Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко., І.М.Парасій-Вергуленко та ін.]; за ред. А.М.Герасимовича.− Вид. 2-ге, без змін.− К.:КНЕУ, 2006.− 600с.

2. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

3. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. - К.: КНТЕУ, 2006. - 779 с.

4. Василик О. Д. Бюджетна система України : [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 544 с.

5. Василик О.Д. Теорія фінансів : [підручник] / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

6. Внукова Н.М. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: [Навчальний посібник] / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьменчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 412с.

7. Вовчак О. Д. Інвестування : [навчальний посібник] / О. Д. Вовчак. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2007. – 544 с.

8. Вовчак О.Д. Страхування: [навчальний посібник] / О.Д. Вовчак – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 480 с.

9. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Валентина Миколаївна Гриньова, Віра Олексіївна Коюда; Харківський держ. економ. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2004. - 431 с.

10. Гроші та кредит : [підручник] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; / За заг. ред. М. І. Савлука. — [3–тє вид., перероб. і доп.] — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

11. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [Навч. посібник для студ. економ. спец. вузів] / І. В. Зятковський. - Тернопіль : Економічна думка, 2002 - 399 с.

12. Іванов Ю. Б. Податкова система [Підручник] / Ю.Б.Іванов, А. І.Крисоватий, О.М.Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

13. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : [Навчальний посібник] / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук; Житомир. інженерно-техн. ін-т - Житомир, 2002. - 269 c.

14. Ковальчук С. В. Фінанси : [навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Форкуна. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2006. – 568 с.15. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент [Навчальний посібник]/ А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304с.

16. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

17. Крупка М.І. Банківські операції : навч. посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

18. Лютий І.О. Податкова система: [Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл]/ І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 307с.

19. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 231 с.

20. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

21. Пересада А. А. Інвестування : [навчальний посібник] / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.

22. Плиса В.Й. Страхування: [підручник] / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472 с.

23. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: [навч. посібник]/ В.Й. Плиса –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003 – 160 с.

24. Романенко О. Р. Фінанси : [підручник] / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

25. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : [підручник] / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема; за заг. ред. О.С. Філімоненкова. - Київ : Алерта, 2009. - 494 с.

26. Фінанси в трансформаційній економіці України: [навчальний посібник] / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

27. Фінанси підприємств : [підручник] / А.М. Поддєрьогін ... [та ін.] ; керівник кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Редакція 6-е вид., переробл. та допов. Видання Київ :КНЕУ, 2006. - 551 с.

28. Юрій С.І. Казначейська система: [підручник]/ С.І. Юрій, С.І. Стоян, О.С. Даневич – Тернопіль: Карт-бланш, 2008 – 590с.

29. Юрій С.І. Соціальне страхування [підручник]/ С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська – К.: Кондор, 2006 – 464с.

 


Date: 2015-07-24; view: 214; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию