Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Денна форма навчання

Заняття 1.
Прості відсотки — 2 год

1. Поняття простої відсоткової ставки.

2. Нарощування за простими відсотковими ставками.

3. Три варіанти нарахування простих відсотків.

4. Змінні ставки.

5. Погашення заборгованості частинами.

а) актуарний метод;

б) метод продавця.

 

Заняття 2.
Прості відсотки — 2 год

1. Обслуговування рахунку в банківсько-ощадній справі.

2. Дисконтування за простими ставками.

3. Прямі та обернені задачі при нарощуванні та дисконтуванні.

4. Визначення терміну позики та величини ставки.

5. Конверсія валюти та нарощування відсотків.

6. Самостійна робота.

 

Заняття 3.
Складні відсотки — 2 год

1. Загальний та мішаний спосіб нарощування за складними відсотками.

2. Порівняння росту за складними та простими відсотками.

3. Номінальна й ефективна ставки.

4. Математичне та банківське дисконтування.

5. Номінальна та ефективна облікові ставки.

6. Порівняння інтенсивності нарощування та дисконтування за різними видами ставок.

7. Визначення терміну та розміру позики і розміру відсоткової та дисконтної ставок.

8. Неперервні відсотки.

9. Основні фінансові функції електронних таблиць Excel.

 

Заняття 4.
Постійні фінансові ренти. Інші види постійних рент — 2 год

1. Нарощування постійної ренти постнумерандо.

2. Теперішня вартість ренти постнумерандо.

3. Визначення параметрів ренти.

4. Використання електронних таблиць Excel для розрахунків основних параметрів ренти.

5. Нарощування постійної ренти пренумерандо, а також ренти з виплатами всередині періоду.

6. Теперішня вартість постійної ренти.

7. Відкладені ренти та ренти з періодами, більшими за рік.

8. Ренти з постійним абсолютним приростом платежів.

9. Ренти з постійним відносним приростом платежів.

10. Конверсія рент. Визначення основних параметрів консолідованих рент.

Заняття 5.
Погашення довгострокової заборгованості. Ризик фінансових операцій — 2 год

1. Створення погашувального фонду.2. Погашення боргу в кредит.

3. Реструктурування боргу, об’єднання позик.

4. Визначення дохідності фінансово-кредитних операцій.

5. Система показників кількісного оцінювання ступеню ризику.

6. Використання нерівності Чебишева.

7. Модель портфелю з двох видів акцій.

8. Самостійна робота.

Заняття 6.
Диверсифікація портфелю акцій —2 год

1. Кількісні оцінки ризику акцій.

2. Мінімізація дисперсії прибутку.

3. Модель портфелю двох видів акцій.

4. Модель портфелю трьох видів акцій.

5. Спрощена математична модель формування портфеля.

 

6. Тематика самостійної роботи студентів — 34 год

1. Часова цінність грошей. Задача ефективного вкладання грошових засобів.

2. Оцінка результативності найпростіших фінансових операцій. Проста ставка. Облікова ставка.

3. Операції нарощування та дисконтування. Майбутня вартість. Приведена вартість.

4. Відсотки «із 100», «на 100», «в 100» (навести приклади розрахунків).

5. Логіка нарощення простими відсотками. Звичайні та точні відсотки, три способи нарахування простих відсотків.

7. Кредитні операції. «Правило 78».

8. Дисконтування за простими відсотками: математичне та банківське.

9. Нарощування за обліковою ставкою. Порівняння нарощення простими відсотками за відсотковою та обліковою ставками.

10. Визначення терміну кредиту і величини ставки.

11. Операції з девізами.

12. Вплив на величину нарощеної суми ставки податку й інфляцій.

13. Заміна платежів і їхня консолідація. Проблеми, які виникають під час заміни платежів при використанні простих ставок.

14. Конвертація валюти і нарощення відсотків за простою відсотковою ставкою.

15. Погашення заборгованості частинами: актуарний метод і метод продавця.

16. Зміст нарощення складними відсотками. Множник нарощення і його економічний зміст.

17. Порівняння росту за складними та простими відсотками.

18. Нараховування відсотків m разів за рік. Номінальні та ефективні ставки.

19. Дисконтування за складною ставкою.

20. Операції зі складною обліковою ставкою.

21. Порівняння інтенсивності процесів нарощування і дисконтування за різними видами ставок.

22. Визначення терміну кредиту та розміру ставки.

23. Неперервне нарощування і дисконтування. Неперервні відсотки.

24. Фінансова еквівалентність зобов’язань і конверсія платежів.

25. Загальна постановка задачі змінення умов контракту.

26. Види потоків платежів і їхні основні параметри.

27. Нарощена сума постійної ренти постнумерандо та пренумерандо.

28. Теперішня вартість постійної ренти постнумерандо та пренумерандо.

29. Визначення параметрів постійних рент.

30. Нарощення суми і теперішні вартості постійних рент.

31. Визначення бар’єрних значень економічних показників.

32. Ризик і диверсифікація. Мінімізація дисперсії портфеля.

33. Облігації, їх види і рейтинг.

34. Зміна доходності облігацій.

35. Форфейтні операції, їхня сутність.36. Аналіз позиції продавця.

37. Аналіз позиції покупця і банку.

38. Фінансові й оперативні лізинги. Методи розрахунку лізингових платежів.

39. Сутність опціона. Модель Блека — Шоулза.

Методи навчання

Навчальний процес побудований на проведенні: лекцій, у тому числі з використанням мультимедійного проектора та інших ТЗН; практичних занять з використанням ПК; індивідуальних занять; самостійної роботи під керівництвом викладача; виконання ІНДЗ, робота і мережі Internet.

 

8. Методи оцінювання

У процесі вивчення дисципліни «Фінансова математика» використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента:

· поточне тестування й опитування;

· підсумкове тестування з кожного змістового модуля;

· ректорська контрольна робота;

· оцінювання виконання ІНДЗ.

 

Підсумковий бал за 100-бальною шкалою з дисципліни «Фінансова математика» визначається як середньозважена величина залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ) Разом
35% 35% 30%
тиждень 6 тиждень 11 тиждень 12  

 

 

Шкала оцінювання:

За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно А (відмінно)
85–89 добре В(дуже добре)
75–84 С(добре)
65–74 задовільно D(задовільно)
60–64 E(достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34 F(незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

 

10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок

Найменування Номер теми
1. Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний варіант) 2–10
2. Електронний варіант лекцій. 1–10

 

Перелік методичних вказівок та матеріалів

Найменування Кількість примірників
1. Фінансова математика /уклад. Березька К. М., Руська Р. В. — Тернопіль, 2004.
2. Програма та індивідуально-розрахункові завдання з дисципліни «Фінансова математика». — Тернопіль, 2005

 

Основна література

1. Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник. — М.: Дело, 2002. — 400 с.

2. Уланов В. А. Сборник задач по курсу финансовых вичислений. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 400 с.

3. Овчаренко Е. К., Ильина О. П., Балыбердин Е. В. Финансово-экономические расчеты в ЕХСЕL. — М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998. — 184 с.

4. Машина Н. І. Вищі фінансові обчислення. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 240 с.

5. Малыхин В. И. Финансовая математика. — М.: 2000.

6. Єлейко Я. І., Кандибка О. М. та ін. Основи фінансового аналізу. — Київ—Львів, 2000.

7. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. — М., 1994. — 270 с.

8. Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 480 с.

9. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 624 с.

10. Березька К. М., Неміш В. М. Фінансова математика: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 195 с.

 

Додаткова література

1. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

2. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик в менеджменті. — К. 1996.

3. Гончар Н. С. Финансовая математика, экономический рост. — К. 2000.

 


Date: 2016-06-09; view: 178; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию