. Тербелмелі контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың және ток күшінің тербелістерінің фазаларының бір-бірінен өзгешелігі қандай болады?

А) π/3 рад.

В) π рад.

С) 2π рад.

D)3 π/2 рад.

Е) π/2 рад.

94. Тербелмелі контурдағы конденсатордың сиымдылығын 4 есе өсіргенде, тербелмелі контурдың тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 4 есе өседі

В) өзгермейді

С) 2 есе өседі

Д) 4 есе азаяды

Е) 2 есе азаяды

95. Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсаторын астарларындағы ток күші мен потенциалдар айырымының тербелісінің фазалары бойынша айырмашылығы қандай болады?

А) Ток күші мен потенциалдар айырымы бірдей фазада тербеледі.

В) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан π-ге алда.

С) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан π/2-ге алда.

Д) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан π-ге артта.

E) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан π/2-ге артта.

96. Тербелмелі контур катушканың индуктивтігін 4 есе арттырғанда, контурдың жиілігі өзгермеу үшін, контурдың сиымдылығын қалай өзгерту керек:

А) 4 есе азайту.

В) 4 есе арттыру.

С) 2 есе азайту.

Д) 2 есе арттыру.

Е) өзгертпеу.

97. Тербелмелі контурдың төзімділігі N-дегеніміз:

A) t секундттағы тербеліс саны.

B) Тербеліс амплитудасы 2есеге дейін кемитін тербеліс саны.

C) Өшкенге дейінгі тербеліс саны.

D) Контурдың жұмыс істеу кезіндегі тербеліс саны.

E) Тербеліс амплитудасы “е” есеге дейін кемитін тербеліс саны.

98. Тізбекте кернеу резонансы.қосылғаңда пайда болады

А) катушка мен конденсатор параллель

В) резистор мен конденсатор тізбектеліп

С) резистор, катушка және конденсатор тізбектеліп

D) резистор, катушка жэне конденсатор параллель

Е) резистор мен катушка тізбектеліп

99. Тізбекте ток резонансы болатын шарт

А) және

В) және

С) және

Д) және

Е) және

100. Тізбектей жалғанған активті кедергіден, конденсатордан және катушкадан тұратын тізбектің толық кедергісіні анықта:

А)

В)

С)

D)

Е)

101. Ток күшінің эффективтік және амплитудалық мәндері арасындағы байланысты көрсет:

А)

В)

С)

D)

Е)

102. Электромагниттік тербелістің периодының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

103. Электромагниттік толқын теңдеуі мынадай болса, онда тербеліс периоды қандай болады?

А) 12,56 мкс.

В) 7 мкс.

С) 157 мкс.

D) 1 мкс.

Е) 0,5 мкс.

104. Электр қозғаушы күштің лездік мәні e=100 Sin 800 t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:

А) 800 .

В) 0,0025.

С) 800.

Д) 0,00125.

Е) 400.

105. Электромагниттік өріс үшін Умов- Пойтинг векторы:

1.

2. Толқын тарау бағытына перпендикуляр бірлік аудан арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін энергияны анықтайды.

3. Бағыты толқынның таралу бағытымен сәйкес.

А) 1 және 2.

В) 2,3.

С) 2.

Д) 1,2,3.

Е) 1,3.


Тербелістер мен толқындар бөлімінен тест сұрақтарының
Date: 2015-10-19; view: 1567; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.11 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию