Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

Мета участі в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб. Форми участі у цивільному процесі прокурора і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підстави порушення справи в суді прокурором, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами, які звертаються до суду за захистом суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Права і обов’язки цих осіб в разі порушення ними справи. Процесуальне положення осіб в інтересах яких порушена справа, їх права та обов’язки.

Вступ прокурора, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в справу для дачі висновку. Права і обов’язки зазначених суб’єктів у цивільному процесі. Відмінність у процесуальному та матеріально-правовому їх положенні в залежності від форми участі.

Відмінність процесуального положення прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб від процесуального положення інших суб’єктів процесу (третіх осіб, експертів, представників).

План

1. Правові підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2. Підстави і форми участі органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі.

4. Участь в цивільному процесі фізичних та юридичних осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Законодавство:

1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 трав. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – с. 170.5. Про прокуратуру: Закон України, 5 листоп. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – с. 793.

6. Про адвокатуру: Закон України, 19 груд. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 9. – с. 62.

7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України Закон України, 23 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 20. – с. 99.

8. Про звернення громадян: Закон України, 2 жовт. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №47. – с. 256.

9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України, 15 верес. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 45. – с. 397.

10. Про об’єднання громадян: Закон України, 16 черв. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – с. 504.

11. Про захист прав споживачів: Закон України, 15 груд. 1993 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – с. 379.

12. Про організацію роботи по представництву в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України, 19 верес. 2005р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua.

 

Судова практика:

1. Практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 30 берез. 2007 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2007. – № 5. – с. 7.

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 12 черв.2009 року [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду // Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12 черв. 2009 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

4. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 квіт. 1996 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. // Юридичний вісник. – 1999. - №18.

6. Справа за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): Рішення Конституційного Суду України, 1 груд. 2004 р. // Офіц. Вісн. України. – 2004. – № 50. – с. 3288.

Література:1. Банченко-Любимова К.С. Участие прокурора в суде первой и второй инстанции по гражданским делам.. – М.: ВЮЗИ, 1968. – 118 с.

2. Богдан Й. Г. Участь органів державного фінансового управ­ління в радянському цивільному процесі: Автореф. канд.дис. К.,1985. – 24с.

3. Богдан Й.Г. Органы финансового управления как лица, участвующие в деле с целью защиты своих прав // Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. 1986. Вып. 24.

4. Бородін М. Функціональні обов'язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – № 7. – с. 46.

5. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. – 1999. - №11.

6. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. –1998. – № 4. – с. 27.

7. Добровольский А. А. Участие органов государственного управления в советском гражданскм процессе. – М. –1958.

8. Киреева Н.А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе. – М. –1985.

9. Колтунова А., Колтунова О. Участь прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. – 2005. - №32.

10. Комаров В. В., Радченко П. І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. – Х. – 1991.

11. Коссак С.М. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. – 1997. – №11.

12. Косюта М. Правове регулювання представницької функції прокуратури // Право України. – 1997. - №2.

13. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави (теоретичний і практичний аспект) // Право України. – 1997. – № 11. – с. 59.

14. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №9. – с. 36 – 46.

15. Суботін С., Черв'якова О., Марочкін І. Представницька функція прокурора // Право України. – 1997. – № 12. – с. 53.

16. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. – № 12. – с. 67.

17. Хруслова Л.А. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 1

18. Шакарян М. С. Участие органов государственного управления в советсвом гражданском процессе. – М., 1978.

19. Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. – К.: Вид-во Київ.ун-ту, 1967.

 

Задачі:

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся в суд в інтересах Благодійного Фонду «Надія». Які дії повинен вчинити суд?

 

2. Розглядаючи справу про усиновлення в частині дослідження доказів суд заслухав покази свідків, ознайомився з медичними довідками про стан здоров'я усиновлювачів та висновком органу опіки і піклування, з'ясував думку дитини і ухвалив рішення на користь усиновлювачів.

Орган опіки і піклування подав скаргу на рішення суду, вважаючи його незаконним. Свою скаргу орган опіки і піклування мотивував тим, що суд не отримав згоди органу опіки і піклування на усиновлення і тим самим порушив вимоги ст. 221 СК України.

Як повинен вчинити в цій ситуації апеляційний суд? Які форми участі органів місцевого самоврядування в процесі?

 

3. Комісія у справах неповнолітніх при адміністрації району пред'явила позов до Степанюк Ольги про позбавлення батьківських прав, стосовно доньки Марії. В позовній заяві зазначалося, що мати зловживає спиртними напоями, жебракує, вихованням дитини не займається, що стало причиною розірвання з нею шлюбу батьком Марії, Степанюком Юрієм. Суд, на підставі наданих матеріалів справи, позбавив О. Степанюк батьківських прав та стягнув з О. Степанюк та Ю.Степанюка аліменти в розмірі 800 грн. з кожного.

Визначте правовий статус учасників процесуальних відносин. Дайте правову оцінку діям суду.

 

4. Копитко звернувся до колишньої дружини з позовом про передачу йому на виховання дитини. В обгрунтуванні позову він вказав, що хлопчик виявив бажання жити з батьком. Допитавши свідків та з'ясувавши думку дитини, суд ухвалив рішення на користь позивача. Мама подала скаргу в апеляційну інстанцію. Чи є підстави для скасування рішення?

 

5. Іванченко звернувся в суд з вимогою зобов'язати нотаріуса посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, що знаходиться в смт Нові Санжари Полтавської обл. Позивач посилався на рішення 12-ї сесії 4-го скликання Новосанжарської селищної ради про попередню згоду на викуп земельної ділянки та зібрання матеріалів щодо її експертно-грошової оцінки. Суд, врахувавши те, що прокурор району вніс протест на вищезгадане рішення, зініціював залучення до участі у справі прокурора як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору.

Дайте правовий аналіз діяи суду. Які форми участі прокурора в цивільному процесі? У яких категоріях справ участь прокурора є обов'язковою.

 

6. Борисенко, Дорощук та Карпин звернулися в суд з позовом до ВАТ «Укрнафта» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу. Заступник прокурора м.Києва в інтересах відповідача звернувся з зутрічним позовом до позивачів про стягнення заборгованості за договоро купівлі-продажу природного газу.

Проаналізуйте ситуцію. Які відносини складають основу державних інтересів? Проаналізуйте відповідні положення Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р.Date: 2015-07-27; view: 97; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию