Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота – 24 год

Самостійна робота планується як форма навчання (обов’язкова для вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації), при якій значну кількість матеріалу студенти опрацьовують без викладача з подальшим контролем такого матеріалу у формах опитування на семінарських заняттях, виконання практичних завдань, конспектування тощо. Самостійна робота є важливою складовою навчального процесу та основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Мета самостійної роботи студентів полягає у засвоєнні в повному обсязі навчальної програми, надання допомоги у вивченні спеціальної рекомендованої літератури (Див.: Список рекомендованої літератури) курсу й поглибленому вивченню навчального матеріалу. У підсумку СРС спрямована на послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр поточне оцінювання СРС передбачає: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання практичних завдань та контрольної роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються під час виконання різних форм СРС, можна виділити три основні види самостійної роботи:

І вид ‑ самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид ‑ пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид ‑ наукова робота.

Самостійна робота студентів здійснюється у наступних формах:

· опрацювання конспекту лекцій;

· робота з підручниками, посібниками, зразками типових висновків експерта;

· вивчення додаткової літератури під час підготовки доповіді та написанні реферату (контрольної роботи);

· виконання індивідуального навчально-дослідного завдання ;

· виконання домашніх завдань;

· підготовка до експрес-опитування, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

· підготовка до екзамену.

Підготовка та виконання письмових робіт (контрольних, рефератів, індивідуальних завдань) ‑ одна з провідних форм самостійної роботи.Методи контролю:

· опитування на семінарах та індивідуальних консультаціях;

· заслуховування та обговорення доповідей;

· захист рефератів;

· виступи на наукових студентських конференціях;

· екзамен.

·

№ п/п Зміст роботи ДФН
1. Опрацювання конспекту лекції
2. Робота з підручниками, посібниками, зразками типових висновків експерта
3. Вивчення додаткової літератури під час підготовки доповіді та написанні реферату (контрольної роботи)
4. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (підготовка та виконання письмових робіт (контрольних, рефератів, індивідуальних завдань), участь у конференції
5. Виконання домашніх завдань
6. Підготовка до експрес-опитування, контрольних робіт, практичних (семінарських) занять та інших форм поточного контролю
7. Підготовка до екзамену

Date: 2015-08-24; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию