Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест зорової ретенції Бентона

Тест запропонований A. L. Benton (1952) для дослідження запам'ятовування малюнків різних форм. Малюнки, за допомогою яких проводиться проба Бентона, об'єднані в три форми - С, D, Е. Всі ці три форми еквівалентні і складаються кожна з 10 карток-зразків. На картці зображено кілька простих геометричних фігур. Час експозиції картки - 10 с. Потім обстежуваний повинен відтворити намальовані на картці фігури по пам'яті. При цьому оцінка відповіді проводиться за кількісним та якісним показникам. Кількісна оцінка відповіді нескладна, правильне репродукування оцінюється в 1 бал, неправильне - в 0 балів. Порівнюючи співвідношення правильно і неправильно виконаних завдань, ми отримуємо своєрідний показник розумового збитку. Є також дві додаткові форми F і I, кожна з них містить за 15 карток. На кожній картці - 4 набору фігур.

Рис. 4. Карта-образна н тесті Бентона і характерні помилки відтворення

Більш цікавий якісний аналіз одержуваних за допомогою тесту Бентона результатів. A. L. Benton складена спеціальна таблиця можливих хибних репродукцій кожної картинки-зразка. При цьому розрізняються помилки, що спостерігаються у здорових людей, і помилки, типові для органічної церебральної патології.

За даними J. Poitrenand і F. Clement (1965), тест Бентона вельми ефективний для геронтопсіхологіческіх досліджень.

На великій групі обстежених виявлено помітне зростання числа «органічних» помилок з віком, особливо після 60 років. Крім того, було проведено порівняння результатів, отриманих за допомогою тесту Бентона при обстеженні практично здорових осіб і страждаючих органічної церебральної патологією. Отримані також статистично достовірні дані, що свідчать про те, що тест Бентона чітко виявляє органічну патологію. Дослідження, проведене у цих двох груп у віковому аспекті, показало, що зазначена різниця даних з віком значно зменшується. Відзначено, що наявність однієї «органічної» помилки можливо і у психічно здорових осіб, що може бути пояснено фактором перевтоми. Наявність двох «органічних» помилок представляє велику рідкість навіть у дуже старих обстежуваних, психічно здорових. Наприклад, на зображенні для дослідження по бетону намальовані дві головні, великі фігури і одна дрібна (рис. 4, позиція А). Типові для здорових людей помилки: обстежуваний забув намалювати одну з фігур, а він усвідомлює це і залишив для неї пусте місце (рис. 4, позиція Б1), або він змінив розташування фігур на малюнку, поставивши маленьку фігуру в правий верхній кут (рис. 4, позиція Б2). Можуть бути й інші помилки такого роду, при яких переміщаються ті чи інші фігури, але всі вони не вважаються патогномонічними для органічного ураження головного мозку.Приклади «органічних» помилок: хворий розділив (рис. 4, позиція ВТ) на фрагменти одну з основних фігур (іноді таке розчленовування оригіналу призводить до неможливості впізнання фігури-зразка) або відтворив всі фігури в одній величиною (рис. 4, позиція В2). Виділено близько десяти типів помилок такого роду.

Найбільш типові помилки, що зустрічаються у здорових обстежуваних: перестановка головної фігури справа наліво, неправильне переміщення головної фігури по вертикалі, поворот навколо осі малої або великої фігур, свідомий пропуск малої фігури, свідомий пропуск елементів фігури, поворот навколо осі або переміщення елементів фігури.

Приклади «органічних» помилок: повний або частковий пропуск малих постатей, повторення (дублікація) малих постатей, дублі-кація основної фігури, розташування периферичної фігури між головними або всередині головної, поворот фігур на малюнку на 90 °.

Приклади «важких» помилок, найбільш часто спостерігаються при явній органічної церебральної патології: тенденція до деформації фігур за розмірами, повторення головної фігури в одному і тому ж зразку, повторення елементів фігури в зразку, контамінація (сплавлення ) фігур, тенденція до персевераціі фігур, значне спотворення фігур, вставки в фігури, повний пропуск зразка.

 

Методика используется для выявления уровня развития речи, продуктивности ассоциаций.

Инструкция: "Вставьте пропущенные слова".

Над городом низко повисли снеговые_______.

Вечером началась ________. Снег повалил большими ______. Холодный ветер выл как _____дикий _____. На конце пустынной и глухой ___вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с _____ пробиралась по ______. Она была худаи бедно ______. Она продвигалась медленно вперед, валенки сваливались с ног и ____ ей идти.

На ней было плохое _____ с узкими рукавами, а на плечах ____. Вдруг девочка _________ я, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец она стала на ______________ я своими посиневшими от ____________ ручонками стала ________ по сугробу.

Данная методика используется для определения уровня развития понимания грамматических конструкций.

Понимание сюжетных картин. Методика направлена преимущественно на исследование интеллектуального уровня и имеет много общего с предыдущей. Однако она отличается от понимания сюжетных рассказов тем, что в процессе исследования больше удается уловить весь ход рассуждений испытуемого и оценить особенности механизма осмысления в динамике (А. Н. Бернштейн, 1911).Возможны различные варианты, модификации опыта. Основной заключается в показе больным специально подготовленной серии картин различной сложности, выполненных преимущественно в реалистической манере. Обычно с этой целью используют открытки - репродукции. Инструкция содержит просьбу к испытуемому охарактеризовать содержание картины. Описывая картину, обследуемый обнаруживает не только возможность понять ее сюжет, но и проявляет свой запас знаний, особенности речи (лексикон, грамматическая четкость, темп и т. д. ), свое отношение к изображаемым событиям. Обычно здоровые обследуемые вначале анализируют картину (про себя или вслух), выделяют в ней второстепенные и основные детали. Затем, отвлекаясь от несущественного, они сопоставляют основные элементы, связывают их воедино, и таким образом происходит проникновение в сюжет картины.

Затруднение понимания сюжетных картин обнаруживается при состояниях, характеризующихся интеллектуальной недостаточностью. Особенности речи при этом могут показывать обеднение словарного запаса, затруднения в поисках нужного слова, афатические и парафатические проявления, элементы олигофазии. Очень полезным оказывается это исследование при очаговой органической патологии. Так, при симультанной агнозии (затылочная локализация поражения) больные испытывают затруднения, заключающиеся в невозможности охватить сразу всю ситуацию, произвести зрительный синтез (А. Р. Лурия, 1962). В связи с этим . больные очень активно предлагают различные догадки о сюжете рисунка, в которых, однако, не отражаются истинные связи между различными компонентами, деталями рисунка. При поражении лобных отделов головного мозга оценка картины производится без стадии предварительного анализа ее деталей на основе какого - либо фрагмента. При этом обычно игнорируются элементы, создающие эмоциональный фон картины (Э. Я. Евла - хова, 1957), в особенности нарушается восприятие мимики и жестов персонажей. Для исследования может быть использован и другой вариант этой методики, когда обследуемому предлагают юмористические рисунки. В этих случаях задание нередко оказывается более сложным и, кроме того, полученные результаты позволяют судить о некоторых личностных особенностях обследуемого, о понимании им юмора, об умении откликнуться на шутку, о тенденции соотнести ситуацию юмористического рисунка со своим жизненным опытом.

Одним из вариантов этой методики можно рассматривать разработанный Н. К. Киященко (1965) вариант методики ТАТ. Если при исследовании методикой ТАТ обследуемому говорят, что опыт направлен на изучение его воображения, то при модификации Н. К. Киященко в инструкции сообщается, что исследуется восприятие больного. Таким образом, меняется установка обследуемого. он не стремится продемонстрировать возможности своего воображения. В оценке результатов обращается внимание на активность обследуемого, его отношение к содержанию рисунка, способность выделить эмоциональный подтекст рисунка. Особое внимание умению обследуемого выделить эмоциональный подтекст картины придается в предложенной А. И. Лапицким (1970) методике <Сопоставление картин с эмоционально насыщенным сюжетом>. Методика эта напоминает методику исключения - обследуемому предлагают 4 репродукции художественных картин, из которых одну он должен исключить по отличию ее эмоционального и тематического содержания. В то же время все четыре картины должны иметь некоторые общие формальные признаки (общность плана, перспективы и т. п,).

Методика апробирована А. И. Лапицким на здоровых обследуемых и больных шизофренией. При этом у больных шизофренией выявлена неспособность вчувствоваться в переживания других лиц (в данном случае персонажей картин), постичь их внутреннее состояние, намерения и замыслы.


Date: 2015-06-11; view: 1526; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.047 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию