Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура роботи

Робота поділяється на вступну частину, основну частину та додатки. Вступна та основна частини у свою чергу поділяються на власні структурні елементи, а додатки вирізняють лише за необхідності в них.

До вступної частини входять такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- завдання на виконання дипломної роботи (Додаток В);

- реферат;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

До основної частини входять такі структурні елементи:

- вступ;

- розділи роботи;

- висновки

- список використаних джерел.

Суть роботи викладають за розділами, які можна умовно розділити на загальні та спеціальні.

1.4. Функції наукового керівника дипломної роботи

 

Науковий керівник дипломної роботи призначається із числа досвідчених викладачів кафедри.

Науковий керівник видає студенту індивідуальне завдання на дипломну роботу, затверджує і контролює графік виконання ДР, консультує та організовує роботу дипломника, координує роботу з питань, які відносяться до компетенції залучених консультантів.

Поставивши свій підпис на титульному аркуші дипломної роботи, науковий керівник несе відповідальність за дотримання нормативних вимог, засвідчує достатню якість дипломної роботи.

Науковий керівник готує відгук на дипломну роботу, в якому обов’язково висвітлює такі питання:

- доцільність (оптимальність) і обґрунтованість прийнятих дипломником рішень;

- рівень фахової підготовки, ерудиції, творчого потенціалу дипломника;

- ступінь самостійності у вирішенні поставлених задач;

- дотримання графіку написання дипломної роботи;

- оцінка за виконану дипломну роботу і рекомендація про можливості присвоєння відповідної кваліфікації.

Керівник повинен бути присутнім на захисті дипломних робіт, виконанням яких він керував.

1.5. Обов’язки студента-дипломника

 

До написання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану і склали усі заліки та екзамени. Студент має право вибору теми ДР з числа затверджених кафедрою, або запропонувати власну тему, яка може бути затверджена за згодою кафедри або завідувача кафедри. Тема ДР закріплюється за студентом на підставі його особистої заяви на ім’я завідувача кафедрою (заява подається не пізніше встановленого терміну).Не пізніше початку переддипломної практики студент отримує від керівника завдання на підбір і опрацювання фактичних матеріалів, необхідних для виконання ДР.

ДР - це самостійна (індивідуальна) кваліфікаційна робота студента. Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент-автор роботи. Дипломник зобов’язаний готувати роботу з урахуванням перспектив розвитку організації, галузі, передових досягнень науки і практики в сфері туризму.

Студент-дипломник зобов’язаний відповідно до встановленого графіку звітувати перед керівником про виконання запланованих етапів ДР.

Якщо студент подає на попередній захист не самостійно виконану роботу, рішенням кафедри робота до захисту не допускається.

2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОТИ


Date: 2015-10-19; view: 66; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию