Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Строки звернення до адміністративного суду. Загальні і спеціальні строки. Наслідки пропущення строків звернення

Під про­це­суа­ль­ними стро­ка­ми слід ро­зумі­ти вста­но­вле­ний КАС або адмі­ні­стра­ти­вним судом час, про­тягом яко­го по­ви­нна/мо­же бути вчи­не­на пе­вна про­це­суа­ль­на дія або розпо­ча­та чи за­ве­рше­на та чи інша ста­дія судо­чинства в адмі­ні­страти­вній спра­ві.

Про­це­суа­ль­ні стро­ки мо­ж­на по­ді­ли­ти на два ти­пи:

1) стро­ки судо­чинства;

2) стро­ки вчи­нення пе­вних про­це­суа­ль­них дій.

Стро­ки су­до­чин­ства вста­но­влюють­ся КАС і сто­сують­ся ви­ключ­но адміні­стра­ти­вно­го про­це­су. КАС вста­но­вле­ні стро­ки:

1) відкриття про­ва­дження у спра­ві;

2) підго­то­вчо­го про­ва­дження;

3) судо­во­го розгляду спра­ви в суді першої, апе­ляцій­ної, ка­са­цій­ної інста­нцій, за но­во­ви­явле­ни­ми та ви­нятко­ви­ми обста­ви­на­ми;

4) ви­ко­нання судо­вих рі­шень в адмі­ні­стра­ти­вних спра­вах.

Стро­ки вчинен­ня пе­вних про­це­су­аль­них дійпо­ді­ляють­ся на:

1) стро­ки вчи­нення про­це­суа­ль­них дій судом;

2) стро­ки вчи­нення про­це­суа­ль­них дій осо­ба­ми, які бе­руть участь в адмі­ні­стра­ти­вній спра­ві.

КАС вста­но­вле­ні стро­ки: для зве­рнення до адмі­ні­стра­ти­вно­го суду за за­хи­стом прав, сво­бод та інте­ре­сів (ч. 2 ст. 99 КАС), для по­дання осо­бою пись­мо­вих за­ува­жень на про­то­кол судо­во­го за­сі­дання (абз. 4 п. 21 розд. VII КАС), за­яви про ухва­лення до­да­тко­во­го судо­во­го рі­шення (ч. 2 ст. 168 КАС), за­яви про роз’яснення судо­во­го рі­шення (ч. 2 ст. 170 КАС), за­яви про апеляцій­не оска­рження по­ста­но­ви суду першої інста­нції (ч. 3 ст. 186 КАС), каса­цій­ної ска­рги (ч. 2 ст. 212 КАС) то­що.
Пе­ре­біг про­це­суа­ль­но­го стро­ку по­чи­на­єть­ся з на­ступно­го дня пі­сля відпо­ві­дної ка­ле­нда­рної да­ти або на­стання по­дії, з якою по­в’яза­ний йо­го поча­ток (ч. 1 ст. 103 КАС).

 

Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду

1. Адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.( Частина друга статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 ) 3. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

 

( Частина третя статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 ) 4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

 

( Частина четверта статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 ) 5. Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.

 

( Статтю 99 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 ) Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду

1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду

1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

( Частина перша статті 100 в редакції Закону N 2453-VIвід 07.07.2010 ) ( Частину другу статті 100 виключено на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 ) ( Частину третю статті 100 виключено на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 ) Стаття 101. Процесуальні строки

1. Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії.

2. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків

1. Пропущений з поважних причин процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк, встановлений судом, - продовжений судом за клопотанням особи, яка бере участь у справі.2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання.

3. Ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального строку може бути оскаржена особами, які беруть участь у справі.

 


Date: 2015-07-27; view: 334; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию