Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термінологічнийсловник. Амортизація основного капіталу– заміщення в грошовій формі зношених засобів праці поступовим перенесенням вартості на продукт (послуги)

Амортизація основного капіталу– заміщення в грошовій формі зношених засобів праці поступовим перенесенням вартості на продукт (послуги), що виробляються.

Асоціація– об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності (вони не повинні втручатися у виробничу або комерційну діяльність будь-кого з учасників).

Капітал підприємства– засоби виробництва, інше майно та цін­ності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розшире­не відтворення підприємства.

Консорціум– об'єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної мети.

Корпорація– об'єднання, створене на основі поєднання виробни­чих, наукових або комерційних інтересів.

Кругообіг капіталу– безперервний рух капіталу, у процесі якого він послідовно проходить три стадії, набуває на кожній з них певної функціональної форми і повертається до своєї висхідної форми – грошової.

Моральний знос основного капіталу— передчасна втрата основ­ними фондами їх вартості або зменшення її.

Оборот капіталу– кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес, що безперервно повторюється.

Основний капітал– частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношування).

Партнерство (товариство)– форма організації підприємства, що базується на об'єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників.

Підприємництво– самостійна, ініціативна, творча і на власний ризик здійснювана діяльність суб'єктів різних форм власності з вироб­ництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі з метою одержання прибутку.

Підприємство– первинна ланка суспільного поділу праці і водно­час основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товарови­робником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності.

Фізичний знос основного капіталу–матеріальний знос машин, інструментів, будинків і споруд, інших засобів праці за час їхнього фун­кціонування в процесі виробництва або невикористання.Контрольнізапитанняінавчальнізавдання

1. Укажіть, яке визначення точніше відображає сутність під­приємства:

ü підприємство це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів і послуг з метою отримання доходу;

ü підприємство це господарська одиниця, яка бере участь у по­ділі праці;

ü підприємство це самостійна економічна структура, яка діє в певній системі суспільного поділу праці.

2. Чим кругообіг капіталу відрізняється від обороту капіталу?

3. Що лежить в основі комбінування факторів виробництва для забезпечення заданого обсягу випуску продукції?

4. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?

5. Яка роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

6. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від прос­того?

7. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

8. Який принцип лежить в основі поділу капіталу підприємства на основний і оборотний?

9. Обґрунтуйте необхідність і напрямки розвитку дрібного підприємництва в Україні.

 
Date: 2015-07-17; view: 82; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию