Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Основи загальної екології. Тема: Основи загальної екології

РОЗДІЛ І. ПРАКТИЧНИЙ КУРС

Практичне заняття №1.

Тема: Основи загальної екології.

Мета:ознайомитися із етапами розвитку та становленням екології як науки, з’ясувати її категоріальний апарат, сформувати уявлення про основні екологічні поняття, з’ясувати склад та особливості функціонування екосистеми, розкрити суть вчення Вернадського В.І. про біосферу та ноосферу.

Основні терміни та поняття:екологія, загальна екологія, неоекологія, соціоекологія, агроекологія, урбоекологія, радіоекологія, техноекологія, екосистема, екологічний фактор, адаптація, еврибіонти, стенобіонти, біоценоз, біотоп, біогеоценоз, сукцесія, біосфера, ланцюг живлення, трофічна сітка, продуценти, консументи, редуценти, ноосфера.

Питання для обговорення:

1. Історія розвитку та становлення екології як науки, її категоріальний апарат (об’єкт, предмет, завдання).

2. Місце екології в системі природничих наук. Структура сучасної екології.

3. Поняття про екосистему: класифікація, компоненти, властивості.

4. Порушення динамічної рівноваги в екосистемах. Сукцесії: типи, причини їх виникнення.

5. Екологічні фактори як чинники навколишнього середовища та особливості пристосування до них живих організмів.

6. Біосфера як глобальна екологічна система, структура та склад. Межі розподілу життя в біосфері.

7. Ланцюги живлення в екосистемах. Роль продуцентів, консументів та редуцентів у біологічному кругообізі речовин.

8. Великий та малий кругообіг речовин.

Питання, винесені на самостійне опрацювання:

1. Етапи еволюції взаємовідносин у системі «людина-природа».

2. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

3. Вчення про ноосферу.

4. Етапи еволюції біосфери.

5. Середовища існування живих організмів: водне, наземно-повітряне, грунтове, організм як середовище існування.

6. Основні екологічні закони.

Практичні завдання:

1. Скласти трофічну сітку живлення для запропонованої екосистеми. Користуючись нею пояснити, чому екосистема здатна витримувати певні зміни дії абіотичних факторів і не руйнуватися відразу під їх впливом?2. Розв’язання екологічних задач (додаток Б).

Рекомендована література:

Основна:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник – К.: Либідь, 2004. – С. 6-44, 53-80,101-111, 254-286.

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – С. 31-32, 47-51.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник для 10-11 кл. – К.: Либідь, 1997. – С.10-40, 63-71, 140-161.

4. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ, 2007. – С. 11-40; С. 63-105.

5. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). – Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, 2001. – С. 7-16; С. 37-55.

6. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – Київ, 2006. – С. 7-88.

7. Злобін Ю.А. Основи екології. – Київ, 1998. – С. 13-30; С. 52-112.

8. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. К.: МАУП, 2002. –С.12-16, 43-47,59-70.

9. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів, 2001. – С. 8-300; С. 457-463.

10. Мудрак О.В. Екологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, 2006. – С. 10-193.

Додаткова:

1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – Київ, 2004. – 368 с.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 154 с.

3. Вернадський В.И. Биосфера. – Москва, 1967.

4. Вернадський В.И. Живое вещество. – Москва, 1979.

5. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2-х книжках: Навч. посіб. для студ. вузів. Кн. 2. Геолого-палеонтологічний життєпис.К.: Заповіт, 1996. – 421 с.

6. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник. – Київ, 2006. – С. 7-174.

7. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. – Київ, 2004. – 376 с.

8. Польський Б.М., Торяник В.М. Основи біології: Навчальний посібник. – Ч.1. Сутність життя та властивості живого. – Суми, 2004. – С. 33-41; С. 73-87.

9. Чернова Н.М., Билова А.М. Екологія. – Київ, 1986. – 231 с.

 

 
Date: 2015-09-02; view: 67; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию