Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма № Н - 3.04. Донецький гірничий технікум ім

Донецький гірничий технікум ім. Є.Т.Абакумова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Предметна комісія природничо-математичних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з навчальної роботи ________Н.В.Красненко «___»____________20__р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Астрономія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація

(назва спеціалізації)

напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

(шифр і назва напряму підготовки)

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Донецьк, 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Астрономія» для студентів ВНЗ 1 рівня акредитації, спеціальності 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» напряму підготовки 6.050301 «Гірництво».

 

 

Розробники:Азевич В.Ф. – викладач фізико-математичних дисциплін Донецького гірничого технікуму ім. Є.Т.Абакумова, спеціаліст вищої категорії; Швед Н.М. – викладач фізико-математичних дисциплін Донецького гірничого технікуму ім. Є.Т.Абакумова, спеціаліст вищої категорії.

 

Робоча програма розглянута

на засіданні циклової комісії

природничо-математичних
дисциплін

Протокол № 6 від 14.01.2013

Голова комісії________В.А.Левченко

 

Робоча програма схвалена

на засіданні методичної ради

Протокол № 1 від 13.09.2013

Голова методичної ради

____________Н.В.Красненко

 

 

1 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 0,63/0,94 Галузь знань 0503 «Розробка корисних копалин» (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво» (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» Рік підготовки:
Тем – 9 1-й - -
- -
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 34 1-й - -
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст 26 год. - -
Практичні, семінарські
6 год. - -
Лабораторні
0 год. - -
Самостійна робота
- - -
Індивідуальні завдання:
2 год. - -
Вид контролю:
Диф. залік - -
           

 Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – програмою не передбачено

 

 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Астрономія» є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Завдання:

- оволодіння студентами основами знань про методи і результати досліджень фізичної природи небесних тіл і їх систем, будови і еволюції Всесвіту;

- набуття системних знань про проходження природних об’єктів Всесвіту, їх фізичних властивостей, законів руху та еволюції, уявлень про походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому;

- знання і розуміння ролу астрономії в пізнанні фундаментальних знань про природу, використання яких є базою науково-технічного прогресу;

- усвідомлення різниці між «астрономією» і «астрологією», яка є реліктом історії розвитку цивілізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- знати лічбу часу й календарі, орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, вміти пояснювати явища добового й річного руху небесних тіл;

- розуміти причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеоритів, знати будову Сонячної системи;

- знати, які небесні тіла складають Всесвіт і чим вони відрізняються (планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик), знати в загальних рисах про походження Сонячної системи та Всесвіту;

- знати, якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та за межами земної атмосфери;

- розрізняти «астрономію» й «астрологію»; розуміти, що астрологія є реліктом історії розвитку цивілізації і ії принципи науково не обґрунтовані.

уміти:

- знаходити на небі Ковш Великої Ведмедиці, Полярну зірку, сузір’я Касиопеї, Оріона, сузір’я Зодиаку и т.д.;

- за допомогою Полярної зірки визначати сторони горизонту;

- користуватися картами зоряного неба, знаходити світила за допомогою їх координат;

- проводити спостереження небесних світил за допомогою телескопа;

- розпізнавати основні (чотири) фази Місяця, відрізняти на зоряному небі планети від зірок;- порівнювати розміри різних типів зір.

 

сформовані компетенції:

– здатність учитися;

– креативність, здатність до системного мислення;

– наполегливість у досягненні мети;

– толерантність;

– навички роботи з комп'ютером (в пошукових системах глобальної мережі Internet, створення презентацій);

– навички управління інформацією;

– дослідницькі навички.

 

 

3 Програма навчальної дисципліни

Астрономія

Тема 1 Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

Астрономія – фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Історія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія і астрологія. Значення астрономії для формуванні світогляду людини.

Тема 2 Основи практичної астрономії

Небесна світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Практична робота № 1.Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба (зоряного глобуса).

Практична робота № 2.Екваторіальні системи небесних координат. Карти зоряного неба. Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.

Тема 3 Методи та засоби астрономічних досліджень

Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні і космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

 

Тема 4 Наша планетна система

Земля і Місяць.Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс та його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

Тема 5 Сонце – найближча зоря

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Практична робота №3. Візуально-телескопічні спостереження Сонця. Визначення діаметра Сонця за допомогою камери-обскури. Визначення висоти (кульмінації) Сонця за допомогою гномона.

 

Тема 6 Зорі. Еволюція зір

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізично-змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 


Date: 2015-08-24; view: 202; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.046 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию