Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звітність підприємства

1.Сутність звітності, її призначення та види

2. Користувачі звітності та їх інформаційні потреби

3. Основні принципи та якісні характеристики фінансової звітності

4. Вимоги до фінансової звітності, її мета та принципи підготовки

5. Склад фінансової звітності та напрями використання її інформації

6. Правила складання та порядок подання фінансової звітності.

7. Розкриття інформації у фінансовій звітності

8. Баланс: призначення та структура як форми звітності

9. Загальні вимоги до складання ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

10. Основні етапи та методика складання ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

11. Загальна характеристика ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

12. Структура та основні елементи ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

13. Методика заповнення ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

14. Призначення та структура ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

15. Методика заповнення ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

16. Способи складання ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

17. Значення та структура ф. № 4 “Звіт про власний капітал”.

18. Методика заповнення ф. № 4 “Звіт про власний капітал”

19. Узгодження показників різних форм фінансової звітності

20. Призначення та склад Приміток до річної фінансової звітності

21. Порядок формування інформації за звітними сегментами.

22. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

23. Відповідальність посадових осіб за складання та подання звітності

24. Склад та призначення звітності суб’єктів малого підприємництва.

25. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

26. Загальна характеристика і склад податкової звітності підприємства.

27. Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток

28. Методика складання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

29. Порядок заповнення податкової звітності з податку на додану вартість30. Порядок оформлення та подання податкової звітності з податку на додану вартість

31. Призначення та структура форми № 1ДФ

32. Порядок заповнення та подання форми № 1ДФ

33. Призначення статистичної звітності та її види

34. Статистична звітність про основні показники діяльності підприємства

35. Сутність і призначення внутрішньої звітності

36. Види звітності до Фондів соціального страхування

37. Суть та порядок подання звітності про нарахування єдиного соціального внеску

38. Порядок складання звітності про нарахування єдиного соціального внеску

39. Формування звітності в умовах застосування сучасних програмних продуктів

40. Організація процесу електронного звітування на підприємстві

 

Фінансовий аналіз

1.Значення і теоретичні основи фінансового аналізу.

2. Види, предмет, об’єкт та суб’єкт фінансового аналізу.

3. Класифікація методів аналізу.

4. Класифікація прийомів аналізу.

5. Класифікація моделей, які використовуються у фінансовому аналізі.

6. Формалізовані і неформалізовані методи аналізу.

7. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу.

8. Види взаємозв`язку фінансової звітності.

9. Економічна сутність і структура майна підприємства.

10. Методи аналізу майна підприємства.

11. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури майна.

12. Аналіз ефективності використання основних фондів.

13. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.

14. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

15. Сутність, цілі та напрямки аналізу виробничих запасів.

16. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості.

17. Оцінка кредитних можливостей підприємства.

18. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів.

19. Аналіз вартості капіталу.

20. Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємств.

21. Аналіз ефективності використання власного і залученого капіталу.

22. Склад, структура та оборотність кредиторської заборгованості.

23. Методи оцінки руху грошових коштів.

24. Ануїтет та дисконтування грошових потоків.

25. Сутність ліквідності та платоспроможності.

26. Значення ліквідності та платоспроможності при оцінці фінансового стану підприємства.

27. Послідовність аналізу ліквідності.

28. Класифікація активів і пасивів за ознаками ліквідності та терміновості.

29. Фактори, що впливають на пропорції поточних активів з різним ступенем ліквідності.

30. Основний спосіб оцінки ліквідності підприємства.

31. Методика розрахунку системи показників ліквідності.

32. Аналіз величини власного оборотного капіталу.

33. Основні етапи аналізу абсолютних показників ліквідності та платоспроможності.

34. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства.

35. Вплив структури активів і пасивів на стійкість фінансового стану підприємства.

36. Аналіз використання оборотних і необоротних активів.37. Відносні показники фінансової стійкості.

38. Оцінка запасу фінансової стійкості.

39. Вертикальний та горизонтальний аналіз формування фінансових результатів підприємства.

40. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів.

 
Date: 2016-06-07; view: 91; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию