Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАТВЕРДЖУЮ. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Проректор

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

полковник міліції

С.І. Мінченко

 

_______________ 2015

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА

спеціальність 081 «Право»

для слухачів магістратури факультету підготовки фахівців

для підрозділів слідства

 

 

Дніпропетровськ – 2015


Робоча програма навчальної дисципліни «Юридична компаративістика»для слухачів магістратури факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, спеціальність 081 «Право» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. - 25 с.

РОЗРОБНИК:

Кучук А.М., доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доцент

 

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

21 серпня 2015, протокол № 23

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

«__» ____________ 2015, протокол № ___

 

Начальник кафедри теорії та історії держави і права

_______________________ В.О. Боняк

 

«_____»___________________ 20___ року

 

 

Ó Кучук А.М., 2015 рік

ÓДДУВС, 2015 рік


1. Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Кількість кредитів 2 Галузь знань   Нормативна
Напрям підготовки  
Загальна кількість годин - 60 Спеціальність: 081 «Право» Рік підготовки: 5
Семестр: 9
Лекції: 8 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1,25 самостійної / індивідуальної роботи – 2,5 Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Семінарські заняття: 10 год.
Самостійна робота: 20 год.
Індивідуальна робота 20 год.
Форма підсумкового контролю: залік

 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/2

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метадисципліни:

- освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого юриста; надати знання щодо основних систем сучасного права, а також методології порівняльно-правового дослідження;

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання слухачів, уміння провадити порівняльно-правові дослідження;

- виховна – формувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, справедливості, поваги до особистості, в умовах світу, що глобалізується; виховувати активну громадянську позицію; сприяти формуванню громадсько-політичної свідомості юриста.

Завдання:

1. Надати системне уявлення про основні системи сучасного права.

2. Висвітлити системно особливості основних систем сучасного права, міжнародного та європейського права.

3. Визначити засади провадження порівняльно-правових досліджень.

4. Надати загальне уявлення про тенденції розвитку основних систем сучасного права.

5. Ознайомити з правовими явищами правових сімей, які впливають на національне державо- і право творення.

6. Сприяти вихованню майбутнього правника, здатного критично оцінювати концепції про закономірності функціонування і розвитку права.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

1) на понятійному рівні:

- понятійно-категоріальний апарат юридичної компаративістики;

- методологію порівняльного правознавства;

2) на фундаментальному рівні:

- основні системи сучасного права;

- зміст та специфіку права правових сімей;

3) на практично-творчому рівні:

- методику провадження порівняльно-правових досліджень;

 

вміти:

1) на репродуктивному рівні:

- відтворювати поняття та категорії, що складають предмет вивчення;

2) на алгоритмічному рівні:

- аналізувати правові явища різних систем сучасного права;

- працювати з науковою та аналітичною літературою з юридичної компаративістики, нормативно-правовими актами різних систем сучасного права;

3) на евристичному рівні:

- встановлювати особливості методології порівняльно-правових досліджень;

- аргументовано вести наукові дискусії;

4) на творчому рівні:

- самостійно робити прогнози у сфері розвитку основних систем сучасного права.


3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Юридична компаративістика: предмет, методологія

Передумови виникнення юридичної компаративістики. Сучасний стан юридичної компаративістики.

Предмет юридичної компаративістики.

Місце юридичної компаративістики в системі юридичного знання. Функції юридичної компаративістики: пізнавальна, евристична, прогностична, ідеологічна, методологічна, пропедевтична.

Методологія порівняльного правознавства. Критерії оцінки політико-правових вчень. Принцип правового поліцентризму. Методика порівняльних досліджень законодавства.Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Розуміння предмету юридичної компаративістики, методів порівняльно-правових досліджень сприяє усвідомленню здобувачами вищої освіти закономірностей ґенези та еволюції права і складає основу для розуміння глобалізацій них процесів, що відбуваються у світі, а також є основою взаємодії правоохоронних органів.

Ключові слова: методологія порівняльного правознавства, правовий поліцентризм, предмет юридичної компаративістики, функції юридичної компаративістики, юридична компаративістика.

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми.

Після вивчення теми здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- предмет юридичної компаративістики; методологію порівняльного правознавства;

- значення порівняльно-правових досліджень.

Тема 2. Романо-германська правова сім’я

Поняття романо-германської правової сім’ї. Етапи становлення романо-германської правової сім’ї: період звичаєвого права (кутюмів) і писаного римського права, відродження вивчення римського права в університетах, період кодифікації, «ера декодифікації» і розвитку тематичної правотворчості. Романська і германська правові групи.

Структура права у державах романо-германської правової сім’ї. Публічне та приватне право. Галузі права. Кодифікація законодавства.

Форми (джерела) права у державах романо-германської правової сім’ї. Нормативно-правовий акт. Види нормативно-правових актів за юридичною силою: закони, підзаконні акти. Конституція як основний закон. Судова практика в державах романо-германської правової сім’ї.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Засвоєння матеріалу теми сприяє розширенню світогляду, розвиває логічне та асоціативне мислення, дозволяє усвідомити закономірності ґенези та еволюції права у державах романо-германської правової сім’ї. Знання особливостей форм права держав романо-германської правової сім’ї дозволяє ефективно взаємодіяти з відповідними правоохоронними органами.

Ключові слова: галузь права, законодавство, кодифікація, конституція, нормативно-правовий акт, приватне право, публічне право, рецепція римського права.

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми.

Після вивчення теми здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- етапи становлення романо-германської правової сім’ї;

-структуру права у державах романо-германської правової сім’ї;

- форми (джерела) права у державах романо-германської правової сім’ї;

уміти:

- аналізувати систему права держав романо-германської правової сім’ї;

- визначати особливості права держав романо-германської правової сім’ї.

Тема 3. Сім’я загального права

 

Поняття сім’ї загального права. Етапи становлення сім’ї загального права: англосаксонський, становлення загального права, розквіт загального права в Англії, трансформація системи права Англії. Королівський суд, суд лорда-канцлера.

Структура права у державах сім’ї загального права. Загальне право і право справедливості. Статутне право. Галузі права.

Форми (джерела) права у державах сім’ї загального права. Судовий прецедент. Stare decisis. Правовий звичай. Нормативно-правовий акт.

Формування та особливості правової системи США. Федеральне право і право штатів. Особливості загального права США. Кодифікація та систематизація законодавства США. Судовий контроль. Джерела американського права. Сучасні тенденції розвитку американського права.

Англійське загальне право – історична основа систем праваБританської Співдружності. Прецедентне право держав Британської Співдружності. Особливості систем права Канади, Австралії та Нової Зеландії. Співвідношення англійського права і місцевого звичаєвого права. Джерела права. Судова система.

 

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Засвоєння матеріалу теми сприяє розширенню світогляду, розвиває логічне та асоціативне мислення, дозволяє усвідомити закономірності ґенези та еволюції права у державах сім’ї загального права. Знання особливостей форм права держав сім’ї загального права дозволяє ефективно взаємодіяти з відповідними правоохоронними органами.

 

Ключові слова: англосаксонська система права, загальне право, право справедливості, прецедентне право, статутне право, судовий прецедент.

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми.

Після вивчення теми здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- етапи становлення сім’ї загального права;

-структуру права у державах сім’ї загального права;

- форми (джерела) права у державах сім’ї загального права;

уміти:

- аналізувати систему права держав сім’ї загального права;

- визначати особливості права держав сім’ї загального права.

 

Тема 4. Релігійно-традиційні правові сім’ї

Релігійно-общинна і далекосхідна (традиційна) правові групи. Звичаєво-общинна правова група.

Мусульманське право: поняття та генеза. Основні мазхаби мусульманського права. Джерела мусульманського права. Доктрина як основне джерело мусульманського права. Роль Корану і Сунни в мусульманському праві. Особливість основних інститутів і галузей мусульманського права. Мусульманське право і закон.

Індуське право. Історичні та релігійні корені індуського права. Класичне індуське право. Джерела індуського права.

Загальна характеристика далекосхідного права. Конфуціанське і легістске розуміння права. Система права Японії.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Засвоєння матеріалу теми сприяє розширенню світогляду, розвиває логічне та асоціативне мислення, дозволяє усвідомити закономірності ґенези та еволюції права у державах, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї. Знання особливостей форм права держав, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї, дозволяє ефективно взаємодіяти з відповідними правоохоронними органами.

Ключові слова: індуське право, конфуціанство, Коран, легізм, мусульманське право, сунна, японське право.

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми.

Після вивчення теми здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- особливості права держав, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї;

-структуру права у державах, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї;

- форми (джерела) права у державах, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї;

уміти:

- аналізувати систему права держав, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї

- визначати особливості права держав, що складають релігійно-традиційні правові сім’ї.

Тема 5. Порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права

Основні теорії співвідношення національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права. Вплив міжнародного права на розвиток національних систем права.

Механізм зближення національних систем права на основі міжнародних договорів. Міжнародні стандарти в сфері прав людини. Основні універсальні і регіональні договори з прав людини.

Поняття європейського права та права ЄС. Становлення і основні етапи розвитку права ЄС. Особливості права ЄС. Основні документи Європейського Союзу.

Право Ради Європи. Основні документи Ради Європи. Конвенція про захист прав людини і основних свобод. Перспективи розвитку європейського права.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Опанування матеріалу теми сприяє розширенню світогляду, розвиває логічне та асоціативне мислення, дозволяє усвідомити закономірності ґенези та еволюції права. Знання теми дозволяє ефективно організовувати та взаємодіяти з правоохоронними органами інших держав, ґрунтуючись на міжнародних чи регіональних нормативних актах.

Ключові слова: міжнародне право, європейське право, національне право, міжнародний договір, право Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод.

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми.

Після вивчення теми здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- основні теорії співвідношення національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права;

-міжнародні стандарти в сфері прав людини;

- джерела європейського права;

уміти:

- проводити порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права.

 


4. Структура навчальної дисципліни

 

№ теми Назви тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими навчальними дисциплінами
З НПП
Всього Лекції Семінари Практ.заняття Модульний контроль
Юридична компаративістика: предмет, методологія     Мультимедійна презентація Теорія держави та права - т. 1
Романо-германська правова сім’я       Мультимедійна презентація Теорія держави та права - т. 23
Сім’я загального права       Мультимедійна презентація Теорія держави та права - т. 23
Релігійно-традиційні правові сім’ї       Мультимедійна презентація Теорія держави та права - т. 23
Порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права         Міжнародне право - т. 1  
  Модульний контроль            
  Усього за семестр      
  Форма підсумкового контролю Залік    

 


5. Теми семінарських занять

 

ТЕМА 1. Юридична компаративістика: предмет, методологія

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Історія розвитку юридичної компаративістики.

2. Предмет і функції юридичної компаративістики.

3. Методологія порівняльного правознавства.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: методологія порівняльного правознавства, правовий поліцентризм, предмет юридичної компаративістики, функції юридичної компаративістики, юридична компаративістика.

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.4, 3.6- 3.10, 4.1.- 4.8.

 

 

ТЕМА 2. Романо-германська правова сім’я

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Етапи становлення романо-германської правової сім’ї.

2. Структура права у державах романо-германської правової сім’ї.

3. Форми (джерела) права у державах романо-германської правової сім’ї.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: галузь права, законодавство, кодифікація, конституція, нормативно-правовий акт, приватне право, публічне право, рецепція римського права.

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.2-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

 

 

ТЕМА 3. Сім’я загального права

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Етапи становлення сім’ї загального права.

2. Структура права у державах сім’ї загального права.

3. Форми (джерела) права у державах сім’ї загального права.

4. Система права США.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: англосаксонська система права, загальне право, право справедливості, прецедентне право, статутне право, судовий прецедент.

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.1-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

 

 

ТЕМА 4. Релігійно-традиційні правові сім’ї

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Релігійно-общинна правова група: загальна характеристика.

2. Далекосхідна правова група: загальна характеристика.

3. Звичаєво-общинна правова група.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: індуське право, конфуціанство, Коран, легізм, мусульманське право, сунна, японське право.

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.3-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

 

 

ТЕМА 5. Порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Співвідношення національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права.

2. Міжнародні стандарти в сфері прав людини.

3. Становлення і основні етапи розвитку європейського права.

4. Право Ради Європи.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: міжнародне право, європейське право, національне право, міжнародний договір, право Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод.

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.1-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

 


6. Завдання для самостійної роботи

 

Тема 1. Юридична компаративістика: предмет, методологія

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Передумови виникнення юридичної компаративістики.

2. Місце юридичної компаративістики в системі юридичного знання.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.4, 3.6- 3.10, 4.1.- 4.8.

Тема 2. Романо-германська правова сім’я

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Поняття романо-германської правової сім’ї.

2. Публічне та приватне право: критерії розмежування.

3. Судова практика в державах романо-германської правової сім’ї.

 

Рекомендована література до Теми 2:1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.2-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

Тема 3. Сім’я загального права

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Поняття сім’ї загального права.

2. Формування та особливості правової системи США.

3. Прецедентне право держав Британської Співдружності.

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.1-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

 

 

Тема 4. Релігійно-традиційні правові сім’ї

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Мусульманське право: поняття та генеза.

2. Доктрина як основне джерело мусульманського права.

3. Історичні та релігійні корені індуського права.

Рекомендована література до Теми 4:1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.3-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.

Тема 5. Порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Основні універсальні і регіональні договори з прав людини.

2. Поняття європейського права.

3. Джерела європейського права.

4. Основні документи Європейського Союзу.

5. Основні документи Ради Європи.

6. Конвенція про захист прав людини і основних свобод.

7. Перспективи розвитку європейського права.

Рекомендована література до Теми 5:1.1.-1.3, 2.1.-2.3, 3.1-3.5, 3.10, 4.1.- 4.8.


7. Індивідуальні завдання

 

Тема 1. Юридична компаративістика: предмет, методологія

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Правовий поліцентризм як принцип пізнання правових явищ.

2. Неуніверсальність права як фактор розвитку юридичної компаративістики.

 

Вправа

1. Схематично відобразіть структуру методології порівняльного правознавства.

2. Складіть схему розвитку юридичної компаративістики.

3. Схематично відобразіть функції юридичної компаративістики.

 

 

Тема 2. Романо-германська правова сім’я

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Співвідношення континентальної системи права та системи права України.

2. Романо-германська правова сім’я: стан і перспективи розвитку.

Вправа

1. Схематично відобразіть структуру права у державах романо-германської правової сім’ї.

2. Схематично відобразіть галузеву структуру права у державах романо-германської правової сім’ї.

3. Схематично відобразіть форми (джерела) права у державах романо-германської правової сім’ї.

4. Схематично відобразіть види нормативно-правових актів у державах романо-германської правової сім’ї.

5. Схематично відобразіть структуру романо-германської правової сім’ї.

6. Складіть порівняльну таблицю публічного та приватного права.

7. Схематично відобразіть особливості романо-германської правової сім’ї.

 

Тема 3. Сім’я загального права

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Співвідношення загальної системи права та системи права України.

2. Сім’я загального права: стан і перспективи розвитку.

Вправа

1. Схематично відобразіть структуру права у державах сім’ї загального права.

2. Складіть порівняльну таблицю загального права та права справедливості.

3. Схематично відобразіть форми (джерела) права у державах сім’ї загального права.

4. Схематично відобразіть види судових прецедентів у державах сім’ї загального права.

5. Схематично відобразіть структуру сім’ї загального права.

6. Схематично відобразіть особливості загального права США.

7. Схематично відобразіть особливості загального права Канади.

8. Схематично відобразіть особливості загального права Австралії та Нової Зеландії.

9. Схематично відобразіть форми права у державах Британської Співдружності.

 

 

Тема 4. Релігійно-традиційні правові сім’ї

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Співвідношення релігійно-традиційних систем права та системи права України.

2. Релігійно-традиційні правові сім’ї: стан і перспективи розвитку.

Вправа

1. Схематично відобразіть структуру релігійно-традиційної правової сім’ї.

2. Складіть порівняльну таблицю релігійно-общинної і далекосхідної (традиційної) правових груп.

3. Схематично відобразіть форми (джерела) права у державах релігійно-традиційної правової сім’ї.

4. Схематично відобразіть особливості звичаєво-общинної правової групи.

5. Схематично відобразіть особливості мусульманського права.

6. Схематично відобразіть особливості індуського права.

7. Схематично відобразіть особливості права Японії.

8. Схематично відобразіть особливості права Китаю.

9. Складіть схему основних мазхабів мусульманського права.

Тема 5. Порівняльно-правові дослідження міжнародного та європейського права

Рекомендовані теми рефератів

1. Вплив міжнародного права на розвиток національних систем права.

2. Механізм зближення національних систем права на основі міжнародних договорів.

Вправа

1. Складіть схему співвідношення національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права.

2. Схематично відобразіть міжнародні стандарти в сфері прав людини.


8. Методи навчання

 

- словесні (розповідь, пояснення, бесіда, навчальна дискусія, диспут),

- наочні (демонстрування);

- практичні (вправа).

 


Date: 2015-09-24; view: 112; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.03 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию