Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Практичне заняття № 9

1. Історія та сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

2. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

3. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія.

4. Термінологія обраного фаху.

5. Способи творення термінів.

6. Нормування, кодифікація та стандартизація термінів.

7. Українські електронні термінологічні словники.

Блок практичних завдань:

1. Випишіть із Великого тлумачного словника сучасної української мови 10 термінів з майбутнього фаху, визначте структуру та спосіб їх творення.

2. Пригадайте й запишіть 10 іншомовних термінів вашого майбутнього фаху, поясніть їх значення. Чи є українські відповідники до цих термінів?

3. Визначте, до якої термінологічної лексики належать подані слова. Поясніть їх значення.

Апріорі, герменевтика, парадокс, підсвідоме, рецептор, феномен, плюралізм, раціоналізація.

4. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів. Які з наведених слів є загальнонауковими термінами? Поясніть їх значення.

Ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско, імідж, ритуал, компенсація, еквівалентний, домінувати, сертифікат, конфліктний, інцидент, персона, корпорація.

5. Доберіть терміни з вашого фаху, які б ілюстрували різні способи творення (вторинна номінація, словотвірний, синтаксичний способи, запозичення).

6. Доберіть терміни, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі елементи: авто-, анти-, гіпер-, інтер-, мета-, моно-, нео-, екстра-.

 

Теми рефератів та наукових повідомлень:

1. Українська термінологія та національні культурні традиції.

2. Правописні проблеми в українській науковій термінології.

3. Роль синонімів в термінологічних системах.

4. Українізація іншомовних термінів.

5. Калькування окремих термінів з інших мов.

6. Актуальні проблеми термінознавства.7. Термінологія в історичному розвитку.

 

Рекомендована література:

1. Даниленко В. П., Скворцов Л. I. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології // Мовознавство. – 1980. – № 6. – С. 16-21.

2. Дяков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2000. – 218 с.

3. Зарицький М. С Актуальні проблеми українського термінознав- ства : Підручник для студентів вищих навч.закл. / Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін.-т». – К.: Політехніка; ТОВ «Фірма "Періодика"», 2004.

4. Культура фахового мовлення : Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич.-Чернівці: Книги-XXI, 2005. – С 519-561.

5. Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спряму- вання : Навчальний посібник. – К. : Каравела, 2008. – С 131-143.

6. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія : Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999.

7. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997.

8. Склад і структура термінологічної лексики української мо- ви / Відп. ред. А. В. Крижанівська. – К., 1984.

9. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

10. Проблеми української термінології // Вісник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. – № 503.

11. Українська термінологія і сучасність : 36. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К., 1998; 2001; 2005.

12. Українсько-російський словник наукової термінології / За заг. ред. Л. О. Симоненко. – Київ-Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 416 с.

 


Date: 2016-11-17; view: 157; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию