Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи здійснюється у певній послідовності:

1-ий етап - вибір теми курсової роботистуденти здійснюють самостійно, керуючись переліком, затвердженим кафедрою. Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен узгоджувати її з викладачем, написати заяву на ім’я зав. кафедри, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, які зумовили вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно врахувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, можливостям збирання первинної інформації і таке інше. Обравши тему, студент звертається із заявою на ім’я зав. кафедрою економіки і підприємництва з проханням затвердити її.

2-ий етап – складання плану курсової роботи. План курсової роботи студент складає самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами. Складання плану курсової роботи варто розпочинати лише після того, як у студента склалася загальна уява про ті головні моменти, які належить висвітлити у роботі.

Робота над планом - важлива частина творчої праці, і зрозумілим є те, що студент, розмірковуючи над планом, і в подальшому процесі написання роботи декілька разів його переробляє. Бажано, щоб план був коротким, чітким і змістовним.

Планом передбачається:

- вступ;

- три розділи, що включають 7-8 параграфів, які розміщені у логічній послідовності та в яких має бути розкрито сутність обраної теми;

- висновки;

- список використаної літератури.

Складений студентами план обговорюється з науковим керівником, який його при необхідності корегує та затверджує.

3-ій етап – підбір та вивчення літератури. Студент складає бібліографію, у чому йому надає допомогу науковий керівник. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), рефератних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання, журнали і газети, а також на інформаційні бюлетені, накази і рішення комісії та інші джерела, що містять результати сучасних досліджень і статистичну інформацію. Потрібно приділити увагу сучасним закордонним розробкам з даної теми. Кількість та якість відібраних наукових джерел повинна задовольняти всебічне та повне розкриття теми.Методика вивчення літератури як основа наукового дослідження в курсовій роботі залежить від характеру та індивідуальних особливостей студентів, їх загальноосвітнього рівня і спеціальної підготовки, ерудиції і особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з тим, є доцільним дотримання загальних правил обробки літератури. Спочатку потрібно ознайомитися з основною літературою (підручниками, монографіями, теоретичними статтями), а потім прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження чи досвід законотворення тощо). Вивчати складні джерела (монографії) слід лише після вивчення матеріалів підручників.

У процесі вивчення літератури студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-ий етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи. У разі необхідності підбирається додаткова інформація.

При виконанні курсової роботи студенти повинні керуватися такими основними вимогами:

- правильно використовувати теоретичні положення при аналізі - сучасних подій;

- використовувати прийняті закони, положення, постанови, правильно аргументуючи доцільність їх застосування;

- оперувати найновішими законами та підзаконними актами;

- чітко формулювати свої думки та пропозиції.

Робота обов'язково повинна бути конкретною. Усі питання необхідно викладати у відповідній логічній послідовності, літературною мовою, не слід захаращувати роботу загальновідомими теоретичними положеннями.

Формування тексту відбувається шляхом систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту включаються тільки старанно підібрані і цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, малюнки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення її додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки і пропозиції.

Якщо при вивченні літератури зустрічаються кілька думок з певного питання, необхідно навести всі і водночас висловити і пояснити свій погляд на них. Коли позиції авторів різняться за незначними ознаками, тоді потрібно визначити основні дві-три думки, останні ж - віднести до якогось з них. Слід зазначити, що студент, який пише курсову роботу, повинен пристати до якогось вже висловленого в літературі погляду, але необхідно аргументувати його з посиланням на нормативні і наукові джерела.Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється у відповідності до вимог, які детально описані в одному з наступних розділів методичних вказівок.

 


Date: 2016-05-23; view: 174; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию