Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки. До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:

- структурно-логічна схема дипломної роботи;

- окремі первинні документи;

- рекламні матеріали;

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

- форми звітності;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження роботи. Розташовуються у послідовності їх появи по тексту дипломної магістерської роботи.

 

7. Вимоги до оформлення дипломної роботи

 

7.1. Загальні вимоги

Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці та на останній сторінці тексту дипломної роботи (перед списком використаної літератури).

7.1.1. Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

7.1.2. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті – комп’ютерний набір – 14-й кегль, інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman (30 рядків на сторінці). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату A3 (не більше за 30 рядків на сторінку).

7.1.3. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 20 мм,зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, абзац – 1,25 см.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на комп’ютері документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

При будові діаграм, розрахунково-аналітичних таблиць доцільно застосувати Microsoft Excel.

Кожну структурну частину роботи (вступ, розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки) починають з нової сторінки.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкуються великими літерами по центру сторінки (без крапки). Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком розділу та текстом дипломної роботи має дорівнювати 3 інтервалам основного тексту.

Відстань між підрозділами, заголовком підрозділу та текстом має дорівнювати 1 інтервалу основного тексту (рис. 7.1).

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ     1.1. Поняття стратегічного планування В сучасних умовах розвитку українського суспільства великого значення набувають питання розвитку стратегічного планування………..

Рис. 7.1. Правила оформлення заголовків розділів і підрозділів

 

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

7.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний лист, який включається до загальної нумерації сторінок i на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація (без крапки після неї) проставляється у правому верхньому куті сторінки починаючи зі змісту.

Додатки нумеруються літерами українського алфавіту, номера сторінок не ставляться.

Такі структурні частини дипломної роботи, як «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» не нумерують як розділи, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ». Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами посередині сторінки. Після заголовку розділу крапка не ставиться. 

Наприклад:

 

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи програм стабілізації роботи підприємства в умовах кризової ситуації

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу i порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.1.» (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу, після якого крапка не ставиться.

Наприклад:

 

1.1. Механізми фінансової стабілізації підприємства

 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

7.3. Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, i тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) i таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку i розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» i нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу i порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва i пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Крапка у кінці назви ілюстрації не ставиться. Відстань між рисунком та підписом рисунку, підписом рисунку та текстом має дорівнювати 1 інтервалу основного тексту.

Наприклад:

 

50 нові працівники

100 кандидати, що одержали пропозиції (2:1)

150 кандидати, що проходять інтерв’ю (3:2)

200 кандидати запрошені (4:3)

1200 люди, що зацікавилися (6:1)

 

Рис. 1.2. Піраміда продуктивності вербування

 

7.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який складається з номера розділу i порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу). Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Відстань між таблицею та текстом має дорівнювати 1 інтервалу основного тексту.

Наприклад:

Таблиця 3.2

Основні економічні показники з виробництва газових колонок

Найменування Сума
Необхідний об’єм інвестицій на капітальні вкладення 80 000,00 грн.
Питома вага комплектуючих: - власного виробництва - покупних   90% 10%

 

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3».

Наприклад:

Продовження табл. 3.2

ФОП 21,35 грн.
Собівартість 320 грн./т. без ПДВ
Рентабельність 20%

 

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих, (якщо складають одне речення із заголовком) i з великих (якщо вони є самостійними). Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 


Date: 2015-12-12; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию