Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6 Управляючі інформаційні системи та їх базові функції

Системи управління бізнес-процесами (BusinessProcess Management). Автоматизовані системи управління бізнес-процесами (Work Flow). Захист інформаційних ресурсів в інноваційній діяльності.

Питання для самоперевірки

1. Визначення і види бізнес-процесів.

2. Визначення системи управління бізнес-процесами (BusіnessProcess

ManagementBPM).

3. Яким чином до ідеології BPM моделюється бізнес-процес?

4. Які можливості надає BPM для прийняття рішень?

5. На підставі яких рішень реалізуються проекти побудови BPM-систем?

6. Що розуміють під терміном workflow?

7. Що забезпечує Workflow-система?

8. Переваги впровадження workflow?

9. Що розуміють під безпекою ІСУ?

10. Як поділяються основні джерела загроз безпеки ІСУ і як загрози можуть

розповсюджуватись?

11.У якому вигляді можуть бути загрози безпеки ІСУ і як вони можуть

реалізовуватись?

12. Якими методами захищається інформація в ІСУ?

13. Яки рівні використовуються для оцінювання рівня безпеки ІС?

14. Що відносять до основних сервісів безпеки?

15. Які основні механізми порушень безпеки даних виділяють?

16. Які методи захисту операційних систем є основними?

17. Що використовують для захисту комп’ютерних мереж?

Література: [5, с. 217271; 6, с. 79110, 7, с. 103111, 12, с. 188232, 13, с. 159192].

 

 


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Визначення поняття «інформація», структурні одиниці інформації, фази існування інформації.

2. Переваги зберігання інформації в електронному вигляді?

3. Економічна інформація, ознаки їй класифікації.

4. Інформаційні ресурси і їх особливості.

5. Інформаційні системи (ІС) і їх загальні властивості.

6. Інформаційні технології: поняття, базові складові, класифікація і види забезпечення.

7. Зв’язок інформаційної технології з інформаційної системою, етапи розвитку інформаційних систем і технологій.

8. Значення інформаційних систем і технологій в інноваційній діяльності.

9. Корпоративна інформація: визначення, вимоги, властивості.10. Корпоративна інформаційна система: поняття, компоненти, функціональна та предметна структури.

11. Бази даних (БД): визначення, структура та зміст, класифікація.

12. Сховища даних: визначення, властивості, переваги.

13. Корпоративні бази даних: вимоги, особливості в інноваційній діяльності.

14. Розподілені бази даних: визначення і переваги.

15. Платформа XML: сутність, складові, стандарт і переваги формату над іншими форматами розмітки інформації.

16. XML як єдина платформа інтеграції різнорідних інформаційних середовищ.

17. Технологічна структура КІС, побудованих на основі концепції XML.

18. Системи управління базами даних (СУБД), класи СУБД, основні засоби СУБД.

19. Основні корпоративні СУБД і їх коротка характеристика.

20. Можливості найпопулярнійших корпоративних СУБД для сучасних тенденції розвитку інформаційних систем.

21. Критерії вибору СУБД при створенні ІС: моделювання даних, особливості архітектури та функціональні можливості, контроль роботи системи та ін..

22. Видиінформаційних мереж, їх визначення.

23. Загальна характеристика комп’ютерних мереж Інтранет та

Екстранет. Переваги та обмеження використання Інтранету в організаціях.

24. Значення Екстранету в діяльності сучасних організацій, переваги використання Екстранет-рішень.

25. Визначення Інтернету (Intеrnet) як всесвітнєої інформаційної комп’ютерної мережі. Класифікація інформаційних ресурсів Інтернету за телекомунікаційними інформаційними ринками.

26. Визначення сервісу як компонента системи підтримки ухвалення рішень у корпоратівній ІС. Визначення сервісно-орієнтованої архітектури (SOA),її складові всервісно-орієнтованій ІС.?

27. Визначення концепції мережної обробки даних «Клієнт–сервер», ії специфіка і архітектура реалізації?

28. Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Класифікація СППР.

Компоненти СППР в умовах підтримки управління інноваційної діяльності.

29. Технології аналітичного моделювання. Засоби штучного інтелекту в СППР. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних.

30. Технологіїя Data Mining (discovery–driven data mining): концепція, зв’язок з поняттям «інтелектуальний аналіз даних».

31. Специфіка сучасних вимог інтелектуального аналізу даних.

32. Дисципліни, на основі яких розроблено Data Mining, типи закономірностей, які дозволяють виявляти методи Data Mining.

33. Системи автоматизованої підготовки звітів OLAP, MOLAP, ROLAP, HMOLAP: визначення і використання.

34. Переваги застосування OLAP для обробки запитів. Визначення OLAP-куба, його складові елементи.

35. Основні відмінності методів OLAP та Data Mining, приклади формулювання завдань для розв’язування за допомогою OLAP та Data Mining.

36. Рівні добування знань із даних, на яких застосовуються мова простих запитів, оперативна аналітична обробка та Data Mining.

37. Завдання, які можна вирішувати із використанням методів Data Mining у сфері телекомунікацій.

38. Панелі ключових індикаторів ефективності бізнесу. Вигода та переваги для керівників, менеджерів від використання панелі індикаторів ефективності бізнесу.39. Збалансована системи показників(Balanced Scorecard–BSC) (ЗСП): визначення, основний принцип, вигода від використання?

40. Експертна система (Expert Systems–ES) (ЕС): визначення, основні компоненти, моделі представлення знань.

41. Режими роботи і класифікація експертних систем.

42. Управляючі інформаційні системи та їх базові функції. Системи управління бізнес-процесами (Business-Process Management).

43. Автоматизовані системи управління бізнес-процесами (Work Flow).

44. Методи і засоби захисту інформації в ІСУ. Оцінювання безпеки ІСУ.

45. Сервіси безпеки та механізми її порушень. Шифрування даних.

46. Засоби захисту операційних систем. Захист апаратних пристроїв.

47. Безпека та захист комп’ютерних мереж в умовах здійснення інноваційної діяльності.

48. Юридичне та організаційне забезпечення захисту інформації.

49. Захист інформації в Інтернеті.

 

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике; под общ. ред. И. Т. Турбина. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 304 с.

2. Балабанов А. И. Электронная коммерция : учебник для вузов / А. И. Балабанов. – СПб.: Изд. «Питер», 2001. – 336 с.

3. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. Л. Бройдо. – [2-е изд.] – СПб. : Изд. «Питер», 2003. – 704 с.

4. Журавльова І. В. Інформаційні системи міжнародного бізнесу: навч. посібник / І. В. Журавльова, Р. М. Чен. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 452 с.

5. Інформаційні системи і технології в економіці : посібник для студентів вищих навчальних закладів ; за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 544 с.

6. Інформаційні системи в інноваційній діяльності : конспект лекцій ; [укладач О. О. Карпіщенко]. – Суми : Сумський державний університет, 2013. - 142 с.

7. Сікірда Ю. В. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: конспект лекцій / Ю. В. Сікірда, А. В. Залевський. – Кіровоград: Видавництво КЛА НАУ, 2013. – 177 с.

8. Левин М. Д. Методы поиска информации в Интернет / М. Д, Левин. – М. : СОЛОН-Пресс, 2003. – 224 с.

9. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite / С. В. Маклаков. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 432 с.

10. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.

11. Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології у зовнішньоекономічній діяльності : навч. посібник / В. С. Пономаренко,
І. В. Журавльова. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2002. – 328 с.

12. Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навчальний посібник / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

13. Уткин В. Б. Информационные системы в экономике : учебник для студ. высш. учеб заведений / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

14. Черный А. И. Самоучитель FLASH и PHP / А. И. Черный. – СПб. : Изд. «Питер», 2004. – 240 с.

15. Якушина Е. В. Изучаем Интернет, создаем веб-страничку / Е. В. Якушина. – 2-е изд. – СПб. : Изд. «Питер», 2003. – 256 с.

 

Допоміжна

1. Брогден Б. Электронный магазин на Java и XML. Библиотека программиста (+CD). / Б. Брогден, К. Минник – СПб. : Изд. «Питер», 2002. – 400 с.

2. Гайдышев И. Решение научных и инженерных задач средствами Excel VBA и С/С++ / И. Гайдышев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.

3. Гурский Д. А. ActionScript 2: программирование во Flash MX 2004. Для профессионалов (+CD) / Д. А. Гурский. – СПб. : Изд. «Питер», 2004. – 1088 с.

4. Дубина А. Г. Excel для экономистов и менеджеров. Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Exсel / А. Г. Дубина, С. С. Орлова, И. Ю. Шубина, А. В. Хромов. – СПб. : Изд. «Питер», 2004. – 304 с.

5. Киселев Ю. Н. Электронная коммерция : практическое руководство / Ю. Н. Киселев. – СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2001. – 224 с.

6. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика; [пер. с англ. ] / Т. Конноли, К. Бегг. – [3-е изд. ] – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1440 с.

7. Ламбен Жан–Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан–Жак Лакмбен. – СПб : Изд. дом «Питер», 2004. – 800 с.

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Інформаційні системи в інноваційній діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.18010012–«Управління інноваційною діяльністю»

 

 

Укладач к.т.н., доц. В. Є. Черніченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки проф. О. І. Маслак

 

 


Date: 2016-05-25; view: 174; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию