Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

Мета участі в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб. Форми участі у цивільному процесі прокурора і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підстави порушення справи в суді прокурором, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами, які звертаються до суду за захистом суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Права і обов’язки цих осіб в разі порушення ними справи. Процесуальне положення осіб в інтересах яких порушена справа, їх права та обов’язки.

Вступ прокурора, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в справу для дачі висновку. Права і обов’язки зазначених суб’єктів у цивільному процесі. Відмінність у процесуальному та матеріально-правовому їх положенні в залежності від форми участі.

Відмінність процесуального положення прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб від процесуального положення інших суб’єктів процесу (третіх осіб, експертів, представників).

План

1. Правові підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2. Підстави і форми участі органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі.

4. Участь в цивільному процесі фізичних та юридичних осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Законодавство:

1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 трав. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – с. 170.5. Про прокуратуру: Закон України, 5 листоп. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – с. 793.

6. Про адвокатуру: Закон України, 19 груд. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 9. – с. 62.

7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України Закон України, 23 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 20. – с. 99.

8. Про звернення громадян: Закон України, 2 жовт. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №47. – с. 256.

9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України, 15 верес. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 45. – с. 397.

10. Про об’єднання громадян: Закон України, 16 черв. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – с. 504.

11. Про захист прав споживачів: Закон України, 15 груд. 1993 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – с. 379.

12. Про організацію роботи по представництву в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України, 19 верес. 2005р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua.

 

Судова практика:

1. Практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 30 берез. 2007 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2007. – № 5. – с. 7.

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 12 черв.2009 року [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду // Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12 черв. 2009 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

4. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 квіт. 1996 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. // Юридичний вісник. – 1999. - №18.

6. Справа за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): Рішення Конституційного Суду України, 1 груд. 2004 р. // Офіц. Вісн. України. – 2004. – № 50. – с. 3288.

Література:1. Банченко-Любимова К.С. Участие прокурора в суде первой и второй инстанции по гражданским делам.. – М.: ВЮЗИ, 1968. – 118 с.

2. Богдан Й. Г. Участь органів державного фінансового управ­ління в радянському цивільному процесі: Автореф. канд.дис. К.,1985. – 24с.

3. Богдан Й.Г. Органы финансового управления как лица, участвующие в деле с целью защиты своих прав // Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. 1986. Вып. 24.

4. Бородін М. Функціональні обов'язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – № 7. – с. 46.

5. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. – 1999. - №11.

6. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. –1998. – № 4. – с. 27.

7. Добровольский А. А. Участие органов государственного управления в советском гражданскм процессе. – М. –1958.

8. Киреева Н.А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе. – М. –1985.

9. Колтунова А., Колтунова О. Участь прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. – 2005. - №32.

10. Комаров В. В., Радченко П. І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. – Х. – 1991.

11. Коссак С.М. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. – 1997. – №11.

12. Косюта М. Правове регулювання представницької функції прокуратури // Право України. – 1997. - №2.

13. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави (теоретичний і практичний аспект) // Право України. – 1997. – № 11. – с. 59.

14. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №9. – с. 36 – 46.

15. Суботін С., Черв'якова О., Марочкін І. Представницька функція прокурора // Право України. – 1997. – № 12. – с. 53.

16. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. – № 12. – с. 67.

17. Хруслова Л.А. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 1

18. Шакарян М. С. Участие органов государственного управления в советсвом гражданском процессе. – М., 1978.

19. Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. – К.: Вид-во Київ.ун-ту, 1967.

 

Задачі:

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся в суд в інтересах Благодійного Фонду «Надія». Які дії повинен вчинити суд?

 

2. Розглядаючи справу про усиновлення в частині дослідження доказів суд заслухав покази свідків, ознайомився з медичними довідками про стан здоров'я усиновлювачів та висновком органу опіки і піклування, з'ясував думку дитини і ухвалив рішення на користь усиновлювачів.

Орган опіки і піклування подав скаргу на рішення суду, вважаючи його незаконним. Свою скаргу орган опіки і піклування мотивував тим, що суд не отримав згоди органу опіки і піклування на усиновлення і тим самим порушив вимоги ст. 221 СК України.

Як повинен вчинити в цій ситуації апеляційний суд? Які форми участі органів місцевого самоврядування в процесі?

 

3. Комісія у справах неповнолітніх при адміністрації району пред'явила позов до Степанюк Ольги про позбавлення батьківських прав, стосовно доньки Марії. В позовній заяві зазначалося, що мати зловживає спиртними напоями, жебракує, вихованням дитини не займається, що стало причиною розірвання з нею шлюбу батьком Марії, Степанюком Юрієм. Суд, на підставі наданих матеріалів справи, позбавив О. Степанюк батьківських прав та стягнув з О. Степанюк та Ю.Степанюка аліменти в розмірі 800 грн. з кожного.

Визначте правовий статус учасників процесуальних відносин. Дайте правову оцінку діям суду.

 

4. Копитко звернувся до колишньої дружини з позовом про передачу йому на виховання дитини. В обгрунтуванні позову він вказав, що хлопчик виявив бажання жити з батьком. Допитавши свідків та з'ясувавши думку дитини, суд ухвалив рішення на користь позивача. Мама подала скаргу в апеляційну інстанцію. Чи є підстави для скасування рішення?

 

5. Іванченко звернувся в суд з вимогою зобов'язати нотаріуса посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, що знаходиться в смт Нові Санжари Полтавської обл. Позивач посилався на рішення 12-ї сесії 4-го скликання Новосанжарської селищної ради про попередню згоду на викуп земельної ділянки та зібрання матеріалів щодо її експертно-грошової оцінки. Суд, врахувавши те, що прокурор району вніс протест на вищезгадане рішення, зініціював залучення до участі у справі прокурора як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору.

Дайте правовий аналіз діяи суду. Які форми участі прокурора в цивільному процесі? У яких категоріях справ участь прокурора є обов'язковою.

 

6. Борисенко, Дорощук та Карпин звернулися в суд з позовом до ВАТ «Укрнафта» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу. Заступник прокурора м.Києва в інтересах відповідача звернувся з зутрічним позовом до позивачів про стягнення заборгованості за договоро купівлі-продажу природного газу.

Проаналізуйте ситуцію. Які відносини складають основу державних інтересів? Проаналізуйте відповідні положення Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р.Date: 2015-07-27; view: 118; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.026 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию