Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Політика формування власних інвестиційних ресурсів підприємства

Політика формування власних інвестиційних ресурсів являє собою частину загальної інвестиційної стратегії підприємства, полягає у забезпеченні необхідного рівня фінансування його інвестиційної діяльності. Розробка політики формування власних інвестиційних ресурсів підприємства здійснюється наступним чином – рисунок 5.3.

 
 

 

 


Рис. 5.1.5. Основні етапи розробки політики формування власних інвестиційних ресурсів

Етап 1. Аналіз формування власних інвестиційних ресурсів підприємства в попередньому періоді. Ціллю є виявлення потенціалу формування ВІР (власних інвестиційних ресурсів) і його відповідності до темпів розвитку підприємства.

· На першому етапі аналізу вивчають загальний обсягам формування власних інвестиційних ресурсів, відповідність темпів приросту ВК (власного капіталу) темпам приросту активів і обсягу продукції, що реалізується, ін.

· На другому етапі – розглядають джерела формування власних інвестиційних ресурсів: вивчають співвідношення внутрішніх і зовнішніх ВІР, а також вартість залучення ВК за рахунок різних джерел.

· На третьому - оцінюється достатність ВІР сформованих на підприємстві у перед плановому періоді. Критерієм такої оцінки виступає показник “коефіцієнт самофінансування інвестиційної діяльності підприємства”. Його динаміка відображає тенденцію забезпечення розвитку підприємства ВІР.

Етап 2. Визначення загальної потреби у власних інвестиційних ресурсах. Ця потреба визначається за формулою:

Пзп = (Пк * Чвк / 100) – ВКпоч, (5.1.1)

Пзп – загальна потреба у власних інвестиційних ресурсах підприємства у планованому періоді;

Пк – загальна потреба у капіталі на кінець планового періоду;

Чвк – частка планованого власного капіталу загальній його сумі;

ВКпоч – сума ВК на початок планового періоду.

Етап 3.Оцінка вартості залучення ВК з різних джерел. Така оцінка проводиться в розрізі основних елементів ВК, який формується за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Результати такої оцінки є основою для розробки управлінських рішень відносно вибору альтернативних джерел формування ВІР, інше.Етап 4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх джерел Метод прискореної амортизації активної частини основних засобів збільшує можливості формування ВІР за рахунок цього джерела. Але треба мати на увазі, що ріст суми амортизаційних відрахувань окремих видів основних засобів призведе до відповідного зменшення загальної суми прибутку і відповідного обсягу реінвестованої його частини. Тому при використанні резерві власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел слід виходити з необхідності максимізації сукупної їх суми, тобто з наступного критерію:

 

ЧПр +АВ ВІР маx, (5.1.2)

де ЧПр – планована сума реінвестує мого чистого прибутку підприємства;

АВ – планована сума амортизаційних відрахувань;

ВІР маx – максимальна сума власних інвестиційних ресурсів, які формуються за рахунок внутрішніх джерел.

 

Етап 5. Забезпечення необхідного обсягу власних інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел. Обсяг залучення ВІР з зовнішніх джерел покликаний забезпечувати ту їх частину, яку не вдалося сформувати за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Ця сума залучених за рахунок внутрішніх джерел ВІР повністю забезпечує загальну потребу в них у плановому періоді. Потреба в залученні ВІР за рахунок зовнішніх джерел розраховується за наступною формулою:

ВІР зовн = Пвір – ВІР внутр, (5.1.3)

де ВІР зовн – потреба у залученні власних інвестиційних ресурсів за рахунок зовнішніх джерел ;

Пвір – загальна потреба у власних інвестиційних ресурсах підприємства у плановому періоді;

ВІР внутр – сума власних інвестиційних ресурсів, які плануються залучити за рахунок внутрішніх джерел.

Етап 6. Оптимізація співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів. Процес цієї оптимізації основується на наступних критеріях:

а) забезпечення мінімальної сукупної вартості залучення ВІР. Якщо вартість залучення ВІР за рахунок зовнішніх джерел суттєво перевищує плановану вартість залучення позикових коштів, то від цього слід відмовитися.

б) забезпечення збереження управління підприємством його засновниками.

 

Ефективність розроблюваної політики формування ВІР оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування інвестиційної діяльності підприємства в майбутньому періоді і розраховується:

Ксф = ВІР / ( А + Пвір), (5.1.4)

де Каф – коефіцієнт самофінансування інвестиційної діяльності підприємства;

ВІР – запланований обсяг формування власних інвестиційних ресурсів;

А – планований приріст активів підприємства;

Пвір – планований обсяг витрати власних інвестиційних ресурсів підприємства на звичайного відновлення активів.

Успішна реалізація розробленої політики формування ВІР пов`язана:

- об’єктивною оцінкою вартості окремих елементів ВІР

- забезпечення максимізації формування прибутку підприємства з урахуванням допустимого рівня ризику- формування ефективної політики розподілу прибутку (дивідендна політика)

- формування ефективної амортизаційної політику

- формування і ефективне впровадження емісійної політики і залучення додаткового пайового капіталу

 
Date: 2016-05-15; view: 99; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию