Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 12. Судовий розгляд 1 page

Затверджено

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

 

 

Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять з дисципліни “Цивільний процес”/ Укладачі: Кройтор В.А., Сапейко Л.В., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Зайцев О.Л., Батожська О.В., Кухарєв О.В., Тіхонова М.А., Синєгубов О.В., Глушкова Д.Г., Сліпченко О.І. / За ред. проф. В. А. Кройтора.–Харків.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.– 64 с.

 

Рецензент:

Мамницький В.Ю., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»;

 

 

Обговорено на засіданні кафедри 1 вересня 2011 р.

протокол № 1

 

 

Ó Кройтор В.А. та інш., 2012

Ó Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Семінарські й практичні заняття – одна з основних форм навчання при вивченні курсу з цивільного процесу. Їх мета полягає у засвоєнні головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування норм цивільного процесуального права для вирішення питань, що виникають в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах.

При підготовці до занять студенти та курсанти повинні опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи і глави нормативних актів, ознайомитися з керівними роз’ясненнями пленумів Верховного Суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посилками на певні норми права. Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні та касаційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.


 

ІІ. Список рекомендованої до вивчення літератури
та нормативних актів для всіх тем. Судова практика. 

I. Література

1. Аветисян Р. Н., Кройтор В. А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юрсвит, 2005.

2. Аветисян Р. М., Кройтор В. А. Зразки позовних заяв за сімейними справами. Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків: Юрсвіт, 2006.

3. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1997.

4. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Комарова. – Х.: Одиссей, 2001.

5. Цивільний процес: навчальний посібник /за заг. ред. Кройтора В.А., Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ,2009.

6. Кройтор В. А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. – Харьков: Эспада, 2006.

7. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

8. Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова; Под ред. проф. В. В. Комарова. – Харьков: Право, 2002.

9. Проблемы теорії та практики цивільного судочинства / За заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008.

10.Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. – За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.

11. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001.

 

II. Нормативні акти

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40– 41, 42. – Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).3. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. (з наступними змінами і доповненнями).

4.Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

5. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. (з наступними змінами і доповненнями).

6.Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

7.Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – Ст.540.

 

 

III. Постанови Пленуму Верховного Суду України

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. № 9.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. № 7.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98). 

 

IV.Судова практика

1. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 2.

2. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України.–1995.–№ 3.

3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За загальною ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”). – 416 с.


Ш. Теми семінарських та практичних занять

Тема 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права (семінарське заняття)

 

Контрольні питання:

1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.

2. Поняття про господарське судочинство. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів. Розмежування компетенції загальних і господарських судів.

3. Поняття про нотаріат. Закон України "Про нотаріат". Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату.

4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.

5. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного процесу.

6. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).

7. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.

8. Джерела цивільного процесуального права.

9. Значення вивчення цивільного процесуального права для працівників органів внутрішніх справ.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

1. Закон України "Про Конституційний суд України"// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

2. Закон України „Про третейські суди”// Відомості Верховної Ради України . – 2004. – № 35. – Ст. 412 (з наступними змінами і доповненнями).

3. Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав та свобод людини та громадянина" від 30 травня 1997 р. № 7.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

1. Головченко В. Стан і проблеми третейського судочинства // Право України. – 2005. – №9.

2. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. – №12.

3. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. – 1996. – № 1.

4. Соколов А.О. Чи є прецедентами рішення вищих судових інстанцій України // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2).

5. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів // Право України. – 2005. – №12.

6. Кухнюк Д.В. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України// Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 12.

7. Штогук С. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України. – 2006. – №7

 

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

(практичне заняття )

 

Контрольні запитання:

1. Поняття принципів цивільного процесуального права.

2. Значення принципів цивільного процесуального права.

3. Система принципів цивільного процесуального права.

3. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

4. Принцип змагальності в цивільному процесі.

5. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі.

 

Нормативний матеріал. Судова практика.

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2.

Література

1. Кройтор В.А.Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – № 3’1. – С.98 – 101.

2. Кройтор В.А. Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С.354 – 360.

3. Кройтор В.А.Процесуальна рівноправність сторін як одна з основних засад цивільного судочинства// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3.Частина перша. – С.138 – 142.

4. Кройтор В.А. Підстави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної справи у закритому судовому засіданні// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия « Юридические науки». – Том 20 (59). – №1. – С.88 – 93.

5. Кройтор В.А.Принцип незалежності суддів та їх підкорення тільки закону// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 5 – 16.

6. Кройтор В.А. Гласність як одна з основних засад цивільного судочинства// Південоукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2. – С.64 – 66.

7. Кройтор В.А. Система принципів цивільного процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №42. – С.15 – 23.

8. Кройтор В.А. Про мову цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 60 – 64.

9. Кройтор В. А. Принцип обов’язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст // Право і безпека. – 2008. – № 7’2. – С. 149 – 154.

10. Кройтор В. А. Сучасні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі //Вісник Ужгородського національного університету внутрішніх справ. Право. – 2008. – Випуск № 11. – С.238 – 245.

11. Кройтор В.А.Незалежність суддів та їх підкорення тільки законові як принцип цивільного судочинства// Приватне право і підприємництво: Зб. наук. праць. Вип. 8. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2009. – С. 73 – 78 .

12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198 – 205.

13. Кройтор В.А. Принцип усності в цивільному судочинстві // Право і безпека. – 2009. –№ 2. – С. 144 – 151.

14. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26. – с. 256-271

15.Кройтор В.А., Степаненко Т.В. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2).

16. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Х., 1995.

17.Шевчук П. І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. – №4.

18.Шевчук П. І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – №3.

19.Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. – №2.

Завдання № 1

Косович звернувся до місцевого суду Краснокутського району Харківської області з позовною заявою до Майкової про вилучення майна із чужого незаконного володіння. В позовній заяві він зазначив, що якщо неможливо вилучити майно в натурі, то прохав суд стягнути на його користь дійсну вартість майна.

Суддя залишив позовну заяву без руху, зазначивши в ухвалі, що заява складена не державною мовою, а російською. Тому, він встановив строк для виправлення цього недоліку.

Косович виконав вимоги суду в строк зазначений судом. Суд розглянув справу і відмовив Косовичу у позові, з тих мотивів, що відповідачка визнала наявність у неї майна, що належить Косовичу, але вартість його вона сплатити відмовляється, так як це майно прийшло в непридатність.

Чи правильні дії суду? Які принципи цивільного процесуального права порушені? Розкрийте зміст цих правових принципів і визначте процесуальні наслідки їх порушення.

 

Завдання № 2

В місцевому суді розглядалася справа за позовом Нармухамедова про поновлення на роботі. Судочинство проводилося українською мовою. Позивач заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він є кримським татарином, тому майже не володіє українською мовою. Суд відмовив в задоволенні клопотання і запропонував Нармухамедову користуватися російською мовою, якою він володіє.

Викладіть свою думку відносно дій судді.

Завдання № 3

До місцевого суду від імені Торохова з позовною заявою про визнання права власності на 1/2 частину домоволодіння до Торохової звернувся адвокат Зейкан.

Суддя повернув йому заяву, посилаючись на ст.121 ЦПК України, так як заяву було підписано не позивачем, а адвокатом.

Адвокат не погодився з ухвалою суду, посилаючись на те, що позивачем за спеціальним дорученням йому надано право захищати його інтереси у суді.

Чи правильні дії суду? Яким принципом процесуального права керувався суддя, повертаючи заяву? Розкрийте його зміст.

Завдання № 4

Місцевий суд розглядав у судовому засіданні справу про поділ майна між колишнім подружжям Сидоренко. Позивач Сидоренко у судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи, оскільки він хоче звернутися за допомогою до адвоката. Відповідачка, в свою чергу, заперечувала проти відкладення справи, мотивуючи це тим, що у неї немає достатніх коштів щоб звернутися також за допомогою до адвоката.

Суд відмовив у задоволенні клопотання позивачеві, мотивуючи свою відмову тим, що відкладення справи може порушити принцип рівноправності сторін і буде несправедливим для відповідача.

Чи законні дії суду? Яким принципом повинен керуватися суд, розглядаючи заявлені клопотання?

 

Завдання № 5

При розгляді цивільної справи за позовом Галушко до Зозулі про поділ домоволодіння в натурі в судовому засіданні позивач подав клопотання про приєднання до справи письмових доказів, які свідчать про те, що він за свої власні кошти проводив ремонт і газифікацію спірного домоволодіння, а тому і має право на задоволення його позовних вимог.

Суд залишив це клопотання без розгляду і вирішив справу на підставі доказів, що були в справі.

Чи правильні дії суду? Чи були порушені принципи цивільного процесуального права?

Завдання № 6

Місцевий суд визнав мирову угоду у справі за позовом Степаненко та інших до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про відшкодування моральної шкоди, у п. 6 якої зазначено: “У разі невиконання відповідачем пунктів 3 або 4 цієї угоди за позивачами залишається право на подання позовної заяви до редакції газети “Всеукраїнські відомості” про збільшення розміру відшкодування завданої моральної шкоди у зв’язку з невиконанням мирової угоди.”, а у п.7: “У випадку порушення цієї угоди винна сторона буде зобов’язана сплатити штраф у розмірі ста мінімальних заробітних плат ”.

Проаналізуйте дії суду з точки зору реалізації принципів цивільного процесуального права. В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

 

Завдання № 7

Громадянка Кириленко звернулася до суду з позовом до громадянина Віленко про її вселення на житлову площу в будинок, що належить відповідачеві на праві приватної власності. В позовній заяві вона вказала, що вселилася на житлову площу після укладення шлюбу з Віленко. Однак з вересня 2010р. він постійно перешкоджав їй проживати у вказаному будинку.

В судовому засіданні сторони уклали мирову угоду, згідно якої Кириленко відмовилася від своїх вимог і зобов’язалася не пред’являти їх в майбутньому. Відповідач зі своєї сторони зобов’язався виплатити позивачеві в рахунок весільних дарунків 500 грн. і повернути їй частину особистих речей. Місцевий суд визнав їх мирову угоду і закрив провадження по справі.

Чи правильно вирішив цю справу суд? Яким принципом він повинен керуватися для правильного вирішення питання про визнання мирової угоди? В яких нормах ЦПК України цей принцип закріплено?

Завдання № 8

Громадянка Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє малолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

Чи правильні дії судді? Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

 

 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

(семінарське заняття)

Контрольні питання:

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

3. Об’єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Література

1. Комаров В. В., Радченко П. І. Суб’єкти цивільного процесуального права. – Харків, 1990.

2. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України. – 2004. – №1.

3. Паскар А. Л. Особливості цивільних процесуальних правовідносин// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С.35 – 38.

 

 

Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

(практичне заняття)

Контрольні питання:

1. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Цивільна юрисдикція судів.

3. Поняття підсудності.

4. Види підсудності.

5. Наслідки порушення правил підсудності.

Нормативний матеріал. Судова практика.

1. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002.–№ 21-22.–Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради.–2005.–№ 35-36.–№ 37.–Ст. 446 (з наступними змінами і доповненнями).3. Господарський процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради.–1992.–№ 6.–Ст. 56 (з наступними змінами і доповненнями).4. Закон України „Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради.– 1996.–№ 49.–Ст. 272 .

 

Література

1. Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України.–1997.–№ 5.

2. Домбровський І.П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й ділової репутації та компенсацію моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України.–1998.–№ 2.

3. Протас И., Шишка Р., Кройтор В. Если гражданину причинен ущерб незаконными действиями государственных органов // Бизнес Информ.–1995.–№ 25-26.

4. Кирилюк Д. Вопросы национальных особенностей отвода судей на Украине// Юридическая практика.–2005.–№40.

Завдання №1

Хмельницький звернувся до суду з позовом до Бєляєвої про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у відкритті провадження на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення має бути винесено райвиконкомом.

Чи підлягає справа розгляду в порядку цивільного судочинства? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у відкритті провадження на тій підставі, що заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства?

 

Завдання №2

Громадянка Петренко звернулася з позовом до ТОВ „Меркурій” про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Під час розгляду справи по суті Петренко дізналася, що представник ТОВ „Меркурій” адвокат Соколова, є нареченою сина судді Іванова, який розглядає справу.

Які заходи може вжити позивачка для забезпечення об’єктивності розгляду справи? Чи підлягає відводу суддя Іванов за таких підстав?

Завдання №3

Громадянин Мирський звернувся до місцевого суду з позовом про відібрання дитини. Відповідачкою по справі була помічник голови суду Мирська.

Суддя Петрова, що відкрила провадження у справі за позовом Мирського, заявила самовідвід з мотивів приязного ставлення до відповідачки. Після передачі справи всіма суддями місцевого суду було заявлено самовідвід з тих самих підстав.

Яким судом у цьому випадку буде слухатись справа за позовом Мирського?

 

Завдання №4

В травні 2010 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Пошук його тіла на дні ставка командою водолазів результату не дав.

В жовтні 2011 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

Якому суду підсудна дана справа? Судом в якому складі вона буде слухатись? Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

 

Завдання №5

Подружжя Розанових, не маючи спільних дітей, прожили у шлюбі три роки, два з яких вони мешкали окремо один від одного. Дружина, громадянка Розанова, звернулася до чоловіка з пропозицією розірвати шлюб, але згоди на розірвання шлюбу від чоловіка не отримала.

Чоловік, громадянин Розанов, повідомив дружину, що особисто він не має заперечень проти розірвання шлюбу, але його мати вважає, що офіційно оформлювати розлучення передчасно.

До юрисдикції якого органу належить врегулювання правовідносин, що склалися між подружжям? Чи змінилася б юрисдикція, якщо подружжя Розанових мало спільних неповнолітніх дітей?

Завдання №6

Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти заводу “Світло шахтаря” про внесення виправлень до трудової книжки у зв’язку з тим, що його звільнили із заводу за наказом від 10 жовтня 2010 року, а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки 9 листопада 2010 року. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2010 рік та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 жовтня по 9 листопада 2010 року, тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило переходу на іншу роботу.

Які з визначених вимог підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства? Визначте юрисдикцію справ, які виникають із трудових правовідносин.

Завдання №7

Турбін звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі на посаді майстра-сантехніка у кооперативі “Будівельник” у зв’язку з тим, що його було звільнено на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу. Свою вимогу він мотивував тим, що на зборах були присутні 9 із 16 членів кооперативу, тому згідно із Статутом кооперативу його звільнення не може бути визнано правомірним.

Суддя відмовив у відкритті провадження, посилаючись на те, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а повинна розглядатися відповідним райвиконкомом.

Як може захистити свої права Турбін? Чи підлягає ця справа розгляду в суді?

 

Завдання №8

Тищенко звернулася до суду з позовом проти лікарні про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки її було звільнено за згодою профспілкового комітету. Суддя відмовив у відкритті провадження, мотивуючи відмову тим, що позивачка повинна звернутися до КТС, а лише потім до суду.

Чи правильні дії суду? Визначте юрисдикцію спорів, що виникають із трудових правовідносин.

Завдання №9

Миронов звернувся до суду з позовом про стягнення з Білопільскої бази “Холбос” грошової суми, мотивуючи свої вимоги тим, що при розрахунку з відповідачем йому не було повністю сплачено заробітної плати. Суддя відмовив у відкритті провадження, зазначивши, що Мироновим не дотримано встановленого законом для цієї категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення справи.

Чи правильні дії суду?

 

Завдання №10

Фетісова подала позов до виконкому Олександрійської міської Ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею, проживала з дочкою у гуртожитку, і міськвиконком не забезпечив її протягом 6 місяців житлом, як це передбачено законодавством. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.

Рішенням місцевого суду позов було задоволено. В апеляційній скарзі Олександрійській міськвиконком просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинству.

Чи обґрунтовані вимоги міськвиконкому?

 

Завдання №11

Романченко звернулася до місцевого суду Київського району м. Харкова з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Куп’янський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил підсудності.

Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

 

Завдання №12

Мешканець с. Печеніги Чугуївського району Харківської області Вітренко вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої йому незаконним рішенням Зарічного районного суду м. Суми.

Визначте територіальну підсудність справи.

 

Завдання №13

Громадянин Гадюкін, мешканець м. Суми, проїжджаючи вулицею села Гути Богодухівського району Харківської області на автомобілі „Мерседес-Бенц”, смертельно травмував корову, що належала мешканцю села Гути громадянину Розумовському.

Розумовський вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої знищенням майна. Гадюкін, в свою чергу, звернувся з зустрічним позовом про відшкодування шкоди, завданої автомобілю через зіткнення з коровою Розумовського.

Визначте підсудність даної справи.

Завдання №14

Мешканець Московського району м. Харкова громадянин Синяк прямував на відпочинок до Криму поїздом Суми – Сімферополь. Перебуваючи у нетверезому стані, Синяк впав з верхньої полиці купе, зламавши два ребра.

Повернувшись з відпочинку, Синяк звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.

Визначте підсудність даної справи.

Завдання №15

Федорова, яка мешкає у м. Харкові, звернулася до місцевого Київського районного суду з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів з Грибанова, що мешкає у м. Запоріжжі. Місцевий Київський районний суд надіслав справу на розгляд місцевого Дніпровського районного суду м. Запоріжжя, посилаючись на те, що позивачка у засіданні суду заявила клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Місцевий Дніпровський районний суд відмовив у прийнятті цієї справи до свого провадження, мотивуючи відмову тим, що справу доцільніше розглянути в Київському районному суді м. Харкова, і надіслав її до Верховного суду України для вирішення питання про місце розгляду справи.


Date: 2016-07-18; view: 263; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию