Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система екологічного управління

 

 

Протягом останніх трьох десятиріч в Україні була сформо-зана система управління природоохоронною діяльністю. Розрізняються два головних періоди розвитку цієї системи:

1. Регулятивний - із 60-х до початку 90-х років, коли було прийнято ряд законодавчих актів із питань охорони на­вколишнього природного середовища.

2. Еколого-економічний, починаючи з 1991 р., коли було введено в дію Закон України "Про охорону навколишньо­го природного середовища", якими були встановлено за­сади формування економічних механізмів природокорис­тування та природоохоронної діяльності.

В подальшому розвиток цього механізму з різною мірою по­вноти здійснювався у розроблених відповідно до цього Закону зе­мельному, водному, лісовому законодавстві, законодавстві про надра, про охорону атмосферного повітря, постановах Кабінету Міністрів України та в ряді іншіх інструктивних та нормативно-методичних документах.

Найважливішими функціональними елементами державної системи управління природоохоронною діяльністю є:

— механізм зборів за забруднення навколишнього природ­ного середовища та за спеціальне використання природ­них ресурсів;

— механізм відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону довкілля;

— система державного бюджетного фінансування природоохоронних заходів через головний розділ у складі Держбюджету "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна без­пека", Державний, республіканський АР Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі відповідних бюджетів.

В сучасний період важливе значення набуває корпоративне

управління. На сьогодні в системі загального корпоративного уп­равління України функціонує комплексна система управління раціональним використанням ресурсів, яка за своїм змістом не відповідає вимогам Європейського регламенту 1836/93, так і міжна­родним та державним стандартам серії І5О14000 (ДСТУ І5О 14000). Нині проблема полягає в перетворені діючої системи корпо­ративного управління ресурсовикористанням на корпоративну сис­тему екологічного управління. Лише за такої умови можна буде го­ворити про цілісну систему корпоративної ідентичності в контексті Всесвітньої стратегії збалансованого еколого-соціоекономічного розвитку і національної стратегії європейської інтеграції.Система корпотаривного екологічного управління може створюватися на базі існуючих служб екологічної безпеки чи уп­равлінь ресурсовикористуванням у корпорації як складова части­на загальної системи корпоративного управління відповідно до основних передумов, що визначені міжнародним стандартом І5О 14001 (ДСТУ І5О 14001 - 97):

— визначення управління якістю навколишнього середови­ща як вищого пріоритету корпорації;

— встановлення й підтримка зв'язків із внутрішніми й зовнішніми зацікавленими сторонами;

— включення процедур планування та обліку екологічних аспектів у весь життєвий цикл продукції чи послуг;

— оцінка параметрів виробничих процесів, необхідних для досягнення вимог рівня характеристик екологічності;

-- оцінка процесів корпоративного управління для іден­тифікації можливостей посилення його екологічних ас­пектів та екологізації функцій загального корпоративного управління.

Потенційні вигоди, які можуть бути отримані від упровад­ження корпоративної системи екологічного управління, такі:

— підтримка довірчих відносин із населенням, гро­мадськістю;

— відповідність критеріям інвесторів і страхувальників (інвестиційна привабливість);

— підтримка позитивного іміджу і високої ринкової вартості акцій;

— відповідність нормативним вимогам із боку замовника;

— поліпшення контролю витрат;

— зниження рівня аварійності, що спричиняє екологічну шкоду;

— підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки;

— економія витрат матеріалів, енергії;

— спрощення процесу одержання різного роду ліцензій і по­ вноважень;

— поліпшення відносин із контрольними органами виконав­чої влади.

Функції управління у сфері екології - основні напрями діяльності державних, самоврядних та громадських об'єднань у сфері ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення еко­логічної безпеки.

Основна питома вага управлінської діяльності в даній сфері припадає на центральні органи державного управління, місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самовряду­вання в межах своєї компетенції, визначеної законодавством. Існуюча організаційно-управлінська система має значні недоліки. Зокрема, частково зберігається становище, коли суб'єкти приро­докористування здійснюють загальне управління природними об'єктами, в тому числі й їх охорону; відсутні реальні важелі еко­номічного стимулювання екологічно безпечної діяльності; неуз-годжені, а часто навіть суперечні один одному відомчі норматив­но-правові акти; суб'єкти господарської діяльності економічно не зацікавлені в підвищенні екологічної безпеки виробництв, у за­стосуванні ресурсо - та енергоефективних технологій; відсутні правові засади використання такого механізму, як екологічний ау­дит, що вже довів свою ефективність і активно застосовується в розвинутих країнах; існує невідповідність між ступенем суспільної небезпечності екологічних правопорушень і мірами юридичної відповідальності.У державній системі екологічного управління застосо­вується загальне управління, яке здійснюється в особі державних законодавчих, виконавчих, правових органів, і уповноважене, або спеціальне управління, яке здійснюється суб'єктами, що ма­ють спеціальне повноваження на екологічне управління відповідно до чинного законодавства. Цей поділ має своє відобра­ження в структурі функцій державній системі екологічного уп­равління - загальні й спеціальні.

 


Date: 2015-07-17; view: 178; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию