Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Університет сучасних знань(УСЗ),2014

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра економіки і менеджменту

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2014

Укладач:к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту О.В. Чернова.

Рецензент:д.е.н., професор А.А. Олешко.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та менеджменту

(протокол № 7 від 21 лютого 2014 р.)

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

 

Чернова О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»розроблені на основі навчального плану підготовки бакалавра, призначені для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. – К.: УСЗ, 2014. – 20 с.

 

Університет сучасних знань(УСЗ),2014

ВСТУП

 

Курсова робота виконується з метою закріплення та поглиблення знань, одержаних студентами під час вивчення навчального курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності». Вона становить собою самостійне навчально-наукове дослідження студента, спрямоване на вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни та набути навичок проведення наукових досліджень.

Виконання курсової роботи ставить за мету:

- закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» та інших суміжних дисциплін;

- розвинути у студентів навики самостійної роботи зі спеціальною літературою, посібниками, джерелами первинної та вторинної статистичної інформації;

- виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і інтерпретувати зібрані дані, самостійно оформлювати висновки, розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.Виконання курсової роботи повинно сприяти підвищенню вмінь студента:

- здійснювати пошук необхідної наукової інформації;

- формулювати проблему дослідження;

- аналізувати наукову літературу;

- вивчати досвід роботи різних об’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- викладати свої думки, аргументувати свої пропозиції;

- оформляти науково-дослідний матеріал;

- готувати до захисту та захищати підготовлений матеріал курсової роботи, відповідати на запитання, захищати свою точку зору.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності». Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури-монографій, статей, які друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Ставиться вимога, щоб курсова робота містила елементи наукового пошуку і розробки, які спрямовані на вирішення питань ефективного функціонування господарюючих суб’єктів. Для цього необхідно здійснити збір та порівняльний аналіз інформації, яка міститься в різних літературних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні статистичні, інструктивні, нормативні та звітні матеріали підприємств або організацій.

Перш ніж розпочати роботу над індивідуальним завданням, студенту необхідно ознайомитися з вимогами до самостійно виконуваної частини роботи.


Date: 2016-05-23; view: 118; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию