Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки. Додатки оформлюють як продовження тексту на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги)

Додатки оформлюють як продовження тексту на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті пояснювальної записки.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках пояснювальної записки, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що його позначає.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумеруються в межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) – перша формула додатка А.

 

4. ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ В СТРУКТУРНИХ ЧАСТИНАХ РОБОТИ

 

Титульний лист – є першою сторінкою і містить інформацію про вид роботи і найменування теми, дані про виконавця і керівника, про допуск завідувача кафедрою до захисту. Розташування інформації на титульному листі дипломної роботи наведено в додатку Б. Титульний лист не нумерується, але при нумерації враховуються.

Завдання для виконання роботи – є невід’ємною частиною роботи. Зразок оформлення завдання дипломної роботи наведено у додатку В.

Реферат –текст реферату призначений для анотованого викладу основних ідей, результатів та висновків робіт.

Зміст роботи – оформляється на одній або декількох сторінках.

Зміст включає (з нумерацією сторінок):

вступ;

послідовно перераховані найменування всіх розділів і підрозділів;

висновки;

список використаних джерел;

найменування додатків і номера відповідних сторінок.

Приклад оформлення змісту дипломної роботи наведено у додатку Д.

Теоретична частина –основна частина дипломної роботи, що складається з декількох розділів: перший розділ – теоретичний; другий розділ – аналітичний; третій розділ проектно-оптимізаційний.

Висновки – складають окремий розділ дипломної роботи. Тут стисло підводяться підсумки проведених досліджень.


Date: 2015-10-19; view: 63; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию