Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи

 

Ад­міністративнийпо­зов — це зве­рнення до адмі­ні­стра­ти­вно­го суду про за­хист прав, сво­бод та інте­ре­сів у публі­ч­но-пра­во­вих відно­си­нах (п. 6 ч. 1 ст. 3 КАС Укра­їни). Еле­ме­нта­ми адмі­ні­стра­ти­вно­го по­зо­ву є йо­го предмет, підста­ва та зміст.

Під пред­ме­том адмі­ні­стра­ти­вно­го по­зо­ву слід ро­зумі­ти ма­те­рі­а­ль­но-пра­во­ву ви­мо­гу по­зи­ва­ча до відпо­ві­да­ча, яка підві­до­мча адмі­ні­стра­ти­вному суду та що­до якої адмі­ні­стра­ти­вний суд по­ви­нен ухва­ли­ти по­ста­но­ву, в якій ви­рі­ши­ти ви­мо­ги адмі­ні­стра­ти­вно­го по­зо­ву по суті.

Під­ставоюпо­зо­ву є юри­ди­ч­ні фа­к­ти, які підтве­рджують на­явність спі­рних пра­во­відно­син са­ме між ци­ми сто­ро­на­ми у цій спра­ві.

Змістом по­зо­ву є той вид судо­во­го за­хи­сту, для отри­мання яко­го по­зивач і зве­рта­єть­ся до суду. На­при­клад, відпо­ві­дно до ст. 162 та ч. 8 ст. 171 КАС по­зи­вач має пра­во зве­рнути­ся до адмі­ні­стра­ти­вно­го суду з адмі­ні­стра­ти­вним по­зо­вом про ви­знання рі­шень суб’єк­тів вла­дних по­вно­ва­жень чи окре­мих йо­го по­ло­жень, дій чи безді­яль­но­сті не­чинни­ми, про спо­нукання до ви­ко­нання зупи­не­ної чи не­вчи­не­ної дії, зо­бо­в’язання відпо­ві­да­ча щодо утри­мання від вчи­нення пе­вних дій, стягнення з відпо­ві­да­ча ко­штів, тимча­со­ву за­бо­ро­ну (зупи­нення) окре­мих ви­дів або всі­єї ді­яль­но­сті об’єднання гро­ма­дян, при­мусо­вий розпуск (лі­к­ві­да­цію), при­мусо­ве ви­дво­рення іно­зе­мця чи осо­би без гро­ма­дянства за ме­жі Укра­їни, про ви­знання но­рма­ти­вно-пра­во­во­го ак­та не­за­конним чи та­ким, що не відпо­ві­дає пра­во­вому ак­ту ви­щої юри­ди­ч­ної си­ли по­вні­стю або в окре­мій йо­го ча­сти­ні.

Пра­вом на зве­рнення з адмі­ні­стра­ти­вним по­зо­вом до адмі­ні­стра­ти­вно­го суду на­ді­ле­ні фі­зи­ч­ні та юри­ди­ч­ні осо­би, а та­кож суб’єк­ти вла­дних по­вно­ва­жень у ви­па­дках, ви­зна­че­них за­ко­ном.

Можна говорити про декілька основних концепцій поняття позову.

По-перше, виділення права на позов в матеріально-правовому і процесуально-правовому сенсі (М.А. Гурвіч і інші учені)1. Позов в процесуальному сенсі – обернена до суду першої інстанції вимога про захист своїх прав і інтересів. У цьому аспекті позов є засобом порушення адміністративного процесу.Позов в матеріальному сенсі – право на задоволення своїх позовних вимог. Саме у цьому плані використовується поняття права на позов і позовна давність. У Україні поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск терміну позовної давності спричиняє за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі – це саме спірне суб'єктивне право, яке може бути примусово здійснене.

По-друге, ряд фахівців (А.Ф. Клейнман, А.А. Добровольській і ін.) розглядали позов як єдине поняття, що складається з двох сторін: матеріально-правової і процесуально-правової2. Процесуально-правова сторона позову – це вимога позивача до суду про захист його права. Матеріально-правова сторона позову – це вимога про захист матеріального права або інтересу.

Адміністративний позов характеризується цілим рядом ознак, що відрізняють його від цивільного позову :

1) виникає із спірних адміністративно-правових стосунків і як вимога про правовий захист завжди пов'язаний з адміністративно-правовою суперечкою або адміністративним правопорушенням;

 

2) сигналізує про виникнення розбіжності між сторонами з протилежними юридичними інтересами;

3) мета адміністративного позову - захист порушеного суб'єктивного публічного права або порушеного правопорядку передбаченим в законі способом, а саме шляхом відновлення порушеного права або покладання певного обов'язку, у тому числі обов'язки понести адміністративне покарання;

4) предмет позовного захисту - суб'єктивне публічне право, законність адміністративного акту або публічний правопорядок, які особа, що звертається до суду, припускає порушеними;

5) основа вимоги - юридичні факти, що включають, :

а) факти правопорушення у сфері публічного управління і матеріальні норми публічного права;

б) факти адміністративно-процесуального характеру і процесуальні норми, на підставі яких у особи існує право на судовий захист і які регулюють процес здійснення цього права;

6) використання судом спеціальних процесуальних засобів і механізмів при вирішенні суперечки, заявленої адміністративним позовом.

 

 
Date: 2015-07-27; view: 1392; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию