Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ

на проходження виробничої практики

студенту 3-го курсу денної форми навчання

________________________________________________________________

Наказ № ____ «С» від «__» __________ 20___ р.

 

1. База проходження практики _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Період проходження практики: з «__» _________ 20___ р.

по «__» _________ 20___ р.

3. Зміст практики:

Студент виконує або приймає участь у виконанні робіт зі складання перед проектної документації та проектів землеустрою, що включають:

- землевпорядні вишукування (підготовчі роботи);

- підготовки планово-графічних та інших матеріалів обстеження;

- аналіз земельно-облікових даних, кількісну та якісну характеристику земельних угідь на об’єкт проектування;

- аудит документації про надання земель у власність, постійне користування землею, користування на умовах оренди, тощо по об’єкту землеустрою;

- економічну та екологічну вивченість території (результати господарювання, доходність, рентабельність та екологічну стабільність тощо);

- землевпорядне польове обстеження території;

- вивчення перспектив розвитку об’єкта проектування;

- аналіз стану управління землеустроєм;

- аналіз і оцінку зібраних документів та матеріалів;

- участь у складанні проектів та іншої землевпорядної документації:

1) розробку завдання на проектування;

2) розробку проектних пропозицій (складання проекту);

3) економічне (еколого-економічне обґрунтування) проектних рішень, написання пояснювальної записки;

4) креслення та оформлення графічних матеріалів;

5) підготовку проектних рішень із погодження, розгляду та затвердження проекту або іншої землевпорядної документації;

6) участь у погодженні, розгляді та затвердженні проекту або іншої землевпорядної документації;7) участь у перенесенні проекту в натуру, зокрема: підготовку креслення виносу проекту в натуру; винесення лінійних елементів проекту в натуру; складання акта перенесення проекту в натуру.

8) участь у передачі проектної документації замовнику та технічних архівів організації – виконавця робіт.

Ознайомлення з організацією землевпорядних та земельно-кадастрових робіт на виробничих підрозділах Держземагенства та інших землевпорядних установ і організацій в Україні.

4. Звіт про проходження виробничої практики з землевпорядного проектування повинен включати:

- завдання на виробничу практику;

- журнал(щоденник) проходження практики за часом та видами робіт;

- структура організації (підприємства) де проходить практика;

- зміст практики (опис технологій виконання землевпорядних робіт в організації (установі), де проходить практика);

- зміст землевпорядної документації в якій практикант приймав участь

- характеристика об’єкту проектування, в якому практикант приймав учать;

- додатки (землевпорядна документація об`єкта де проходили виробничу практику).

Оформлення пояснювальної записки виконати відповідно до методичних вказівок.

5. Періодичність зустрічі з керівником практики від кафедри – 1 раз у місяць

Завдання видав - __________________

підпис

Завдання прийняв до виконання __________________

підпис

 

Дата отримання завдання «__» ______________ 20___ року.


ДОГОВІР № ____

м. Київ «____» __________ ____ р.

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (надалі іменується Університет), що є неприбутковою організацією з 01.12.1998 р., код 0014, в особі ректора _______________________________________ який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та _________________________________________________________ (надалі іменується База практики), в особі ___________________________________________, який діє на підставі __________________________________________ з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993р. № 161, «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, «Положенням про практичне навчання студентів Національного аграрного університету», затвердженого ректором НУБІП 18.12.2002 р. уклали даний Договір на проведення практики студентів.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, База практики зобов’язується провести практичне навчання студентів Університету, а Університет зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, направити студентів на практику.

 

2. БАЗА ПРАКТИКИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ2.1. Прийняти студентів на магістерську практику згідно з графіком проходження практики, який попередньо узгоджується Сторонами:

 

№ п/п Назва спеціальності Прізвище студентів Курс Вид практики Кількість студентів Період практики
1.            
2.            
3.            
4.            

 

2.2. Зарахувати своїм внутрішнім наказом студентів для проходження практики та призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикантами.

2.3. Створювати необхідні умови для виконання практикантами програми практики, не залучати їх до виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

2.4. Забезпечувати студентам-практикантам безпечні умови праці на кожному робочому місці на рівні нормативних вимог. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. Забезпечити студентів–практикантів для проходження виробничої практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговування за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників Бази практики.

2.5. Надавати студентам – практикантам і керівникам практики від Університету можливість користуватися лабораторіями, майстернями тощо, необхідними для виконання програми практики.

2.6. Забезпечувати облік виходів на роботу студентів-практикантів. Повідомляти Університет про всі вчинені студентами-практикантами порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, інші порушення та нещасні випадки, що сталися з ними.

2.7. Створити належні умови проживання в гуртожитку з наданням відповідних побутових послуг (душ, чиста білизна тощо).

 

3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. До початку практики завчасно надати Базі практики робочі навчальні програми практик та копію наказу по Університету, згідно якого направляються студенти на практику.

3.2. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково-педагогічних працівників.

3.3. Забезпечувати додержання студентами-практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку Бази практики.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про вищу освіту та працю в Україні.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «___»__________20___р.

5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності Сторін за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.3. Договір складений у двох примірниках – по одному Базі практики і Університету.

 

 

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Університет: Національний університет біоресурсів і природокористування вул. Героїв Оборони, 15 м. Київ, 03041 р/р ________________________________ в Управлінні Державного казначейства у м. Києві МФО 820019 Код 00493706   Ректор ________________________ База практики: _______________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………...
2. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ………….
2.1 Організація практики…………………………………………………….
2.2 База практики…………………………………………………………….
2.3 Обов’язки керівника практики від навчального закладу………………
2.4 Обов'язки підприємства - бази практики……………………………….
2.5 Обов'язки студентів на практиці…………………………………………
2.6 Вимоги до оформлення звіту з практики………………………………..
2.7 Рекомендована структура змісту звіту………………………………….
2.8 Форми та методи контролю………………………………………………
3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ……………..
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ……………………………….  
5. ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ……………………………………………………………………  
ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………………………………
НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРНЯНОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ……………………………………………………………………………….  
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА……………………………………………………………………
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ……………………………………………………….
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЛЬОВИХ РОБІТ………………………………………………………………………………………..  
ДОДАТКИ……………………………………………………………………
   

 

 


Date: 2015-07-24; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию