Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Європейські інтеграційні процеси

Ось уже декілька десятків років світ слідкує за інтеграційни­ми процесами, що відбуваються в Західній Європі, де вони набули найдовершеніших фірм. Тому цікавими представляються фактори, що сприяли й сприяють тим процесам. Внутрішні фактори:

— порівняно мала територія Європи, а звідси просторова близькість країн;

— обмеженість ресурсів;

— розвиток транспортних можливостей;

— потяг до розширення ринку з боку національних підпри­ємств;

— взаємопроникнення капіталу.

Зовнішні фактори:

~ конкурентне засилля з боку економіки США, а пізніше й Азіатсько-Тихоокеанського регіону на чолі з економікою Японії;

— політичне протистояння із США і особливо з соціалістич­ним табором.

Чинники, що найбільше заважають процесу інтеграції західно­європейських країн:

— національні стратегічні інтереси;

— конкуренція між фірмами та організаціями країн, що інте­груються;

— націонал-патріотичні погляди населення.

Відправним моментом західноєвропейської) інтеграції стало утворення у 1951 році Європейського об'єднання вугілля і сталі. Пізніше виникли Європейське економічне співтовариство та Євратом. На основі цих трьох співтовариств і виник сучасний Єв­ропейський Союз.

У 1987 році між членами Європейських співтовариств був під­писаний Єдиний європейський акт, за яким передбачалося ство­рення Сполучених Штатів Європи, в межах котрих не має бути національних кордонів і перепон на шляху переміщень людей, капіталів, товарів і послуг. З цією метою повинні бути введені єдині:

—. громадянський паспорт;

— валюта; .

— система стандартів;

— система комунікацій і транспорту;

— спільна митна система;

— податки.

За таким же актом скасовуються усі платежі та регулюючі ін­струкції, спрямовані на обмеження взаємної торгівлі. Будуть "ви­знаватись рівноцінними національні дипломи про освіту.

7 лютого 1992 року держави-члени Європейських співтова­риств підписали Договір про Європейський Союз. З 1 листопада 1993 року Договір вступив у силу, тобто з цього моменту почи­нається відлік часу існування Європейського Союзу; На даний час членами Європейського Союзу (ЄС) є такі країни: Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Іта­лія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, ФРН, Швеція.Головна особливість існування й функціонування ЄС полягає в тому, що його органи наділені повноваженнями на прийняття з ряду питань співробітництва ухвал, які мають безпосередню обо­в'язкову силу для країн-членів.

Основні завдання Європейського Союзу:

а) Сприяння економічному н соціальному прогресу, Його збалансованості і стійкості (для цього необхідними є створення, про­стору без внутрішніх кордонів, підсилення економічного й соці­ального зближення, заснування економічного й валютного союзу, включаючи запровадження єдиної валюти).

б) Затвердити свій статус і призначення на міжнародній арені (робити це шляхом проведення спільної зовнішньої політи­ки та політики безпеки, включаючи можливе формування спільної оборонної політики, яка з часом призведе до спільної оборони).

в) Підсилювати захист прав та інтересів громадян країн-членів (шляхом введення громадянства ЄС).

г) Розвивати тісне співробітництво у сфері юстиції та внут­рішніх справ.

д) Зберігати, а при необхідності й переглядати та удоско­налювати систему зв'язків і відносин, яка склалася у співто­вариствах.

Спеціалісти передбачають, що розвиток західноєвропейської інтеграції проявиться у таких напрямках:

— економія на масштабах виробництва;

— зниження витрат виробництва;

— відбуватиметься прискорення науково-технічного прогресу, удосконалення організації виробництва, якості продукції, розши­рення її асортименту;

— підвищення темпів економічного зростання;

— покращення умов торгівлі, збільшення позитивного сальдо торговельного балансу.

У Європі інтеграційні процеси відбуваються і в інших регіо­нах, але вони не досягнули такої глибини, як у Західній Європі. Другою за часом існування та за результатами функціонування є Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), що була ство­рена у 1960 році.

Завдання ЄАВТ:

— створення зони вільної торгівлі промисловими товарами;

— розвиток економічної активності;

~ досягнення повної зайнятості й фінансової стабільності;

— зростання продуктивності праці;

— раціональне використання ресурсів.

Цій асоціації притаманні такі особливості:

— високий рівень розвитку промисловості та велика питома вага зовнішньої торгівлі в економіці країн-учасниць;

-— суверенні права країн-учасниць і відсутність наднаціо­нальних інститутів;

— вільна зовнішньоекономічна політика із третіми країнами;

— відсутність устремлінь до створення економічного союзу або ще більшої інтеграції.

Необхідно відзначити, що з 1993 року країни ЄАВТ отримали в ЄС режим найбільшого сприяння в торгівлі з країнами ЄС, а Австрія, Швеція Фінляндія навіть вступили у 1995 році в ЄС. Крім них до ЄАВТ входять Ісландія, Норвегія та Швейцарія.

У Центральній та Східній Європі зародилися або зароджують­ся й інші інтеграційні угрупування. На теренах Центральної Єв­ропи створено Центральну європейську ініціативу. У причорно­морській зоні зародилось Чорноморське економічне співробітницт­во," яке навіть заснувало Чорноморський банк реконструкції та розвитку. Країни колишньої Радянської Прибалтики об'єднались в Союз Балтійських держав (Балтію). Решта країн, що утвори­лись також на теренах колишнього Радянського Союзу, спробу­вали об'єднатись в Союз Незалежних Держав, а тепер старають­ся, правда, з різними намірами і зусиллями, надати цьому інте­граційному угрупуванню життєздатного режиму функціонування. Розробляються також перспективні проекти створення малих ре­гіональних зон прикордонного співробітництва (наприклад, Кар­патський Єврорегіон).
Date: 2015-07-22; view: 155; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию